dr hab. Sebastian Sikorski, adiunkt

KONTAKT
e-mail: s.sikorski@uksw.edu.pl

ORCID 0000-0002-7974-9537

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

Adiunkt na WPiA UKSW od 2018 (wcześniej staż naukowy od 2016 r.). Członek Rady Wydziału.

Studia magisterskie ukończone  w ramach indywidualnego toku studiów pod opieką naukową prof. dr hab. Eugeniusza Smoktunowicza na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2002-2006 studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2008 r. otrzymał stopień doktora nauk prawnych.

W latach 2015-2018 był zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Wykładowca na studiach podyplomowych – Zarządzanie podmiotami leczniczymi, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH w Warszawie.

Współpracownik European Federation of Internal Medicine (EFIM). Zastępca Redaktora Naczelnego „Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia” – Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. W latach 2016-2020 ekspert w Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia, SGH, Warszawa. Ekspert w zespole ds. telemedycyny przy Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

W ramach swojej pracy zawodowej w latach 2004–2007 zajmował m.in. stanowisko naczelnika Wydziału Obsługi Sektora Ochrony Zdrowia w centrali Banku Gospodarstwa Krajowego. W okresie od 2005 r. do 2007 r. delegowany do bezpośredniej współpracy z ówczesnym Ministrem Zdrowia prof. dr hab. Zbigniewem Religą oraz jako ekspert banku w Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP.

W latach 2007–2009 dyrektor Departamentu Klientów Instytucjonalnych w Invest Bank S.A.

Obecnie wykonuje zawód adwokata, specjalizując się w prawie medycznym. Członek Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

PROWADZONE ZAJĘCIA

System ochrony zdrowia w Polsce,

Telemedycyna,

Prawo medyczne,

Prawo administracyjne,

Podstawy przedsiębiorczości w zawodzie prawnika i prowadzeniu kancelarii prawnej.

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE 

Monografie

S. Sikorski, Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją, Monografie, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

S. Sikorski, R. Mędrzycki, Nowe zawody w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Rozdziały w monografiach

S. Sikorski, J. Przybyłowski, K. Kucharska, Legal perspective; Health care (life protection, general and secondary health care);  Health prevention (health education, prevention of illicit drugs misuse) [w:] Health care as personal and social asset; Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, red. K. Cichos, J.A. Sobkowiak, R. Zenderowski, R.F. Sadowski, B. Zbarachewicz, S. Dziekoński, Francis & Taylor, London 2020, Chapter 3.

S. Sikorski, M. Florczak, Telemedycyna w stanie epidemii, w: Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic, red. A. Gryszczyńska, G. Szpor, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 320–330.

S. Sikorski, M. Mędrzycki, Konstytucyjne podstawy szczególnej opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi – uwagi na tle art. 68 ust. 3 Konstytucji, w: Aksjologiczne i prawne aspekty niepełnosprawności, red. A. Drabarz, Białystok 2020, s. 163–176.

S. Sikorski, Utworzenie i prowadzenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w formie spółki kapitałowej przez samorząd terytorialny. Aspekt zabezpieczenia statusu większościowego udziałowca bądź akcjonariusza na gruncie ustawy o działalności leczniczej [w:] M. Krawczyk, S. Sikorski, D. Strus, M. Niedziółka, W. Gonet, Problematyka prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2020, s. 25–35.

S. Sikorski, M. Florczak, Sztuczna inteligencja w medycynie – nowe wyzwanie w obszarze regulacji administracyjnoprawnej, w: Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, red. I. Lipowicz, E. Nojszewska, S. Sikorski, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 143–158.

S. Sikorski, M. Florczak, Wykorzystanie w ochronie zdrowia aplikacji zdrowotnych, opasek i urządzeń monitorujących, w: Internet. Analityka danych. Data Analytics, red. G. Szpor, K. Czaplicki, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 166–179.

S. Sikorski, Przetwarzanie danych zdrowotnych w chmurze, w: Internet. Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data, red. G. Szpor, K. Czaplicki, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 155–165.

S. Sikorski, M. Florczak, Telemedycyna w polskim prawie administracyjnym, w: Telemedycyna i E-zdrowie. Prawo i informatyka, red. I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 40–65.

S. Sikorski, Administracja w ochronie zdrowia, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, s. 112–131.

S. Sikorski, Analiza prawna dopuszczalności udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych przez SPZOZ, w: E. Nojszewska, W. Malinowski, S. Sikorski, Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 73–122.

S. Sikorski, Wybrane problemy związane z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego organem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, w: Finansowanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych, red. A. Zalcewicz, Poltext, Warszawa 2016, s. 91–99.

E. Nojszewska, S. Sikorski, Efektywność jako kryterium oceny przy zawieraniu umów między NFZ a szpitalami, w: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw, red. E. Sobczak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, s. 99–112.

