dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. uczelni

e-mail: a.piskorz.ryn@uksw.edu.pl

ORCID 0000-0001-9788-0988

adres korespondencyjny:

KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, tam również w 2004 roku obroniła pracę doktorską pt. Prawo do informacji publicznej-metody regulacji w polskim porządku prawnym, której promotorem był prof. dr hab. Michał Kulesza. Od 2004 r. jest pracownikiem na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. W latach 2005-2009 była Kierownikiem Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych UKSW. Obecnie prowadzi liczne zajęcia dydaktyczne dobrze oceniane przez studentów. Była też opiekunem Koła Naukowego Prawa Administracyjnego.
Jest specjalistą zajmującym się problematyką informacji, w tym informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jest również Autorką licznych publikacji, uczestnikiem projektów badawczych, w tym koordynatorem w projekcie „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”. Jest także autorką opinii na potrzeby podmiotów publicznych, w tym Sejmu RP oraz ministerstw. Uczestniczyła w zespole ekspertów opracowujących zmiany w zakresie geoinformacji; brała udział w konsultacjach dotyczących zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej, była członkiem okrągłego stołu ds. informacji publicznej, członkiem-ekspertem Rady ds. Informacji Publicznej przy Radzie ds. Cyfryzacji. Specjalizuje się również w prawie administracyjnym ustrojowym, w tym przede wszystkim ustroju samorządu terytorialnego i samorządowym prawie pracy. Jest członkiem stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne oraz członkiem rady naukowej pisma „ABI Ekspert”. Od maju 2019 r. uzyskała tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych a od października 2019 r. zatrudniona jest na stanowisku profesora UKSW.

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Prawo administracyjne,
 • Materialne prawo administracyjne,
 • Prawo oświatowe,
 • Służby specjalne (wykład monograficzny).

Bibliografia:
Monografie

 • A. Piskorz-Ryń, I. Ślęczkowska, Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych, Wrocław 2008;
  B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, M. Sakowska-Baryła J. Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2017;
 • Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2018;
 • B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, M. Sakowska-Baryła J. Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, Warszawa 2019;

Redakcja tomów zbiorowych

 • Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
  PBN – https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/726444
 • B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, M. Sakowska-Baryła J. Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2017;
  PBN- https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/804222
 • B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, M. Sakowska-Baryła J. Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz Warszawa 2019.

