dr Radosław Mędrzycki, adiunkt

e-mail: r.medrzycki@uksw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9407-4881

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

W 2008 roku ukończyłem kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jestem również absolwentem rocznika 2009 podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych. W 2016 roku obroniłem pracę doktorską pt. „Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Studium administracyjnoprawne” i uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Moje aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się na społecznych aspektach stanowienia i stosowania prawa, w tym w szczególności wobec grup wykluczonych społecznie lub pozostających w ryzyku wykluczenia społecznego (zwłaszcza osoby bezdomne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze). W swojej pracy badawczej podejmuje także rozważania aksjologiczne w obszarze wybranych regulacji prawa administracyjnego. Obecnie tematem przewodnim moich rozważań jest solidarność społeczna.

Jestem współzałożycielem i kierownikiem sieci naukowej ds. solidarności społecznej, przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu społecznemu.

W latach 2010-2013 współpracowałem z Wydziałem Postępowań Przed Trybunałem Konstytucyjnym Biura Analiz Sejmowych. Jestem współautorem kilku stanowisk Sejmu RP w zakresie oceny konstytucyjności przepisów prawnych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. W 2018 roku zostałem powołany w skład Komisji Ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Bezdomności.

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Prawo administracyjne – część ogólna
 • Prawo administracyjne – część ustrojowa
 • Metody i techniki pracy w administracji publicznej
 • Seminarium dyplomowe

PUBLIKACJE NAUKOWE

MONOGRAFIE

 1. Mędrzycki R., Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności, Warszawa 2017, ss. 339.
 2. Mędrzycki R., Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ss. 356.
 3. Małecka-Łyszczek M., Mędrzycki R., Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w pomocy społecznej, Warszawa 2021, ss. 278.
 4. Sikorski S., Mędrzycki R., Nowe zawody w podstawowej opiece zdrowotnej, Warszawa 2021, ss. 140.

