dr hab. Natalia Kohtamäki, prof. uczelni


KONTAKT
e-mail: n.kohtamaki@uksw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-3094-4614

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UKSW. W latach 2017-2020 Koordynator Programu Erasmus dla kierunku prawo; od 2020 r. Kierownik kierunku Administracja. Doktor habilitowany nauk prawnych (WPiA UKSW, 2020), doktor nauk prawnych (Dr. iur., Wydział Prawa Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie, 2011).

Studia doktoranckie w interdyscyplinarnym kolegium Global Financial Markets w Jenie. Absolwentka prawa i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także podyplomowych studiów prawno-porównawczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bonn (LL.M.). Stypendystka prestiżowych, niemieckich instytucji wspierających naukę, m.in. Instytutu Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego im. Maxa Plancka w Heidelbergu, Niemieckiego Bundestagu (IPS) oraz fundacji – Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft i Stiftung „Geld und Währung”.

Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursów Sonata 5 (nr 2013/09/D/HS5/01277) i Harmonia 10 (nr 2018/30/M/HS5/00296). Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa europejskiego, w tym monografii w języku angielskim (Theorising the Legitimacy of EU Regulatory Agencies, Berlin 2019) i niemieckim (Die Reform der Bankenaufsicht in der Europäischen Union, Tübingen 2012).

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Prawo administracyjne
 • Agencje Unii Europejskiej
 • Rynek transakcji międzybankowych
 • Digitalizacja na europejskim rynku finansowym
 • Translatorium z języka niemieckiego (język prawniczy)

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie:

 • Theorising the Legitimacy of EU Regulatory Agencies, Peter Lang Publishing, Berlin 2019, ISBN: 978-3-631-74861-9, ss. 429.
 • Prawo hybrydowe w porządku normatywnym Unii Europejskiej [The Hybrid Law within the Normative Order of the European Union], ASPRA-JR, Warszawa 2019 ASPRA-JR, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-7545-971-5, ss. 177.
 • Die Reform der Bankenaufsicht in der Europäischen Union [The Reform of Banking Supervision in the European Union], Studien zum europäischen und deutschen Öffentlichen Recht, Vol. 2, Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2012, ISBN 978-3-16-151791-4, ss. 250 i XVIII .

Studia / artykuły / glosy:

