dr Radosław Mędrzycki, adiunkt

e-mail: r.medrzycki@uksw.edu.pl

czwartki 14 45-15 45 s. 1737 (w tym dyżur Pełnomocnika dziekana ds. Praktyk studenckich na kierunku administracja)

soboty zjazdowe dla kierunku administracja 13 55 – 14 55 s. 1737 (w tym dyżur Pełnomocnika dziekana ds. Praktyk studenckich na kierunku administracja).

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

W 2008 roku ukończyłem kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jestem również absolwentem rocznika 2009 podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych. W 2016 roku obroniłem pracę doktorską pt. „Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Studium administracyjnoprawne” i uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Moje aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się na społecznych aspektach stanowienia i stosowania prawa, w tym w szczególności wobec grup wykluczonych społecznie lub pozostających w ryzyku wykluczenia społecznego (zwłaszcza osoby bezdomne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze). W swojej pracy badawczej podejmuje także rozważania aksjologiczne w obszarze wybranych regulacji prawa administracyjnego. Obecnie tematem przewodnim moich rozważań jest solidarność społeczna.

Na Wydziale Prawa i Administracji UKSW pełnię funkcję pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku administracja.

Jestem współzałożycielem i kierownikiem sieci naukowej ds. solidarności społecznej, przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu społecznemu.

W latach 2010-2013 współpracowałem z Wydziałem Postępowań Przed Trybunałem Konstytucyjnym Biura Analiz Sejmowych. Jestem współautorem kilku stanowisk Sejmu RP w zakresie oceny konstytucyjności przepisów prawnych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. W 2018 roku zostałem powołany w skład Komisji Ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Bezdomności.

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Prawo administracyjne
 • Metody i techniki pracy w administracji publicznej
 • Seminaria dyplomowe

PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie:

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2017

Rozdziały w tomach zbiorowych:

 • Die Begründung von Gesetzentwürfen in Polen – ausgewählte Fragen im Bereich Informationsquelle, w: Perspektiven des deutschen, polnischen und europäischen Informationsrechts. Ergebnisse einer deutsch-polnischen Alexander von Humboldt-Institutspartnerschaft, red. I. Lipowicz, red. J.P. Schneider, Osnabrueck 2011, s. 117-124.
 • Patologie związane z dysfunkcją niektórych przepisów instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, w: Patologie w administracji publicznej, red. D.R. Kijowski, red. P. Suwaj, Warszawa 2009, s. 429-440.
 • „Zielona fala” na drogach smart city, w: Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart city, red. G. Szpor, Warszawa 2015 (wydanie 2016), s. 107-116.
 • Odnawialne źródła energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju – zarys problematyki, w: Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Problemy administracyjno-prawne, Warszawa 2016.
 • Analiza gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem partycypacji organizacji pozarządowych, w: Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2014, s. 273-280.
 • Nowe formy działania administracji publicznej i partnerów społecznych w zakresie przeciwdziałania bezdomności, w: Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, Warszawa 2016.
 • Wybrane aspekty aksjologii prawa tworzonego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w: Aksjologia prawa administracyjnego t. II, red. J. Zimmermann, Warszawa 2016 s. 433-443.
 • Przeciwdziałanie narkomanii, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 100-111.
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 82-99.
 • Pomoc społeczna, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 67-81.

Artykuły:

 • Uchwały ortograficzne Rady Języka Polskiego w systemie tak zwanych niezorganizowanych źródeł prawa administracyjnego, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2009, nr 3, s. 157-170.
 • Systemy kancelaryjne w polskiej administracji publicznej – perspektywa historyczna i współczesna, „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift” 2016, nr 1-2, s. 47-52.
 • Obowiązki kierownika podmiotu według nowej instrukcji kancelaryjnej, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2014, nr 1, s. 112-127 – współautorstwo Mariusz Szyrski
 • Młodzieżowe organy konsultacyjne samorządu terytorialnego „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2015, nr 1, s. 67-80.
 • Funkcje gminnych rad seniorów, RPEIS 3kpaist.uksw.edu.pl2017, s. 119-131.
 • Bezdomność w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – wybrane aspekty, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2013, nr 1, s. 184-198.
 • Problem bezdomności w świetle wybranych regulacji prawnych, „Przegląd Legislacyjny” Nr 4kpaist.uksw.edu.pl2016, s. 35-45.
 • Komitet Regionów wobec problemu bezdomności, „Metropolitan. Przegląd Naukowy” 2017, nr 1, s. 65-78.