dr hab. Mariusz Szyrski, adiunkt

{:pl}

KONTAKT
e-mail: m.szyrski@uksw.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8536-4054

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

Doktor habilitowany nauk prawnych. Na WPIA UKSW pracuje od 2008 roku prowadząc zajęcia ze studentami, doktorantami oraz badania naukowe.

Dwukrotnie przebywał na Uniwersytecie w Osnabrueck w Niemczech w ramach programu Erasmus. W latach 2014-2016 Kierownik projektu naukowego pt. „Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – jako sfera gospodarki komunalnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach wyjazdów studyjnych związanych z polityką energetyczną brał udział w spotkaniach naukowo-badawczych w Szwecji, Finlandii, Norwegii oraz na Łotwie.

Jest członkiem Senatu UKSW oraz Rady Dyscypliny Naukowej Prawo i Rady Wydziału.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół prawa administracyjnego i gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie prawa energetycznego.

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Prawo administracyjne
 • Ustrój administracji rządowej i samorządowej
 • Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • Wprowadzenie do przygotowywania grantów badawczych
 • Seminaria dyplomowe

PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie:


Artykuły w czasopismach:

 • Mędrzycki R., Szyrski M., Energy Poverty as a European and Polish legal issue, Białostockie Studia Prawnicze Vol 23 Nr 2, s. 125-138.
 • Szyrski M., Bezpieczeństwo energetyczne gospodarstwa domowego, Studia nad Rodziną Nr 46/2018, s.
 • Szyrski M., A New EU Energy Policy: Towards Local Democracy, Zeszyty Prawnicze 18.3, s. 199-219.
 • Szyrski M., Ocena realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości w prawie odnawialnych źródeł energii, Samorząd Terytorialny Nr 5/2018, s. 21-31.
 • Szyrski M. Wątki orzecznicze w sprawach z zakresu realizacji zadań własnych i zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, RPEiS Nr 3/2017, s. 61-72.
 • Szyrski M., Glosa do wyroku NSA z dnia 4 stycznia 2017 r., I OSK 800/16, Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2017/118-124 – glosa.
 • Szyrski M., Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) w samorządzie gminnym – wyniki badań, Samorząd Terytorialny Nr 7-8/2015, s. 5-14. 
 • Szyrski M., Analiza wybranych tajemnic związanych z postępowaniami kontrolnymi, Monitor Prawniczy 18/2014, s. 990-1000.
 • Szyrski M., Mędrzycki R., Obowiązki kierownika podmiotu według nowej instrukcji kancelaryjnej, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka, Nr 1 (34) 2014, s. 112-127.
 • Szyrski M., Musiał K., Prawne aspekty administrowania turystyką, Przegląd Naukowy Disputatio Nr XVII/2014, s. 123-131.
 • Szyrski M., Miasto cud, czyli na co można sobie pozwolić w sferze promocji, Samorząd i Administracja, Gazeta Prawna 18 września 2013 r., Nr 181, s. C6-C7.
 • Szyrski M., Trzeba szanować głos obywateli, a nie zaostrzać kryteria referendów, Samorząd i Administracja, Gazeta Prawna, 10 lipca 2013 r., Nr 132 (3522) s. C2.
 • Szyrski M., Diety radnych, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 5kpaist.uksw.edu.pl2011, s. 20-21.
 • Szyrski M., Funkcjonowanie bibliotek gminnych, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr /2011 s. 16-17.
 • Szyrski M., Kumulacja mandatów wójta i radnego, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 49/2010, s. 28.
 • Ferens A., Kondas R., Matysiak I., Rzeźnik G., Szyrski M., Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie? Zasady i najlepsze praktyki, Warszawa 2010.
 • Szyrski M., Opłata za transport zbiorowy, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 23/2010, s. 24-25.
 • Szyrski M., Pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane przez wójta, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 21/2009, s. 26-27.
 • Szyrski M., Nowe wyzwania w sferze prawodawstwa miejscowego na przykładzie gminy, Zeszyty prawnicze UKSW Nr 9.2/2009, s. 231-257.
 • Szyrski M., Wynagrodzenia pracowników samorządowych, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 17/2009, s. 26-27.
 • Szyrski M., Status radcy prawnego w urzędzie gminy, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego  Nr 45/2008, s. 24-25.
 • Szyrski M., Prowadzenie obrad przez połączone komisje rady, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 41/2008, s. 24-25.
 • Szyrski M., Status jednostki pomocniczej w gminie, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 40/2008, s. 24-25.
 • Szyrski M., Nadzór nad działalnością jednostki pomocniczej, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 31/2008, s. 36.