ROZDZIAŁY W OPRACOWANIACH ZBIOROWYCH 

 1. Mędrzycki R., Patologie związane z dysfunkcją niektórych przepisów instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych [w:] Patologie w administracji publicznej, red. R. Kijowski, red. P. Suwaj, Warszawa 2009, s. 429-440.
 2. Lipowicz I., Mędrzycki R., Szmigiero M., Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. 1, red. I. Lipowicz Warszawa 2010, s. 238.
 3. Mędrzycki R., Szmigiero M., Szewczyk P., Kościół wobec administracji. Źródła prawa z objaśnieniami, Łódź 2010, s. 735.
 4. Mędrzycki R., Die Begründung von Gesetzentwürfen in Polen – ausgewählte Fragen im Bereich Informationsquelle [w:] Perspektiven des deutschen, polnischen und europäischen Informationsrechts. Ergebnisse einer deutsch-polnischen Alexander von Humboldt-Institutspartnerschaft, red. I. Lipowicz, red. P. Schneider, Osnabrűck 2011, s. 117-124.
 5. Lipowicz I., Mędrzycki R., Szmigiero M., Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, 2, red. I. Lipowicz, Warszawa 2012, s. 240.
 6. Mędrzycki R., SK 31/10 [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, P. Daniluk, red. M. Laskowska, Warszawa 2013, s. 211-220.
 7. Mędrzycki R., P 41/11 [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, red. P. Daniluk, red. M. Laskowska, Warszawa 2013, s. 475-489.
 8. Mędrzycki R., Analiza gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem partycypacji organizacji pozarządowych [w:] Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2014, s. 273-280.
 9. Mędrzycki R., „Zielona fala” na drogach smart city [w:] Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart city, G. Szpor, Warszawa 2015, s. 107-116.
 10. Lipowicz I., Mędrzycki R., Szmigiero M., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, I. Lipowicz Warszawa 2015, s. 260.
 11. Mędrzycki R., Odnawialne źródła energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju – zarys problematyki [w:] Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Problemy administracyjno-prawne, red. M. Szyrski, Warszawa 2016, s. 9-25.
 12. Mędrzycki R., Nowe formy działania administracji publicznej i partnerów społecznych w zakresie przeciwdziałania bezdomności [w:] Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, red. I. Lipowicz, Warszawa 2016, s. 62-74.
 13. Mędrzycki R., Wybrane aspekty aksjologii prawa tworzonego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, II, red. J. Zimmermann, Warszawa 2016 s. 433-443.
 14. Mędrzycki R., Przeciwdziałanie narkomanii [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 100-111.
 15. Mędrzycki R., Przeciwdziałanie alkoholizmowi [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 82-99.
 16. Mędrzycki R., Pomoc społeczna [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 67-81.
 17. Mędrzycki R., Standardy usług a zasada indywidualizacji w pomocy społecznej [w:] Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, red. Z. Duniewska, A. Rabiega-Przyłęcka, M. Stahl, Warszawa-Łódź 2019, s. 679-692.
 18. Mędrzycki R., Opieka zdrowotna osób starszych – między paternalizmem a niezależnością. Uwagi na tle innowacji w ochronie zdrowia [w:] Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, red. I. Lipowicz, Z. Nojszewska, S. Sikorski, Warszawa 2020, s. 131-140.
 19. Mędrzycki R., Malewicz D., Pomoc państwa w wychowaniu i opiece nad dziećmi [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, II, red. I. Lipowicz, Warszawa 2020, s. 97-112.
 20. Mędrzycki R., Rola polityki administracyjnej w implementacji solidarności międzypokoleniowej w gminie [w:] Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej”, A. Organiściak-Krzykowska, M. Wysocka, Olsztyn 2020, s. 265-276.
 21. Poverty prevention as a challenge for the international community in the context of Catholic social teaching [w:] Sustainable Development Goals and the Catholic Church Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, red. Katarzyna Cichos, Jarosław A. Sobkowiak, Radosław Zenderowski, Ryszard F. Sadowski, Beata Zbarachewicz, Stanisław Dziekoński, Routledge 2020, s. 5-20.
 22. Mędrzycki R., Sikorski S., Konstytucyjne podstawy szczególnej opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi – uwagi na tle art. 68 ust. 3 Konstytucji [w:] Aksjologiczne i prawne aspekty niepełnosprawności, red. A. Drabarz, Białystok 2020, s. 159-172.
 23. Mędrzycki R., O konieczności istnienia administracji „analogowej” w stanie kryzysu epidemicznego – kilka uwag na tle pomocy osobom wykluczonym [w:] Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji w stanie kryzysu, red. J.H. Szlachetko, A. Bochentyn, Gdańsk 2021, 253-268.
 24. Mędrzycki R., Solidarność we współczesnej wspólnocie samorządowej jako element prawa do dobrego samorządu terytorialnego [w:] Prawo do dobrego samorządu – perspektywa obywatela i mieszkańca, M. Małysa-Sulińska, M. Stec, Warszawa 2021, s. 71-85.
 25. Mędrzycki R., Komentarz do artykułów: 6 (częściowo), 7, 13 (częściowo), 15-34, 49-50, 53-54 [w:] Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Komentarz, red. K. Roszewska, Warszawa 2021, Lex/el.
 26. Mędrzycki R., Zadania samorządu terytorialnego (pkt. 6.6-6.10) [w:] System Prawa Samorządu Terytorialnego. Tom II. Ustrój samorządu terytorialnego, red. I. Lipowicz, Warszawa 2022, s. 518-547.
 27. Mędrzycki R., Znaczenie efektywności w prawie administracyjnym – uwagi wybrane [w:] Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej, red. M. Szewczyk, L. Staniszewska, M. Kruś, Warszawa 2022, s. 101-116.

