dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, adiunkt

e-mail: a.piskorz.ryn@uksw.edu.pl

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, tam również w 2004 roku obroniła pracę doktorską pt. Prawo do informacji publicznej-metody regulacji w polskim porządku prawnym, której promotorem był prof. dr hab. Michał Kulesza. Od 2004 r. jest pracownikiem na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. W latach 2005-2009 była Kierownikiem Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych UKSW. Obecnie prowadzi liczne zajęcia dydaktyczne dobrze oceniane przez studentów. Jest opiekunem Koła Naukowego Prawa Administracyjnego.

Jest specjalistą zajmującym się problematyką informacji, w tym informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jest również Autorką licznych publikacji, uczestnikiem projektów badawczych, w tym koordynatorem w projekcie „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”. Jest także autorką opinii na potrzeby podmiotów publicznych, w tym Sejmu RP oraz ministerstw. Uczestniczyła w zespole ekspertów opracowujących zmiany w zakresie geoinformacji; brała udział w konsultacjach dotyczących zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej, była członkiem okrągłego stołu ds. informacji publicznej, członkiem-ekspertem Rady ds. Informacji Publicznej przy Radzie ds. Cyfryzacji. Specjalizuje się również w prawie administracyjnym ustrojowym, w tym przede wszystkim ustroju samorządu terytorialnego i samorządowym prawie pracy. Jest członkiem stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne oraz członkiem rady naukowej pisma „ABI Ekspert”.

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Metody i techniki pracy w administracji publicznej
 • Materialne prawo administracyjne
 • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych)
 • Prawo administracyjne

PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie:

Redakcja tomów zbiorowych

Rozdziały w tomach zbiorowych:

 • Czy prawo uzyskania informacji od władz administracyjnych jest publicznym prawem podmiotowym? [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, Materiały konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Łódź 2000;
 • Nadużywanie prawa do informacji publicznej [w]: Biurokracja TNOiK, III Międzynarodowa Konferencja Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006, pod red J. Łukasiewicza, Rzeszów 2006;
 • Instrukcje kancelaryjne dla jednostek samorządu terytorialnego – uwagi de lege ferenda [w:] Prawne problemy informatyzacji administracji, Warszawa 2008;
 • Oceny pracowników samorządowych, [w:] Stosunki pracy pracowników samorządowych, pod red. M. Steca, Warszawa 2008;
 • Regulacja dostępu do informacji publicznej jako przykład europeizacji polskiego prawa administracyjnego, [w:] Europeizacja administracji aspekty ustrojowe, proceduralne i materialnoprawne, pod red. I. Lipowicz, Warszawa 2008;
 • Regulacja prawa dostępu do informacji publicznej – uwagi de lege ferenda [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Bocia i A. Chajbowicza, Kolonia 2009;
 • Die Regulierung des Zugangs zu öffentlichen Informationen in den Vorschriften der Europäischen Union und den Empfehlungen des Europarates, PAN Wien 2010;
 • Ocena dopuszczalnych ograniczeń jawności ze względu na wymagania konstytucyjne, [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. III, Skuteczność regulacji, pod red. Z. Kmieciaka, Warszawa 2013;
 • B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, Wyspecjalizowany organ do spraw dostępu do informacji o charakterze publicznym w wybranych krajach UE, [w:] Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, pod red. G. Sibiga, Warszawa 2014;
 • O początkach kształtowania się prawa do informacji w Szwecji, [w:] Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, pod red. G. Sibiga, Warszawa 2014;
 • Opłaty za ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Unii Europejskiej, [w:] Internet. Publiczne bazy danych i Big data, pod red. G. Szpor, Warszawa 2014,
 • Jawność działania administracji publicznej z perspektywy otwartego rządu, [w:] Władza – obywatele – informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci prof. Teresy Górzyńskiej, pod red. I. Lipowicz, Warszawa 2014;
 • Problemy implementacji w polskim porządku prawnym dyrektywy 2013kpaist.uksw.edu.pl37kpaist.uksw.edu.plUE zmieniającej dyrektywę w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, [w]. Prawo do informacji publicznej – efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, pod red M. Maciejewskiego, Warszawa 2014;
 • Weryfikacja zgodności polskich ograniczeń jawności z konwencją z Tromso [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. VI, Struktura tajemnic, pod red. A. Gryszczyńskiej, Warszawa 2014;
 • Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
 • Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę bezpieczeństwa publicznego, [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
 • Przeciwdziałanie nadużyciu prawa do informacji w ustawodawstwach państw europejskich i pozaeuropejskich, [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
 • Propozycje rozwiązań prawnych w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania, [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
 • Dostęp do publicznych zasobów informacyjnych i ich wykorzystanie. Wnioski końcowe, [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015;
 • Ponowne wykorzystywanie publicznych zasobów informacyjnych w smart cities, [w:] Internet rzecz. Bezpieczeństwo Smart city, pod red. G. Szpor Warszawa 2015;
 • P. Drobek, A. Piskorz-Ryń, Prawne problemy ponownego wykorzystania zasobów rejestrowych. Wybrane zagadnienia [w:] Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, pod red A. Gryszczyńskiej, Warszawa 2016;
 • Jawność funkcjonowania samorządu terytorialnego. Bilans 25-lecia [w:] 25 lat samorządności w Polsce-bilans decentralizacji władzy i zmiany gospodarczej, pod red S.H. Zaręby, P. Komorowskiego, M. Zarzeckiego, Warszawa 2016;
 • A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska- Frankiewicz, Nadużycie prawa do informacji publicznej w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Jednostka wobec działań administracji, pod red E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny Rzeszów 2016
 • A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska- Frankiewicz, Zasada zrównoważonego rozwoju z perspektywy nauki prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia w: Społeczna odpowiedzialność jako podstawa zrównoważonego rozwoju, red. O. Kotowska-Wójcik, M. Luty- Michalak, Warszawa 2016;
 • Pozycja ustrojowa niezależnych organów administracyjnych ds. dostępu do informacji o charakterze publicznym, [w:] Misja publiczna Wspólnota Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, pod red. A. Mednisa, 2016;
 • Geneza, podstawy prawne i cele ponownego wykorzystywania w: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016;
 • Zakres przedmiotowy stosowania przepisów o ponownym wykorzystywaniu w: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016
 • Zakres podmiotowy stosowania przepisów o ponownym wykorzystywaniu [w:] Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016;
 • Postulaty zmian w przepisach prawa dotyczących dostępu do informacji i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. XII, Model regulacji, pod red. T. Bąkowskiego, Warszawa 2016,
 • A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska- Frankiewicz, Wykorzystywanie prawa do petycji w sposób niezgodny z jego celem. Zagadnienia wybrane [w:] Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej, M. Błachucki, G. Sibiga (red.) Warszawa 2017,
 • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, pod red. I. Lipowicz, Warszawa 2017,
 • Komentarz do przepisów działu VI. Obowiązki informacyjne (art. 313-331) [w:] Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, pod. red. P. Zawadzka, P. Zimmermann, R. Sura, Warszawa 2017

