dr Radosław Mędrzycki, adiunkt

e-mail: r.medrzycki@uksw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9407-4881

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

W 2008 roku ukończyłem kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jestem również absolwentem rocznika 2009 podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych. W 2016 roku obroniłem pracę doktorską pt. „Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Studium administracyjnoprawne” i uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Moje aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się na społecznych aspektach stanowienia i stosowania prawa, w tym w szczególności wobec grup wykluczonych społecznie lub pozostających w ryzyku wykluczenia społecznego (zwłaszcza osoby bezdomne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze). W swojej pracy badawczej podejmuje także rozważania aksjologiczne w obszarze wybranych regulacji prawa administracyjnego. Obecnie tematem przewodnim moich rozważań jest solidarność społeczna.

Jestem współzałożycielem i kierownikiem sieci naukowej ds. solidarności społecznej, przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu społecznemu.

W latach 2010-2013 współpracowałem z Wydziałem Postępowań Przed Trybunałem Konstytucyjnym Biura Analiz Sejmowych. Jestem współautorem kilku stanowisk Sejmu RP w zakresie oceny konstytucyjności przepisów prawnych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. W 2018 roku zostałem powołany w skład Komisji Ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Bezdomności.

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Prawo administracyjne
 • Metody i techniki pracy w administracji publicznej
 • Seminaria dyplomowe

PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie

 • Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2017, ss. 339.

Publikacje w działach zbiorowych

 • Kościół wobec administracji. Źródła prawa z objaśnieniami, Łódź 2010, ss. 735 – współautorstwo M. Szmigiero, P. Szewczyk;
 • Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz Warszawa (wyd. 1 – 2010, ss. 238, wyd. 2 – 2012, ss. 240) – współautorstwo I. Lipowicz, M. Szmigiero;
 • Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, red. I. Lipowicz Warszawa 2015 (wyd. 1(3)), współautorstwo I. Lipowicz, M. Szmigiero, ss. 260;
 • Patologie związane z dysfunkcją niektórych przepisów instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, w: Patologie w administracji publicznej, red. D.R. Kijowski, red. P. Suwaj, Warszawa 2009, s. 429-440;
 • Die Begründung von Gesetzentwürfen in Polen – ausgewählte Fragen im Bereich Informationsquelle, w: Perspektiven des deutschen, polnischen und europäischen Informationsrechts. Ergebnisse einer deutsch-polnischen Alexander von Humboldt-Institutspartnerschaft, red. I. Lipowicz, red. J.P. Schneider, Osnabrűck 2011, s. 117-124;
 •  SK 31/10, w: Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, red. P. Daniluk, red. M. Laskowska, Warszawa 2013, s. 211-220;
 •  P 41/11, w: Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, red. P. Daniluk, red. M. Laskowska, Warszawa 2013, s. 475-489;
 • Analiza gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem partycypacji organizacji pozarządowych, w: Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2014, s. 273-280; „Zielona fala” na drogach smart city, w: Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart city, red. G. Szpor, Warszawa 2015, s. 107-116;
 • Odnawialne źródła energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju – zarys problematyki, w: Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Problemy administracyjno-prawne, red. M. Szyrski, Warszawa 2016, s. 9-25;
 • Nowe formy działania administracji publicznej i partnerów społecznych w zakresie przeciwdziałania bezdomności, w: Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, red. I. Lipowicz, Warszawa 2016, s. 62-74;
 • Wybrane aspekty aksjologii prawa tworzonego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w: Aksjologia prawa administracyjnego, t. II, red. J. Zimmermann, Warszawa 2016 s. 433-443;
 • Przeciwdziałanie narkomanii, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 100-111;
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 82-99;
 • Pomoc społeczna, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 67-81;
 • Standardy usług a zasada indywidualizacji w pomocy społecznej [w:] Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, red. Z. Duniewska, A. Rabiega-Przyłęcka, M. Stahl, Warszawa-Łódź 2019, s. 679-692;
 • Opieka zdrowotna osób starszych – między paternalizmem a niezależnością. Uwagi na tle innowacji w ochronie zdrowia [w:] Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, red. I. Lipowicz, Z. Nojszewska, S. Sikorski, Warszawa 2020, s. 131-140.

