dr hab. Mariusz Szyrski, prof. uczelni

KONTAKT
e-mail: m.szyrski@uksw.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8536-4054

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

Doktor habilitowany nauk prawnych. Na WPIA UKSW pracuje od 2008 roku prowadząc zajęcia ze studentami, doktorantami oraz badania naukowe.

Dwukrotnie przebywał na Uniwersytecie w Osnabrueck w Niemczech w ramach programu Erasmus. W latach 2014-2016 Kierownik projektu naukowego pt. „Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – jako sfera gospodarki komunalnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach wyjazdów studyjnych związanych z polityką energetyczną brał udział w spotkaniach naukowo-badawczych w Szwecji, Finlandii, Norwegii oraz na Łotwie.

Jest członkiem Senatu UKSW oraz Rady Dyscypliny Naukowej Prawo i Rady Wydziału.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół prawa administracyjnego i gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie prawa energetycznego.

PROWADZONE ZAJĘCIA

  • Prawo administracyjne
  • Ustrój administracji rządowej i samorządowej
  • Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych
  • Wprowadzenie do przygotowywania grantów badawczych
  • Seminaria dyplomowe

PUBLIKACJE NAUKOWE

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8536-4054

CONTACT:
e-mail: m.szyrski@uksw.edu.pl

KPAiST WPIA UKSW
Wóycickiego 1/3, building No 17
01-938 Warsaw (Poland)

PROFESSIONAL BIOGRAPHY:

Lawyer. He has been working at WPIA UKSW since 2008, conducting classes with students, doctoral students and research.

Currently, he is also: a member of the UKSW Senate, the Scientific Discipline Council of Law at UKSW and the Council of the Faculty of Law and Administration of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, and the head of the nationwide scientific network for energy law and renewable energy law, and a member of the Legal and Information Center Association.

Scientific interests focus on administrative and economic law, in particular in the field of local government law and energy law.

UNIVERSITY CLASSES:

  • Administrative law
  • System of government and self-government administration
  • Methodology of teaching
  • Introduction to the preparation of research grants
  • Diploma seminars