Artykuły w czasopismach:

 • Jawność wynagrodzeń osób pełniących najwyższe funkcje w organach samorządu terytorialnego a prawo do prywatności, „Samorząd Terytorialny” 1997 nr 12;
 • Prawo do informacji od podmiotów wykonujących administrację publiczną w polskim porządku prawnym, Samorząd Terytorialny 2000 nr 7-8
 • Dostęp do informacji publicznej – zasady konstrukcyjne ustawy, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2002 nr 4;
 • Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) Samorząd Terytorialny 2005 Nr 5;
 • Ochrona administracyjna prawa do informacji o charakterze publicznym, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2007 Nr 4
 • Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 22 lutego 2006 r. (II SA/Wa 1721/05) Samorząd Terytorialny 2007 nr 3;
 • Nadużywanie prawa do informacji publicznej, uwagi de lege lata i de lege ferenda, Kontrola Państwowa 2008 nr 6;
 • Status prawny pracowników samorządowych, Kontrola Państwowa 2009 Nr 4,
 • Definicja korupcji w nauce prawa administracyjnego, Kontrola Państwowa 2012 Nr 5,
 • Opłaty za udostępnianie informacji publicznej do ponownego wykorzystania, Kwartalnik Prawa Publicznego 2012 Nr 3;
 • Pojęcie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w świetle dyrektywy 2003/98/WE, Samorząd Terytorialny 2015 Nr 4;
 • Prawo dostępu do informacji a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – glosa do wyroku TSUE z 27.10.2011 r. w sprawie C-362/10, Komisja Europejska przeciwko Polsce, Europejski Przegląd Sądowy 2015 Nr 5;
 • Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej będącej utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2014 Nr 1;
 • Tajemnica pracownika samorządowego- próba weryfikacji, Monitor Prawniczy 2014 Nr 22;
 • A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska-Frankiewicz, Decyzja administracyjna wydawana w postępowaniu o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w wyniku sprzeciwu. Zagadnienia wybrane, Kwartalnik Prawa Publicznego 2016kpaist.uksw.edu.pl1,
 • Inteligentne miasta jako wyzwanie dla samorządu terytorialnego, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XVIII zeszyt 2, 2017 Zarządzanie publiczne. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego,
 • A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska- Frankiewicz, Dostęp do informacji publicznej a ochrona informacji niejawnych. Zagadnienia wybrane, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2016 nr 4;
 • Hybrydowy charakter prawa do ponownego wykorzystywania – wybrane zagadnienia, „Samorząd Terytorialny” 2017 nr 1-2.