dr Sebastian Sikorski, adiunkt

KONTAKT
e-mail: s.sikorski@uksw.edu.pl

studia stacjonarne: czwartki godz. 9.35-10.35, s. 1737,

studia niestacjonarne (zjazdy administracji) godz. 15.40-16.40, s. 1737.

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

W 2001 r. ukończył w ramach indywidualnego toku studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Następnie w latach 2002-2006 odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W latach 2015-2018 był zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych WPiA UKSW oraz KES, SGH. Zastępca Redaktora Naczelnego „Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia” – Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. Ekspert w Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia, SGH, Warszawa. Uczestnik sieci naukowej ds. wykluczenia społecznego, WPiA, UKSW.

Stały recenzent czasopisma Metropolitan. Przegląd Naukowy.

Podczas swojej pracy zawodowej kierował Wydziałem Obsługi Zadłużenia Służby Zdrowia Banku Gospodarstwa Krajowego.

Obecnie wykonuje zawód adwokata, specjalizując się w prawie medycznym. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Prawo administracyjne
 • Samorząd terytorialny w stosunkach międzynarodowych
 • Metody i techniki pracy w administracji publicznej

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

 • Prawo stwierdzenia zgonu w ratownictwie medycznym – postulaty de lege ferenda, [Right to pronounce death in medical rescue – demands de lege ferenda (for law to be passed)] S. Sikorski, M. Florczak – „Casus”, Kraków 2018.
 • Administracja w ochronie zdrowia, Instytucje Materialnego Prawa Administracyjnego. Przegląd regulacji [Administration in health care, Institutions of Substantive Administrative law. Review of regulations] pod red. [Ed.] I. Lipowicz, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.
 • Analiza prawna dopuszczalności udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych przez SPZOZ [Legal analysis of admissibility of providing health services on commercial basis by Independent Health Care Institutions][w/in:] Komercyjne świadczenia usług medycznych przez szpitale publiczne [Commercial providing health services by public hospitals], E. Nojszewska, W. Malinowski, S. Sikorski, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Wybrane problemy związane z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego organem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego [Selected issues relating to operations of an Independent Health Care Institution with a local government unit as an establishing authority, [w:]/[in:]Finansowanie Zadań Publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych [Providing funds for public service to satisfy needs of local government communities] pod red. [Ed.] A. Zalcewicz, Poltext, Warszawa 2016.
 • Kilka uwag na tle umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej [Remarks about healthcare services contract], Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia [Economics and Law in Health Care], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Efektywność, jako kryterium oceny przy zawieraniu umów między NFZ, a szpitalami [Effectiveness as an assessment criterion at contracting between the National Health Fund and hospitals], E. Nojszewska, S. Sikorski [w:]/[in:] Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw [Sustainable social and economic development of municipalities and provinces], pod red. [Ed.] Eugeniusza Sobczaka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016.
 • Rola Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w systemie finansowania ochrony środowiska [Role of the National Environment and Water Management Fund and provincial environment and water management funds in the system of providing funds to the environment protection] – Białostockie Studia Prawnicze, Białystok 2015.
 • Ubezpieczenia członków organów spółek kapitałowych– D&O [D&O: Insurance for members of capital companies’ bodies] – [w:]/[in:] Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych [Liability of directors and officers in capital companies], Ł. Krupa, M. Kuliński, K. Maćkowska, R. Maćkowski, B. Pęczkowski, S. Sikorski, M. Wawer, A. Zołtar C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Kształtowanie się systemu opieki zdrowotnej w Polsce po przemianach ustrojowych 1989 r.; Problematyka dobrowolnych, dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych [Development of the health care system in Poland after the political system transformation in 1989; Issues of voluntary, additional health insurance], [w:]/[in:] Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce [Health care system conditions in Poland], pod red. [Ed.] T. Mróz, Temida II, Białystok 2012.
 • Determinanty prawne i socjologiczne funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce [Legal and sociological determinants of the health care system operation in Poland] [w:]/ [in:] Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i socjologiczne funkcjonowania wybranych systemów ochrony zdrowia [Legal, economic and sociological conditions of operations of the selected health care systems], pod red. [Ed.] T. Mróz, Wydawnictwo Temida II, Białystok 2011.