dr Mariusz Szyrski, adiunkt

KONTAKT
e-mail: m.szyrski@uksw.edu.pl

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

Prawnik. Doktorat obroniony w 2013 roku na podstawie rozprawy pt. „Kierownictwo w samorządzie terytorialnym. Analiza administracyjnoprawna”.

Od 2008 roku pracuje na WPIA UKSW jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Od 2013 roku adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPIA UKSW. W latach 2008-2010 prawnik w Biurze Prawnym Urzędu m.st. Warszawy, a w latach 2011-2012 asystent Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dwukrotnie przebywał na Uniwersytecie w Osnabrueck w Niemczech w ramach programu Erasmus dla pracowników naukowych. W latach 2014-2016 kierownik projektu naukowego pt. „Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – jako sfera gospodarki komunalnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach wyjazdów studyjnych związanych z polityką energetyczną brał udział w spotkaniach w Szwecji, Finlandii, Norwegii oraz na Łotwie.

Kierownik ogólnopolskiej sieci naukowej ds. prawa energetycznego i prawa odnawialnych źródeł energii. Obecnie jest także członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz członkiem Stowarzyszenia Centrum Prawno-Informatyczne.

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Prawo administracyjne
 • Ustrój administracji rządowej i samorządowej
 • Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • Wprowadzenie do przygotowywania grantów badawczych
 • Seminaria dyplomowe

PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie:

Rozdziały w tomach zbiorowych:


Artykuły w czasopismach:

 • Szyrski M., Ocena realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości w prawie odnawialnych źródeł energii, Samorząd Terytorialny Nr 5/2018, s. 21-31.
 • Szyrski M. Wątki orzecznicze w sprawach z zakresu realizacji zadań własnych i zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, RPEiS Nr 3/2017, s. 61-72.
 • Szyrski M., Glosa do wyroku NSA z dnia 4 stycznia 2017 r., I OSK 800/16, Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2017/118-124 – glosa.
 • Szyrski M., Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) w samorządzie gminnym – wyniki badań, Samorząd Terytorialny Nr 7-8/2015, s. 5-14. 
 • Szyrski M., Analiza wybranych tajemnic związanych z postępowaniami kontrolnymi, Monitor Prawniczy 18/2014, s. 990-1000.
 • Szyrski M., Mędrzycki R., Obowiązki kierownika podmiotu według nowej instrukcji kancelaryjnej, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka, Nr 1 (34) 2014, s. 112-127.
 • Szyrski M., Musiał K., Prawne aspekty administrowania turystyką, Przegląd Naukowy Disputatio Nr XVII/2014, s. 123-131.
 • Szyrski M., Miasto cud, czyli na co można sobie pozwolić w sferze promocji, Samorząd i Administracja, Gazeta Prawna 18 września 2013 r., Nr 181, s. C6-C7.
 • Szyrski M., Trzeba szanować głos obywateli, a nie zaostrzać kryteria referendów, Samorząd i Administracja, Gazeta Prawna, 10 lipca 2013 r., Nr 132 (3522) s. C2.
 • Szyrski M., Diety radnych, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 5kpaist.uksw.edu.pl2011, s. 20-21.
 • Szyrski M., Funkcjonowanie bibliotek gminnych, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr /2011 s. 16-17.
 • Szyrski M., Kumulacja mandatów wójta i radnego, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 49/2010, s. 28.
 • Ferens A., Kondas R., Matysiak I., Rzeźnik G., Szyrski M., Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie? Zasady i najlepsze praktyki, Warszawa 2010.
 • Szyrski M., Opłata za transport zbiorowy, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 23/2010, s. 24-25.
 • Szyrski M., Pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane przez wójta, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 21/2009, s. 26-27.
 • Szyrski M., Nowe wyzwania w sferze prawodawstwa miejscowego na przykładzie gminy, Zeszyty prawnicze UKSW Nr 9.2/2009, s. 231-257.
 • Szyrski M., Wynagrodzenia pracowników samorządowych, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 17/2009, s. 26-27.
 • Szyrski M., Status radcy prawnego w urzędzie gminy, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego  Nr 45/2008, s. 24-25.
 • Szyrski M., Prowadzenie obrad przez połączone komisje rady, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 41/2008, s. 24-25.
 • Szyrski M., Status jednostki pomocniczej w gminie, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 40/2008, s. 24-25.
 • Szyrski M., Nadzór nad działalnością jednostki pomocniczej, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 31/2008, s. 36.