Rozdziały w tomach zbiorowych

 • Czy prawo uzyskania informacji od władz administracyjnych jest publicznym prawem podmiotowym? [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, Materiały konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Łódź 2000;
 • Nadużywanie prawa do informacji publicznej [w]: Biurokracja TNOiK, III Międzynarodowa Konferencja Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006, pod red J. Łukasiewicza, Rzeszów 2006;
 • Instrukcje kancelaryjne dla jednostek samorządu terytorialnego – uwagi de lege ferenda [w:] Prawne problemy informatyzacji administracji, Warszawa 2008;
 • Oceny pracowników samorządowych, [w:] Stosunki pracy pracowników samorządowych, pod red. M. Steca, Warszawa 2008;
  PBN https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/859578
 • Regulacja dostępu do informacji publicznej jako przykład europeizacji polskiego prawa administracyjnego, [w:] Europeizacja administracji aspekty ustrojowe, proceduralne i materialnoprawne, pod red. I. Lipowicz, Warszawa 2008;
 • Regulacja prawa dostępu do informacji publicznej – uwagi de lege ferenda [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Bocia i A. Chajbowicza, Kolonia 2009;
 • Die Regulierung des Zugangs zu öffentlichen Informationen in den Vorschriften der Europäischen Union und den Empfehlungen des Europarates, PAN Wien 2010;
 • Ocena dopuszczalnych ograniczeń jawności ze względu na wymagania konstytucyjne, [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. III, Skuteczność regulacji, pod red. Z. Kmieciaka, Warszawa 2013;
 • B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, Wyspecjalizowany organ do spraw dostępu do informacji o charakterze publicznym w wybranych krajach UE, [w:] Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, pod red. G. Sibiga, Warszawa 2014;
 • O początkach kształtowania się prawa do informacji w Szwecji, [w:] Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, pod red. G. Sibiga, Warszawa 2014;
 • Opłaty za ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Unii Europejskiej, [w:] Internet. Publiczne bazy danych i Big data, pod red. G. Szpor, Warszawa 2014,
 • Jawność działania administracji publicznej z perspektywy otwartego rządu, [w:] Władza – obywatele – informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci prof. Teresy Górzyńskiej, pod red. I. Lipowicz, Warszawa 2014;
 • Problemy implementacji w polskim porządku prawnym dyrektywy 2013/37/UE zmieniającej dyrektywę w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, [w]. Prawo do informacji publicznej – efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, pod red M. Maciejewskiego, Warszawa 2014;
  Tekst dostępny – Prawo do informacji publicznej
 • Weryfikacja zgodności polskich ograniczeń jawności z konwencją z Tromso [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. VI, Struktura tajemnic, pod red. A. Gryszczyńskiej, Warszawa 2014;
  PBN https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/664487
 • Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
 • Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę bezpieczeństwa publicznego, [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
 • Przeciwdziałanie nadużyciu prawa do informacji w ustawodawstwach państw europejskich i pozaeuropejskich, [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
 • Propozycje rozwiązań prawnych w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania, [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
 • Dostęp do publicznych zasobów informacyjnych i ich wykorzystanie. Wnioski końcowe, [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
 • Ponowne wykorzystywanie publicznych zasobów informacyjnych w smart cities, [w:] Internet rzecz. Bezpieczeństwo Smart city, pod red. G. Szpor Warszawa 2015;
 • P. Drobek, A. Piskorz-Ryń, Prawne problemy ponownego wykorzystania zasobów rejestrowych. Wybrane zagadnienia [w:] Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, pod red A. Gryszczyńskiej, Warszawa 2016;
 • Jawność funkcjonowania samorządu terytorialnego. Bilans 25-lecia [w:] 25 lat samorządności w Polsce-bilans decentralizacji władzy i zmiany gospodarczej, pod red S.H. Zaręby, P. Komorowskiego, M. Zarzeckiego, Warszawa 2016;
 • A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska- Frankiewicz, Nadużycie prawa do informacji publicznej w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Jednostka wobec działań administracji, pod red E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny Rzeszów 2016;
 • A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska- Frankiewicz, Zasada zrównoważonego rozwoju z perspektywy nauki prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia w: Społeczna odpowiedzialność jako podstawa zrównoważonego rozwoju, red. O. Kotowska-Wójcik, M. Luty- Michalak, Warszawa 2016;
 • Pozycja ustrojowa niezależnych organów administracyjnych ds. dostępu do informacji o charakterze publicznym, [w:] Misja publiczna Wspólnota Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, pod red. A. Mednisa, 2016;
 • Geneza, podstawy prawne i cele ponownego wykorzystywania w: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016; Tekst dostępny- podręcznik Genezy Prawne
 • Zakres przedmiotowy stosowania przepisów o ponownym wykorzystywaniu w: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016
  PBN- https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/804230 Tekst dostępny- https://www.gov.pl/documents/31305/0/ponowne_wykorzystywanie_informacji_sektora_publicznego_-_podrecznik.pdf/dbcc1070-efd6-85d1-cf22-81df4e87b48a
 • Zakres podmiotowy stosowania przepisów o ponownym wykorzystywaniu [w:] Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016;
  Tekst dostępny – Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – podręcznik
 • Postulaty zmian w przepisach prawa dotyczących dostępu do informacji i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. XII, Model regulacji, pod red. T. Bąkowskiego, Warszawa 2016;
 • A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska- Frankiewicz, Wykorzystywanie prawa do petycji w sposób niezgodny z jego celem. Zagadnienia wybrane [w:] Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej, M. Błachucki, G. Sibiga (red.) Warszawa 2017;
 • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, pod red. I. Lipowicz, Warszawa 2017;
  Tekst dostępny- https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16327/Instytucje%20mater%20pr%20adm-Lipowicz-ebook-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y, PBN- https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/863506;
 • Komentarz do przepisów działu VI. Obowiązki informacyjne (art. 313-331) [w:] Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, pod. red. P. Zawadzka, P. Zimmermann, R. Sura, Warszawa 2017;
 • A. Piskorz-Ryń, P. Durbajło, Problemy cyberbezpieczeństwa w telemedycynie, [w:] Telemedycyna i E-zdrowie. Prawo i informatyka pod red. I. Lipowicz, G. Szpor. M. Świerczyński, Warszawa 2019;
 • Zasady udostępniania informacji publicznej [w: ] Dostęp do informacji publicznej na wniosek w praktyce jednostek samorządu terytorialnego pod red. J.Wyporskiej-Frankiewicz, Warszawa 2019;
 • Pojęcie informacji publicznej- ustalenia definicyjne [w:] Dostęp do informacji publicznej na wniosek w praktyce jednostek samorządu terytorialnego pod red. J.Wyporskiej-Frankiewicz, Warszawa 2019;
 • Prawne formy działania administracji publicznej w ustawie o dostępie do informacji publicznej trybie bezwnioskowym [w:] Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Warszawa 2019;
 • Ochrona informacji op stanie zdrowia pacjenta-stan obecny i postulaty zmian, Innowacje w ochronie zdrowia: aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, red. I. Lipowicz, E. Nojszewska, S. Sikorski, Warszawa Wolters Kluwer 2020;
 • Cmentarze i chowanie zmarłych. Między administracją świadczącą a ingerującą. [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, pod red. I. Lipowicz, Warszawa 2020.
Artykuły
 • Udostępnianie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania – metodologia i wyniki oceny [w:] Jawność, transparentność, partycypacja – czyli w jaki sposób realizowane jest w Polsce prawo do informacji publicznej?, pod red. M. Brennek, Raport z badań, Tarnów 2014, s. 135-158;
 • Leksykon tajemnic, pod red. G. Szpor, A. Gryszczyńskiej, Warszawa 2016, autorstwo następujących haseł słownikowych: tajemnica pracownika samorządowego, s. 175-176, tajemnica organizacji odzysku, s. 152-153, tajemnica bezpieczeństwa muzealiów, s. 115-116, tajemnica osoby trwale lub okresowo doświadczającej trudności z komunikowaniem, s. 157-158, tajemnica pracowników i członków rad nadzorczych ZUS, s. 176-178, tajemnica świadczenia usług giełdowego obrotu towarowego, s. 250-253.