dr Radosław Mędrzycki, adiunkt

e-mail: r.medrzycki@uksw.edu.pl

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

W 2008 roku ukończyłem kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jestem również absolwentem rocznika 2009 podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych. W 2016 roku obroniłem pracę doktorską pt. „Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Studium administracyjnoprawne” i uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Moje aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się na społecznych aspektach stanowienia i stosowania prawa, w tym w szczególności wobec grup wykluczonych społecznie lub pozostających w ryzyku wykluczenia społecznego (zwłaszcza osoby bezdomne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze). W swojej pracy badawczej podejmuje także rozważania aksjologiczne w obszarze wybranych regulacji prawa administracyjnego. Obecnie tematem przewodnim moich rozważań jest solidarność społeczna.

Na Wydziale Prawa i Administracji UKSW pełnię funkcję pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku administracja.

Jestem współzałożycielem i kierownikiem sieci naukowej ds. solidarności społecznej, przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu społecznemu.

W latach 2010-2013 współpracowałem z Wydziałem Postępowań Przed Trybunałem Konstytucyjnym Biura Analiz Sejmowych. Jestem współautorem kilku stanowisk Sejmu RP w zakresie oceny konstytucyjności przepisów prawnych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. W 2018 roku zostałem powołany w skład Komisji Ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Bezdomności.

PROWADZONE ZAJĘCIA

  • Prawo administracyjne
  • Metody i techniki pracy w administracji publicznej
  • Seminaria dyplomowe

PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie

 Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2017, ss. 339.
Publikacje w działach zbiorowych

 Kościół wobec administracji. Źródła prawa z objaśnieniami, Łódź 2010, ss. 735 – współautorstwo M. Szmigiero, P. Szewczyk.
 Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz Warszawa (wyd. 1 – 2010, ss. 238, wyd. 2 – 2012, ss. 240) – współautorstwo I. Lipowicz, M. Szmigiero
 Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, red. I. Lipowicz Warszawa 2015 (wyd. 1(3)), współautorstwo I. Lipowicz, M. Szmigiero, ss. 260.
 Patologie związane z dysfunkcją niektórych przepisów instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, w: Patologie w administracji publicznej, red. D.R. Kijowski, red. P. Suwaj, Warszawa 2009, s. 429-440.
 Die Begründung von Gesetzentwürfen in Polen – ausgewählte Fragen im Bereich Informationsquelle, w: Perspektiven des deutschen, polnischen und europäischen Informationsrechts. Ergebnisse einer deutsch-polnischen Alexander von Humboldt-Institutspartnerschaft, red. I. Lipowicz, red. J.P. Schneider, Osnabrűck 2011, s. 117-124.
 SK 31/10, w: Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, red. P. Daniluk, red. M. Laskowska, Warszawa 2013, s. 211-220.
 P 41/11, w: Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, red. P. Daniluk, red. M. Laskowska, Warszawa 2013, s. 475-489.
 Analiza gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem partycypacji organizacji pozarządowych, w: Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2014, s. 273-280.
 „Zielona fala” na drogach smart city, w: Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart city, red. G. Szpor, Warszawa 2015, s. 107-116.
 Odnawialne źródła energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju – zarys problematyki, w: Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Problemy administracyjno-prawne, red. M. Szyrski, Warszawa 2016, s. 9-25.
 Nowe formy działania administracji publicznej i partnerów społecznych w zakresie przeciwdziałania bezdomności, w: Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, red. I. Lipowicz, Warszawa 2016, s. 62-74.
 Wybrane aspekty aksjologii prawa tworzonego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w: Aksjologia prawa administracyjnego, t. II, red. J. Zimmermann, Warszawa 2016 s. 433-443.
 Przeciwdziałanie narkomanii, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 100-111.
 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 82-99.
 Pomoc społeczna, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 67-81.

 Standardy usług a zasada indywidualizacji w pomocy społecznej [w:] Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, red. Z. Duniewska, A. Rabiega-Przyłęcka, M. Stahl, Warszawa-Łódź 2019, s. 679-692

Publikacje w czasopismach

 Uchwały ortograficzne Rady Języka Polskiego w systemie tak zwanych niezorganizowanych źródeł prawa administracyjnego, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2009, nr 3, s. 157-170.
 Bezdomność w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – wybrane aspekty, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2013, nr 1, s. 184-198.
 Obowiązki kierownika podmiotu według nowej instrukcji kancelaryjnej, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2014, nr 1, s. 112-127 – współautorstwo Mariusz Szyrski
 Młodzieżowe organy konsultacyjne samorządu terytorialnego „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2015, nr 1, s. 67-80.
 Systemy kancelaryjne w polskiej administracji publicznej – perspektywa historyczna i współczesna, „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift” 2016, nr 1-2, s. 47-52.
 Problem bezdomności w świetle wybranych regulacji prawnych, „Przegląd Legislacyjny” 2016, nr 4, s. 35-45.
 Komitet Regionów wobec problemu bezdomności, „Metropolitan. Przegląd Naukowy” 2017, nr 1, s. 65-78.
 Funkcje gminnych rad seniorów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2017, nr 3, s. 119-131.
 Solidarność społeczna wobec grup najbardziej wykluczonych społecznie w procesie rewitalizacji, „Metropolitan. Przegląd Naukowy” 2018, nr 1, s. 36-44.
 Energy Poverty as a European and Polish Legal Issue, “Białostockie Studia Prawnicze” 2018 (vol.23) nr 2, s. 125-138.

 Rodzina w starzejącym się społeczeństwie – zagadnienia administracyjnoprawne, “Studia nad Rodziną 1/2018 (46), s. 35-49.

 Odnawialne źródła energii w kontekście solidarności społecznej – wprowadzenie do problematyki, „Ikar” 1/2019, s. 6-15.

 Rodzina jako podmiot ochrony danych osobowych w pomocy społecznej, „Samorząd Terytorialny” 7-8/2019, s. 101-114 (współautorstwo Dominika Cendrowicz).

 Rechtsformen sozialer Sicherung für ältere Menschen in Polen, “Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht” 2019, nr 10, s. 420-426 (z. D. Cendrowicz)

Publikacje popularyzujące naukę

 Klęska żywiołowa, „Wspólnota” 2009, nr 45.
 Nauka samodzielności ze wsparciem samorządu, „Dziennik Gazeta Prawna” dodatek „Administracja i Samorząd” 9.07.2014, nr 112 s. c8.
 Osoba pod wpływem alkoholu nie zostanie wyrzucona z ogrzewalni ale z noclegowni już tak, „Dziennik Gazeta Prawna” dodatek „Administracja i Samorząd” z 16.03.2016, nr 52, s. c7.