Doktoranci

w szkole doktorskiej, na studiach doktoranckich stacjonarnych, „z wolnej stopy”:

mgr Karolina Chról (szkoła doktorska)

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo energetyczne oraz klimatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii oraz regulacji międzynarodowych. Temat rozprawy doktorskiej: Obywatelskie społeczności energetyczne w unijnej i polskiej regulacji prawnej
Research interests: energy and climate law, with particular emphasis on renewable energy sources and international regulations. The subject of the doctoral dissertation: Civic energy communities in EU and Polish legal regulations
numer ORCID: 0000-0002-6202-7634

mgr Aneta Wójcik (studia doktoranckie)

Zainteresowania naukowo-badawcze: sektor energetyczny, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnych technologii oraz innowacyjności, w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski. Temat rozprawy doktorskiej: energetyka odnawialna.

mgr Marek Brzeski (studia doktoranckie)

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo administracyjne w tym państw europejskich i pozaeuropejskich, ustrój i zadania administracji, formy działania administracji.Temat rozprawy doktorskiej: Gyoseishido w japońskim prawie administracyjnym.

inni doktoranci:

mgr Mateusz Kruczkowski („z wolnej stopy”)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie; Zainteresowania naukowo-badawcze: aksjologia prawa administracyjnego, zasada pomocniczości, zasada godności ludzkiej, opieka paliatywna,stan terminalny, prawo do dobrej śmierci. Temat rozprawy doktorskiej: Sytuacja administracyjnoprawna człowieka w stanie terminalnym w świetle zasady godności ludzkiej.

mgr Łukasz Winny („z wolnej stopy”)

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa administracyjnego oraz prawa instytucjonalnego i aspektów administracyjnoprawnych prawa Unii Europejskiej. Pracę doktorską planuję poświęcić zagadnieniu wpływu instytucji ombudsmana, w tym obudsmana europejskiego, na kształtowanie i realizację prawa do dobrej administracji.

mgr Patryk Jankowski („z wolnej stopy”)

Temat rozprawy doktorskiej: Ewolucja zadań administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi. Zainteresowania naukowo -badawcze: prawo administracyjne, zadania administracji publicznej, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, terroryzm.

mgr Konrad Kuszel („z wolnej stopy”)

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo administracyjne, w tym zadania administracji i legislacja administracyjna, dostęp do informacji publicznej, prawo Unii Europejskiej, w tym rola parlamentów narodowych w UE. Temat planowanej rozprawy – Wykonywanie zadań metropolitalnych na przykładzie Władz Wielkiego Londynu