Rozdziały w tomach zbiorowych:

 • M. Szyrski, Komentarz do art. 2 pkt 15a, art. 2 pkt 27a, art. 2 pkt 33a, art. 4-18, art. 212, art. 215 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [w:] Prawo energetyczne, Ustawa o odnawialnych źródłach energii, Ustawa o rynku mocy. Komentarz, red. M. Czarnecka, T. Ogłódek, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019.
 • M. Szyrski, Komentarz do art. 1, 2, 9, 11-13, 16-18 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych [w:] Prawo energetyczne, Ustawa o odnawialnych źródłach energii, Ustawa o rynku mocy. Komentarz, red. M. Czarnecka, T. Ogłódek, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019.
 • M. Szyrski, K. Chról, Wykorzystanie telemedycyny w centrach bezpieczeństwa energetycznego [w:] Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, red. I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor, Warszawa 2019, s. 243-259.
 • Szyrski M., Szlufik M., Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w świetle zadań i kompetencji podmiotów administrujących w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2018, s. 337-352.
 • Szyrski M., Charakter prawny planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (oraz jego założeń) przygotowywanego przez organy gminy [w:] Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018, s. 736-742.
 • Szyrski M., Prawo o zgromadzeniach [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 132-145.
 • Szyrski M., Prawo energetyczne z uwzględnieniem prawa odnawialnych źródeł energii [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 224-239.
 • Szyrski M., Zadania samorządu terytorialnego w przestrzeni energetyki odnawialnej – potrzeba legislacyjnych zmian [w:] Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, red. M. Stec, S. Płażek, Warszawa 2017, s. 348.
 • Komentarz do art. 226-232 ustawy o finansach publicznych, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. A. Mikos-Sitek, R. Bucholski, BeckOK 2017, Legalis.
 • Szyrski M. Aksjologiczne podstawy prawa sfery wewnętrznej administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, Tom I, red. J. Zimmermann, Warszawa 2017, s. 713-722.
 • Szyrski M., Teoretyczne zasady podziału zadań i kompetencji organów właściwych w sprawach jawności i jej ograniczeń [w:] Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje, red. Cz. Martysz, Warszawa 2015, s. 1-39.
 • Szyrski M., Prawo administracyjne jako regulator dóbr chronionych – głos w dyskusji w sprawie problemu racjonalności w stanowieniu prawa [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, Łódź 2014, s. 63-72.
 • Szyrski M., Wpływ teorii organizacji i zarządzania na teorię prawa administracyjnego [w:] Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji, red. E. Jasiuk, G.P. Maj, K. Sikora, S. Wrzosek, Radom 2013, s. 211-218.
 • Szyrski M., W sprawie zjawiska przenikania się prawa administracyjnego i prawa cywilnego w nowoczesnym państwie prawa [w:] Kryzys prawa administracyjnego? Tom III Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, red. A. Doliwa, S. Prutis, Warszawa 2012, s. 297-307.
 • Szyrski M., Jakość życia mieszkańca gminy – badanie zabezpieczeń normatywnych [w:] Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa – wybrane aspekty prawne i społeczne, red. E. Jasiuk, Radom 2012, s. 147-154.
 • Szyrski M. Procesy związane z globalizacją w samorządzie terytorialnym na przykładzie dużych miast [w:] Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa, red. S. Sagan, Rzeszów 2011, 304-313.
 • Szyrski M., Staatliche und private Datenverarbeitung in Polen im Lichte des Rechts auf Privatsphäre [w:] Perspektiven des deutschen, polnischen und europäischen Informationsrechts Ergebnisse einer deutsch-polnischen Alexander von Humboldt-Institutspartnerschaft, red. I. Lipowicz, J. P. Schneider, Osnabrueck 2011, s. 111-116.
 • Bąkiewicz M., Szyrski M., Legislacja w samorządzie. Monitorowanie prawa miejscowego przez przedstawicieli społeczności lokalnych, Warszawa 2010.
 • Szyrski M., Procesy związane z globalizacją w samorządzie terytorialnym na przykładzie dużych miast, Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga Jubileuszowa, Rzeszów 2011, s. 304-313.