S. Sikorski, U. Drozdowska, Kształtowanie się systemu opieki zdrowotnej w Polsce po przemianach ustrojowych 1989 r. Problematyka dobrowolnych, dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, w: Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, red. T. Mróz, Temida 2, Białystok 2012, s. 63–130; 173–181.

Artykuły naukowe

S. Sikorski, K. Świtała, Use of GIS in healthcare, GIS Odyssey Journal, Volume 1, Number 2, Stowarzyszenie SILGIS wraz z Chorwacko-Polską Siecią Naukową, Sosnowiec 2021 s. 83-92.

S. Sikorski, W. Gonet, Possibilities for Doing Business Activities for Housing Associations, Teka Komisji Prawniczej PAN, Oddział w Lublinie, 2020, t. XIII, nr 2, s. 207–218.

S. Sikorski, Opieka koordynowana/zintegrowana na gruncie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, „Studia nad Rodziną” 2018, nr 46, s. 99–112.

S. Sikorski, M. Florczak, Prawo stwierdzenia zgonu w ratownictwie medycznym – postulaty de lege ferenda, „Casus” 2018, nr 88, s. 25–31.

S. Sikorski, M. Szmigiero, Możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w świetle obowiązujących regulacji prawnych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie” 2018, z. 167, s. 143–156.

S. Sikorski, Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób bezdomnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, „Ekonomia Społeczna” 2017, nr 2, s. 48–56.

Wybrane projekty badawcze

Wdrażanie koncepcji Smart Villages w Województwie Mazowieckim, polegające na opracowaniu propozycji dedykowanych do warunków wiejskich rozwiązań z zakresu e-health, w szczególności dotyczących telemedycyny i teleopieki, jako element koncepcji Smart Villages, realizowany w ramach konsorcjum przez: Politechnikę Warszawską (Wydział Geodezji i Kartografii), Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Nauk Ekonomicznych), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii oraz Wydział Prawa i Administracji), Instytut Geodezji i Kartografii (Centrum Teledetekcji), Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – PIB, Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (Zakład Teledetekcji), oraz podmioty posiadające wiedzę praktyczną oraz możliwości wdrożenia i przetestowania wypracowanych rozwiązań, w tym: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Mazowiecki Park naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy, koordynator zespołu, członek zespołu eZdrowie, Warszawa, 2019–2021 (zrealizowany).

„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, Europejski Fundusz Społeczny, wykonawca, Warszawa, 2020–2021 (projekt zrealizowany).  

Projekt DUN finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik projektu, Warszawa 2019 (projekt zrealizowany).

Badania naukowe statutowe, Politechnika Warszawska, temat badań: Państwowe Ratownictwo Medyczne, kierownik pracy statutowej,  Warszawa 2017 (projekt zrealizowany).  

Wybrane artykuły popularyzujące naukę

S. Sikorski, Rola koordynatora w przychodni POZ, Komentarz praktyczny LEX, Wolters Kluwer 2021.

S. Sikorski, Opieka koordynowana w POZ – zadania świadczeniodawców, Komentarz praktyczny LEX, Wolters Kluwer 2021.

S. Sikorski, Czy problem stwierdzania zgonów poza szpitalami zostanie wreszcie rozwiązany?, Gazeta Prawna z dnia 4 listopada 2021 r.

S. Sikorski, Placówki oświatowe żądają od rodziców zaświadczeń, których lekarze nie mogą wydać, Prawo.pl, 24.05.2020, https://www.prawo.pl/zdrowie/zaswiadczenie-o-stanie-zdrowia-dziecka-od-lekarza,500511.html (dostęp: 16.04.2020 r.).

S. Sikorski, M. Florczak, Telemedycyna pomaga w walce z pandemią, „Gazeta Prawna” z 19.03.2020 r.

S. Sikorski, W razie katastrofy prywatna karetka nie weźmie poszkodowanych, Prawo.pl, Opieka zdrowotna. Opinie, 9.04.2019, https://www.prawo.pl/zdrowie/w-razie-katastrofy-prywatna-karetka-nie-wezmie-poszkodowanych,392986.html (dostęp: 16.04.2020 r.).

S. Sikorski, M. Florczak, Czy w obecnym stanie prawnym można wystawić zwolnienie, korzystając z telemedycyny?, „Gazeta Prawna” z 8.03.2018 r.

S. Sikorski, Cesja umowy z NFZ a ważność deklaracji wyboru, „Gazeta Prawna” z 12.07.2018 r.

M. Florczak, S. Sikorski, Karetki bez lekarzy, „Gazeta Prawna” z 23.08.2017 r.

S. Sikorski, Kilka uwag na tle umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, „Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia”, SGH 2016, nr 1, s. 13–24.

NAGRODY

Nagroda zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, II stopnia za osiągniecie naukowe w roku 2017 – współautorstwo monografii: Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2016/2017.

Nagroda Prezesa Zarządu BGK za opracowanie i wdrożenie pożyczek przeznaczonych na restrukturyzację szpitali.