Doktoranci

na studiach doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych:

mgr Joanna Łukasiewicz

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Pracę magisterską pt. „Analiza administracyjno – prawna obowiązku szkolnego dla sześciolatków” obroniłam w 2015 roku. Moje zainteresowania naukowe dotyczą prawa administracyjnego, a ściślej władztwa administracyjnego, administracji sądowej, a także postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Od 2016 roku jestem doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego. Temat rozprawy doktorskiej: Władztwo w administracji sądowej.

mgr Aneta Wójcik

Zainteresowania naukowo-badawcze: sektor energetyczny, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnych technologii oraz innowacyjności, w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski. Temat rozprawy doktorskiej: energetyka odnawialna.

mgr Marek Brzeski

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo administracyjne w tym państw europejskich i pozaeuropejskich, ustrój i zadania administracji, formy działania administracji.Temat rozprawy doktorskiej: Gyoseishido w japońskim prawie administracyjnym.

mgr Adrian Kołczewiak

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW oraz absolwent ochrony środowiska na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania naukowe dotyczą prawa administracyjnego materialnego i procesowego, prawa środowiska, w szczególności zagadnień z zakresu gospodarki wodnej. Od 2017 r. doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego.

inni doktoranci:

mgr Mateusz Kruczkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie; Zainteresowania naukowo-badawcze: aksjologia prawa administracyjnego, zasada pomocniczości, zasada godności ludzkiej, opieka paliatywna, stan terminalny, prawo do dobrej śmierci. Temat rozprawy doktorskiej: Sytuacja administracyjnoprawna człowieka w stanie terminalnym w świetle zasady godności ludzkiej.

mgr Łukasz Winny

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa administracyjnego oraz prawa instytucjonalnego i aspektów administracyjnoprawnych prawa Unii Europejskiej. Pracę doktorską planuję poświęcić zagadnieniu wpływu instytucji ombudsmana, w tym obudsmana europejskiego, na kształtowanie i realizację prawa do dobrej administracji.

mgr Patryk Jankowski

Temat rozprawy doktorskiej: Ewolucja zadań administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi. Zainteresowania naukowo -badawcze: prawo administracyjne, zadania administracji publicznej, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, terroryzm.

mgr Konrad Kuszel

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo administracyjne, w tym zadania administracji i legislacja administracyjna, dostęp do informacji publicznej, prawo Unii Europejskiej, w tym rola parlamentów narodowych w UE. Temat planowanej rozprawy – Wykonywanie zadań metropolitalnych na przykładzie Władz Wielkiego Londynu