{:}{:en}

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8536-4054

CONTACT:
e-mail: m.szyrski@uksw.edu.pl

KPAiST WPIA UKSW
Wóycickiego 1/3, building No 17
01-938 Warsaw (Poland)

PROFESSIONAL BIOGRAPHY:

Lawyer. He has been working at WPIA UKSW since 2008, conducting classes with students, doctoral students and research.

Currently, he is also: a member of the UKSW Senate, the Scientific Discipline Council of Law at UKSW and the Council of the Faculty of Law and Administration of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, and the head of the nationwide scientific network for energy law and renewable energy law, and a member of the Legal and Information Center Association.

Scientific interests focus on administrative and economic law, in particular in the field of local government law and energy law.

UNIVERSITY CLASSES:

 • Administrative law
 • System of government and self-government administration
 • Methodology of teaching
 • Introduction to the preparation of research grants
 • Diploma seminars

PUBLICATIONS:

Books:

Chapters:

 • Szyrski M., Charakter prawny planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (oraz jego założeń) przygotowywanego przez organy gminy [w:] Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018, s. 736-742.
 • Szyrski M., Prawo o zgromadzeniach [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 132-145.
 • Szyrski M., Prawo energetyczne z uwzględnieniem prawa odnawialnych źródeł energii [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 224-239.
 • Szyrski M., Zadania samorządu terytorialnego w przestrzeni energetyki odnawialnej – potrzeba legislacyjnych zmian [w:] Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, red. M. Stec, S. Płażek, Warszawa 2017, s. 348.
 • Komentarz do art. 226-232 ustawy o finansach publicznych, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. A. Mikos-Sitek, R. Bucholski, BeckOK 2017, Legalis.
 • Szyrski M. Aksjologiczne podstawy prawa sfery wewnętrznej administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, Tom I, red. J. Zimmermann, Warszawa 2017, s. 713-722.
 • Szyrski M., Teoretyczne zasady podziału zadań i kompetencji organów właściwych w sprawach jawności i jej ograniczeń [w:] Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje, red. Cz. Martysz, Warszawa 2015, s. 1-39.
 • Szyrski M., Prawo administracyjne jako regulator dóbr chronionych – głos w dyskusji w sprawie problemu racjonalności w stanowieniu prawa [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, Łódź 2014, s. 63-72.
 • Szyrski M., Wpływ teorii organizacji i zarządzania na teorię prawa administracyjnego [w:] Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji, red. E. Jasiuk, G.P. Maj, K. Sikora, S. Wrzosek, Radom 2013, s. 211-218.
 • Szyrski M., W sprawie zjawiska przenikania się prawa administracyjnego i prawa cywilnego w nowoczesnym państwie prawa [w:] Kryzys prawa administracyjnego? Tom III Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, red. A. Doliwa, S. Prutis, Warszawa 2012, s. 297-307.
 • Szyrski M., Jakość życia mieszkańca gminy – badanie zabezpieczeń normatywnych [w:] Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa – wybrane aspekty prawne i społeczne, red. E. Jasiuk, Radom 2012, s. 147-154.
 • Szyrski M. Procesy związane z globalizacją w samorządzie terytorialnym na przykładzie dużych miast [w:] Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa, red. S. Sagan, Rzeszów 2011, 304-313.
 • Szyrski M., Staatliche und private Datenverarbeitung in Polen im Lichte des Rechts auf Privatsphäre [w:] Perspektiven des deutschen, polnischen und europäischen Informationsrechts Ergebnisse einer deutsch-polnischen Alexander von Humboldt-Institutspartnerschaft, red. I. Lipowicz, J. P. Schneider, Osnabrueck 2011, s. 111-116.
 • Bąkiewicz M., Szyrski M., Legislacja w samorządzie. Monitorowanie prawa miejscowego przez przedstawicieli społeczności lokalnych, Warszawa 2010.
 • Szyrski M., Procesy związane z globalizacją w samorządzie terytorialnym na przykładzie dużych miast, Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga Jubileuszowa, Rzeszów 2011, s. 304-313.