ARTYKUŁY NAUKOWE I RECENZJE

 1. Mędrzycki R., Uchwały ortograficzne Rady Języka Polskiego w systemie tak zwanych niezorganizowanych źródeł prawa administracyjnego, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2009, nr 3, s. 157-170.
 2. Mędrzycki R., Bezdomność w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – wybrane aspekty, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2013, nr 1, s. 184-198.
 3. Mędrzycki R., Szyrski M., Obowiązki kierownika podmiotu według nowej instrukcji kancelaryjnej, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2014, nr 1, s. 112-127.
 4. Mędrzycki R., Młodzieżowe organy konsultacyjne samorządu terytorialnego „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2015, nr 1, s. 67-80.
 5. Mędrzycki R., Problem bezdomności w świetle wybranych regulacji prawnych, „Przegląd Legislacyjny” 2016, nr 4, s. 35-45.
 6. Mędrzycki R., Komitet Regionów wobec problemu bezdomności, „Metropolitan. Przegląd Naukowy” 2016, nr 2, s. 65-78.
 7. Mędrzycki R., Funkcje gminnych rad seniorów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2017, nr 3, s. 119-131.
 8. Mędrzycki R., Solidarność społeczna wobec grup najbardziej wykluczonych społecznie w procesie rewitalizacji, „Metropolitan. Przegląd Naukowy” 2018, nr 1, s. 36-44.
 9. Mędrzycki R., Szyrski M., Energy Poverty as a European and Polish Legal Issue, “Białostockie Studia Prawnicze” 2018, nr 2, s. 125-138.
 10. Mędrzycki R., Rodzina w starzejącym się społeczeństwie – zagadnienia administracyjnoprawne, “Studia nad Rodziną” 2018, nr 1, s. 35-49.
 11. Mędrzycki R., Wewnętrzna regulacja ochrony danych osobowych w Kościele Katolickim w Polsce na tle art. 91 RODO, „Prawo Kanoniczne” 2018, nr 4, s. 131-148.
 12. Mędrzycki R., Odnawialne źródła energii w kontekście solidarności społecznej – wprowadzenie do problematyki, „Ikar” 2019, nr 1, s. 6-15.
 13. Mędrzycki R., Cendrowicz D., Rodzina jako podmiot ochrony danych osobowych w pomocy społecznej, „Samorząd Terytorialny” 2019, nr 7-8, s. 101-114.
 14. Mędrzycki R., Cendrowicz D., Rechtsformen sozialer Sicherung für ältere Menschen in Polen, “Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht” 2019, nr 10, s. 420-426
 15. Mędrzycki R., Cejrowski P., Regulacje praw osób, których dane są przetwarzane – uwagi na tle autonomicznej regulacji ochrony danych osobowych w Kościele katolickim, Studia Pelplińskie 2019, nr 1, s. 75-91.
 16. Mędrzycki R., The Legal and Axiological Aspects of Preventing the Causes of Disability in the context of a ‘healthy environment’, „Eastern European Journal of Transnational Relations” 2019, nr 2, s. 29-42.
 17. Mędrzycki R., Małecka-Łyszczek M., Axiological Paradigm of Social Inclusion Intensification – Selected Remarks, „Review of European and Comparative Law”, 2019, nr 3, s. 77-97.
 18. Mędrzycki R., Book review: Ageing, Ageism and the Law: European Perspectives on the Rights of Older Persons, The Future of Ageing in Europe. Making an Asset of Longevity, „European Journal of Social Security” 4(21)/2019, s. 391-393.
 19. Mędrzycki R., Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce w zakresie ochrony osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością w latach 2005-2015 w świetle raportów RPO, „Zeszyty Prawnicze” 2020, nr 1, s. 229-248.
 20. Mędrzycki R., Samorząd terytorialny wobec zjawiska długowieczności, „Samorząd Terytorialny” 2020, nr 3, s. 20-30.
 21. Mędrzycki R., Book review: Elderly Care and Upwards Solidarity, „European Journal of Social Security” 2(23)/2021, s. 186-188.
 22. Mędrzycki R., Fundacje prawa publicznego w świetle dorobku naukowego Profesora Tadeusza Bigi, „Prawo” 2021 CCCXXXIII, s. 347-363.
 23. Mędrzycki R., Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego jako element zrównoważonego planowania przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2022, nr 7/8, s. 31-41.

REDAKCJA MONOGRAFII NAUKOWYCH

 1. Mędrzycki R. (redakcja techniczna), Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, red. I. Lipowicz, Warszawa on-line 2016 (papierowa wersja 2017).

PUBLIKACJE POPULARYZUJĄCE NAUKĘ

 1.  Klęska żywiołowa, „Wspólnota” 2009, nr 45.
 2. Nauka samodzielności ze wsparciem samorządu, „Dziennik Gazeta Prawna” dodatek „Administracja i Samorząd” 9.07.2014, nr 112 s. c8.
 3.  Osoba pod wpływem alkoholu nie zostanie wyrzucona z ogrzewalni ale z noclegowni już tak, „Dziennik Gazeta Prawna” dodatek „Administracja i Samorząd” z 16.03.2016, nr 52, s. c7;
 4. Walka z epidemią wymaga też alternatywnych form komunikacji personelu z pacjentami
  https://www.prawo.pl/zdrowie/prawo-pacjenta-do-komunikacji-w-szpitalu-w-czasie-epidemi,500075.html (Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki, Maciej Szmigiero).

ZAPOWIEDZI