 • Doktrynalne podstawy samorządu terytorialnego w państwach UE, w: I. Lipowicz et al. (red.), System samorządu terytorialnego, t. III, Wolters Kluwer 2022, forthcoming
 • Europejska administracja zintegrowana w służbie wspólnoty, w: Z. Duniewska et al. (red.), Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty, Wolters Kluwer 2022, forthcoming
 • Komentarz do art. 141a-141 e (Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych) w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, ss. 1138-1171
 • Innovation durch Interdisziplinarität: Nützlichkeit
  des konstruktivistischen Ansatzes in der Verwaltungsrechtswissenschaft
  , „Studia Prawnoustrojowe” 2022, nr 57, ss. 293-308
 • Z S. Sikorskim Communicating about Healthcare Reform as Part of Good Governance During the Covid-19 Pandemic. Experiences from Finland and Poland, „Medicine, Law & Society” 2022, nr 1, ss. 125-146
 • Delegated Legislation, in: S. Garben et al. (ed.), OUP Online Encyclopedia of EU Law, Oxford University Press 2021, forthcoming
 • Implementing Legislation, in: S. Garben et al. (ed.), OUP Online Encyclopedia of EU Law, Oxford University Press 2021, forthcoming
 • The European Composite Administration facing the Migration Challenges, “Studies in European Affairs. Studia Europejskie” 2021, Nr 3, forthcoming
 • Komentarz do książki: Controlling EU Agencies. The Rule of Law in a Multijurisdictional Legal Order(w j. niem.), „Die Verwaltung” 2021, Nr 2, forthcoming
 • Innovation in Legal Eductaion: Facing the Pandemic, in: G. Szpor et al. (ed.), Internet. Cyberpandemia, C.H. Beck 2021, ss. 51-60
 • Moc prawna wytycznych Europejskiej Agencji Leków [The Legal Force of European Medicines Agency’s Guidelines], in: M. Świerczyński, Z. Więckowski (ed.), Model prawny leków biopodobnych, Wyd. UKSW 2020, ss. 173-192
 • Internacjonalizacja prawa jako instrument zarządzania antykryzysowego [The  Internationalization of Law as an Instrument of Anti-Crisis Management], „Przegląd Zachodni” 2019, No. 2, ss. 19-36
 • Agenda Unii Europejskiej na rzecz lepszego stanowienia prawa. Przełom czy stagnacja w rozwoju mechanizmów regulowania rynku wewnętrznego [The EU Better Regulation Agenda. Breakthrough or Stagnation in the Evolution of Rulemaking in the EU Internal Market], „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 2018, Nr 8, ss. 145-169.
 • Pojęcie legitymizacji demokratycznej w interpretacji konstruktywistycznej [The Concept of Democratic Legitimization According to the Constructivist Interpretation], „Przegląd Sejmowy” 2018, Vol. 144, Nr 1, ss. 13-30.
 • Agencje regulacyjne UE w europejskim procesie decyzyjnym – o technokratycznym wymiarze europejskiej przestrzeni administracyjnej [EU Regulatory Agencies in the EU Decision-Making-Process. The Technocratic Dimension of the European Administrative Space], w: T. Czapiewski, M. Smolaga (red.), Studia europejskie w Polsce, IPiE US, Szczecin 2018, ss. 309-330.
 • Procesy kształtowania tożsamości europejskiej w strukturach zarządzania wielopoziomowego Unii Europejskiej [The Processes of Shaping European Identity in the Structures of Multi-Level Management of the European Union], „Przegląd Zachodni” 2017, Vol. 365, Nr 4, ss. 41-56.
 • Beitrag der europäischen Finanzaufsichtsagenturen zur Gestaltung des Finanzbinnenmarktes [The Role of Financial Supervisory Authorities in the Builiding of the Financial European Single Market], „Folia Iuridica Wratislaviensis” 2017, Nr 1, ss. 43-60.
 • Państwa nordyckie wobec procesów europeizacji w agencjach regulacyjnych Unii Europejskiej [Nordic Countries within the Europeanisation’ Processes in the EU Regulatory Agencies], „Kultura i Polityka” 2017, Nr 21, ss. 103-116.
 • Rola ekspertów w procesie legitymizacji działań Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności [The Role of Experts in the Legitimizing the Activity of the European Food Safety Authority], „Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego. Problems of World Agriculture” 2017, Vol. 17, Nr 1, ss. 84-94.
 • Realizacja interesu narodowego w strukturach Unii Europejskiej na przykładzie autonomicznych agencji regulacyjnych [The Realisation of the National Interests in the EU: The Case of the Autonomic Regulatory Agencies], „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 2017, Vol. 17, Nr 214, ss. 127-142.
 • Rola agencji regulacyjnych w tworzeniu europejskiej kultury administracyjnej na przykładzie unijnej agencji nowego typu – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych [Regulatory Institutions’ Role in the Development of the European Administrative Culture Exemplified by the EU Authority of a New Type: The European Securities and Markets Authority], „Ius Novum” 2016, Nr 3, ss. 329-346.
 • Autonomia instytucjonalna urzędów regulacyjnych Unii Europejskiej: przykład Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego [The Institutional Autonomy of the EU Regulatory Agencies: The Case of the European Aviation Safety Agency], „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, Vol. 5, Nr 2, ss. 56-69.
 • Europejska agencja nadzoru bankowego w systemie bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej [The European Banking Authority in the EU Financial Security System], „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2016, Vol. 52, Nr 1, ss. 93-108.
 • Kultura organizacyjna w agencjach regulacyjnych Unii Europejskiej [Organizational Culture in the EU Regulatory Agencies], „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 2015, Nr 5, ss. 67-87.
 • Wpływ kryzysu finansowego na kształtowanie się tożsamości europejskiej. Przykładprocedur decyzyjnych w nadzorczych agencjach regulacyjnych Unii Europejskiej [The Influence of the Financial Crisis on the European Identity. The Case of European Financial Supervision Authorities], w: K.A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz (red.), Integracja europejska. Główne obszary badawcze, WDiNP UW, Warszawa 2015, ss. 151-162.
 • Uprawnienia interwencyjne Europejskiego Urzędu Giełd i Papierów Wartościowych [Intervention Powers of the European Securities and Markets Authority], „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, Vol. 3, Nr 5, ss. 113-122.
 • Die ESMA darf Leerverkäufe regeln [The ESMA Can Regulate Short Selling], „Europarecht” 2014, Vol. 49, Nr 3, ss. 321-332.
 • Kultura jako podstawa potencjału motywacyjnego w polityce zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec [Culture as an Element of the Motivational Power in the Foreign Policy of the Federal Republic of Germany], „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 2013, Nr 3, ss. 153-177.
 • Rosyjska kultura w procesach globalizacji [The Russian Culture within the Globalization Porcesses], w: S. Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 295-316.
 • Europeizacja nadzoru finansowego [The Europeanization of the Financial Supervision], „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2012, Vol. 45, Nr 1, ss. 49-74.