Articles:

 • Szyrski M., Ocena realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości w prawie odnawialnych źródeł energii, Samorząd Terytorialny Nr 5/2018, s. 21-31.
 • Szyrski M. Wątki orzecznicze w sprawach z zakresu realizacji zadań własnych i zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, RPEiS Nr 3/2017, s. 61-72.
 • Szyrski M., Glosa do wyroku NSA z dnia 4 stycznia 2017 r., I OSK 800/16, Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2017/118-124 – glosa.
 • Szyrski M., Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) w samorządzie gminnym – wyniki badań, Samorząd Terytorialny Nr 7-8/2015, s. 5-14. 
 • Szyrski M., Analiza wybranych tajemnic związanych z postępowaniami kontrolnymi, Monitor Prawniczy 18/2014, s. 990-1000.
 • Szyrski M., Mędrzycki R., Obowiązki kierownika podmiotu według nowej instrukcji kancelaryjnej, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka, Nr 1 (34) 2014, s. 112-127.
 • Szyrski M., Musiał K., Prawne aspekty administrowania turystyką, Przegląd Naukowy Disputatio Nr XVII/2014, s. 123-131.
 • Szyrski M., Miasto cud, czyli na co można sobie pozwolić w sferze promocji, Samorząd i Administracja, Gazeta Prawna 18 września 2013 r., Nr 181, s. C6-C7.
 • Szyrski M., Trzeba szanować głos obywateli, a nie zaostrzać kryteria referendów, Samorząd i Administracja, Gazeta Prawna, 10 lipca 2013 r., Nr 132 (3522) s. C2.
 • Szyrski M., Diety radnych, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 5kpaist.uksw.edu.pl2011, s. 20-21.
 • Szyrski M., Funkcjonowanie bibliotek gminnych, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr /2011 s. 16-17.
 • Szyrski M., Kumulacja mandatów wójta i radnego, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 49/2010, s. 28.
 • Ferens A., Kondas R., Matysiak I., Rzeźnik G., Szyrski M., Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie? Zasady i najlepsze praktyki, Warszawa 2010.
 • Szyrski M., Opłata za transport zbiorowy, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 23/2010, s. 24-25.
 • Szyrski M., Pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane przez wójta, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 21/2009, s. 26-27.
 • Szyrski M., Nowe wyzwania w sferze prawodawstwa miejscowego na przykładzie gminy, Zeszyty prawnicze UKSW Nr 9.2/2009, s. 231-257.
 • Szyrski M., Wynagrodzenia pracowników samorządowych, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 17/2009, s. 26-27.
 • Szyrski M., Status radcy prawnego w urzędzie gminy, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego  Nr 45/2008, s. 24-25.
 • Szyrski M., Prowadzenie obrad przez połączone komisje rady, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 41/2008, s. 24-25.
 • Szyrski M., Status jednostki pomocniczej w gminie, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 40/2008, s. 24-25.
 • Szyrski M., Nadzór nad działalnością jednostki pomocniczej, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 31/2008, s. 36.

{:}