Publikacje w czasopismach

 • Uchwały ortograficzne Rady Języka Polskiego w systemie tak zwanych niezorganizowanych źródeł prawa administracyjnego, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2009, nr 3, s. 157-170;
 • Bezdomność w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – wybrane aspekty, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2013, nr 1, s. 184-198;
 •  Obowiązki kierownika podmiotu według nowej instrukcji kancelaryjnej, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2014, nr 1, s. 112-127 – współautorstwo Mariusz Szyrski;
 • Młodzieżowe organy konsultacyjne samorządu terytorialnego „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2015, nr 1, s. 67-80;
 •  Systemy kancelaryjne w polskiej administracji publicznej – perspektywa historyczna i współczesna, „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift” 2016, nr 1-2, s. 47-52;
 • Problem bezdomności w świetle wybranych regulacji prawnych, „Przegląd Legislacyjny” 2016, nr 4, s. 35-45;
 • Komitet Regionów wobec problemu bezdomności, „Metropolitan. Przegląd Naukowy” 2017, nr 1, s. 65-78;
 • Funkcje gminnych rad seniorów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2017, nr 3, s. 119-131;
 •  Solidarność społeczna wobec grup najbardziej wykluczonych społecznie w procesie rewitalizacji, „Metropolitan. Przegląd Naukowy” 2018, nr 1, s. 36-44;
 •  Energy Poverty as a European and Polish Legal Issue, “Białostockie Studia Prawnicze” 2018 (vol.23) nr 2, s. 125-138.
 • Rodzina w starzejącym się społeczeństwie – zagadnienia administracyjnoprawne, “Studia nad Rodziną 1/2018 (46), s. 35-49.
 •  Odnawialne źródła energii w kontekście solidarności społecznej – wprowadzenie do problematyki, „Ikar” 1/2019, s. 6-15;
 •  Rodzina jako podmiot ochrony danych osobowych w pomocy społecznej, „Samorząd Terytorialny” 7-8/2019, s. 101-114 (współautorstwo Dominika Cendrowicz);
 • Rechtsformen sozialer Sicherung für ältere Menschen in Polen, “Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht” 2019, nr 10, s. 420-426 (z. D. Cendrowicz);
 • Book review: Ageing, Ageism and the Law: European Perspectives on the Rights of Older Persons, The Future of Ageing in Europe. Making an Asset of Longevity, „European Journal of Social Security” 4(21)/2019, s. 391-393;
 •  Regulacje praw osób, których dane są przetwarzane – uwagi na tle autonomicznej regulacji ochrony danych osobowych w Kościele katolickim, (współautor Paweł Cejrowski) Studia Pelplińskie 53/2019, s. 75-91;
 •  The Legal and Axiological Aspects of Preventing the Causes of Disability in the context of a ‘healthy environment’, Eastern European Journal Of Transnational Relations 2019 Vol. 3 No. 2, s. 29-42;
 • (z prof. M. Małecka-Łyszczek), Axiological Paradigm of Social Inclusion Intensification – Selected Remarks Review of European and Comparative Law, 3/2019 (XXXVIII), s. 77-97;
 • Mędrzycki R.,Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce w zakresie ochrony osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością w latach 2005-2015 w świetle raportów RPO,
  „Zeszyty Prawnicze” 20.1/2020, s. 229-248.

Publikacje popularyzujące naukę

 •  Klęska żywiołowa, „Wspólnota” 2009, nr 45.
 • Nauka samodzielności ze wsparciem samorządu, „Dziennik Gazeta Prawna” dodatek „Administracja i Samorząd” 9.07.2014, nr 112 s. c8.
 •  Osoba pod wpływem alkoholu nie zostanie wyrzucona z ogrzewalni ale z noclegowni już tak, „Dziennik Gazeta Prawna” dodatek „Administracja i Samorząd” z 16.03.2016, nr 52, s. c7;
 • Walka z epidemią wymaga też alternatywnych form komunikacji personelu z pacjentami
  https://www.prawo.pl/zdrowie/prawo-pacjenta-do-komunikacji-w-szpitalu-w-czasie-epidemi,500075.html (Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki, Maciej Szmigiero).