dr Ziemowit Cieślik, adiunkt

{:pl}

e-mail: z.cieslik@uksw.edu.pl 

ORCID 0000-0003-4345-0610

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

Jestem absolwentem studiów filozoficznych i prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończyłem broniąc prace napisane w pod kierunkiem Prof. Jana Woleńskiego (Przyczynowość w prawie. Koncepcja przyczynowości Władysława Woltera, Katedra Filozofii Analitycznej Instytutu Filozofii UJ, 2001 r.) oraz Prof. Jana Zimmermanna (Umowa administracyjna w państwie prawa, Katedra Prawa Administracyjnego WPiA UJ, 2002 r.). Zdobyłem również dyplom Szkoły Prawa Niemieckiego przy Uniwersytetach Jagiellońskim, Ruprechta-Karla w Heidelbergu i Jana Gutenberga w Moguncji (2001 r.). W 2010 r., po ukończeniu studiów doktoranckich w Krakowie, obroniłem rozprawę z zakresu nauki prawa administracyjnego pt. Partnerstwo publiczno-prywatne. Publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej. Promotorem tej rozprawy był Prof. Jan Zimmermann.

Od 2009 r. pracuję na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego.

Moje badania koncentrują się na współczesnych przekształceniach form działania administracji publicznej, w szczególności na kontraktowym wymiarze sprawowania władzy. Interesują mnie normatywne założenia regulacji prawa administracyjnego – konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji i wpływ integracji europejskiej oraz globalizacji na relację, która łączy jednostkę z państwem. Do kwestii szczegółowych, które podejmuję w badaniach, należą: legitymizacja kontraktowej działalności administracji publicznej, prywatyzacja zadań publicznych i jej granice oraz współpraca organów administracyjnych w Unii Europejskiej, w tym problematyka ustrojowa postępowań notyfikacyjnych Komisji Europejskiej.

Od lat angażuję się w międzynarodową współpracę akademicką. Odbyłem staże badawcze w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w Szkole Prawa Uniwersytetu Kingston upon Hull (2006), Instytucie Maxa Plancka Prawa Publicznego Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu (2007) i Niemieckim Instytucie Badawczym Administracji Publicznej w Spirze (2018). Jestem stypendystą Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst z Bonn (2001/02) i The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund z Tokio (2006/07).

Moja działalność naukowa wiąże się z działalnością ekspercką na rzecz organów władzy publicznej. W latach 2016-17 wykonywałem zadania STE (Short Term Expert) w ramach programu twinningowego Unii Europejskiej „Dalsze wsparcie dla Parlamentu Kosowa”. Od 2003 r. łączę pracę naukową z pracą w Biurze Analiz Sejmowych, gdzie odpowiadam za obsługę prawną Sejmu w zakresie spraw związanych z prawem Unii Europejskiej i prawem międzynarodowym. Posiadam uprawnienia radcy prawnego.

Od 2012 r. jestem przewodniczącym Rady Programowej Zeszytów Prawniczych Biura Analiz Sejmowych, od 2015 r. znajduję się na liście recenzentów czasopisma Radca Prawny Zeszyty Naukowe. Należę także do Societas Iuris Publici Europaei e.V. (SIPE) i Stowarzyszenia Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego, które działa przy UKSW.

Jestem opiekunem Kola Naukowego Prawa Administracyjnego – Sztuka w prawie.

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Prawo administracyjne
 • Kontrola administracyjna
 • Gospodarka komunalna
 • Ustrój administracji rządowej i samorządowej
 • Seminaria dyplomowe

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie:

 • Umowa administracyjna w państwie prawa, Kraków, Zakamycze 2004, seria: Monografie Zakamycza, ss. 124
 • Partnerstwo publiczno-prywatne. Publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe 2014, ss. 563

Redakcja tomów zbiorowych:

 • Mandat posła na Sejm VI Kadencji. Sesja wprowadzająca. Materiały konferencyjne, Warszawa, 03-05.11.2007 r. (Współredakcja z P. Chybalskim), Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe 2007, ss. 95
 • Status posła do Parlamentu Europejskiego, Warszawa Wydawnictwo Sejmowe 2008; Studia BAS nr 13, ss. 218.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w tomach zbiorowych:

 • Komentarz do niektórych przepisów ustawy Prawo budowlane, LEX/el. 2003 oraz LEX/el. 2005;
 • Problem niepołączalności mandatu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, Przegląd Sejmowy Nr 4 z 2008, s. 135-147;
 • Kontraktowy wymiar kooperacji administracyjnej w Unii Europejskiej [w:] I. Lipowicz (red.), Europeizacja administracji publicznej w Unii Europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo UKSW 2008, s. 59 i n.;
 • Rola Sejmu w stanowieniu prawa Unii Europejskiej [w:] B. Pawłowski (red.), Prawo europejskie w pracach parlamentarnych, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe 2011, s. 55-69
 • Konstytucjonalizacja wystąpienia Polski z Unii Europejskiej [w:] S. Dudzik, N. Półtorak (red.), Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Warszawa, Wolters Kluwer 2013, s. 109-121
 • Notyfikacja w pracach Sejmu [w:] A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy. Tom I – 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Lublin, Wydawnictwo KUL 2014, s. 39-58;
 • Rola Sejmu w stanowieniu prawa Unii Europejskiej [w:] B. Pawłowski (red.), Prawo europejskie w pracach parlamentarnych, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe 2011, s. 55-69
 • Wpływ unijnych postępowań notyfikacyjnych na administracyjne tworzenie prawa [w:] J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom I, Wrocław, PRESSCOM 2014, s. 67-85
 • Jawność i jej ograniczenia w prawie Republiki Federalnej Niemiec [w:] C. Mik (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom XI. Standardy europejskie, Warszawa, C.H. Beck 2016, s. 95-125
 • Kwestie terminologiczne jawności i jej ograniczeń z perspektywy prawno-porównawczej [w:] A. Gryszczyńska (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom VI. Struktura tajemnic. Wyd. 2. Warszawa, C.H. Beck 2016, s. 79-116
 • Ocena zmian wprowadzonych do ustawy o grach hazardowych po dokonaniu ostatniej notyfikacji zawierającej art. 14 ust. 1 ugh. – czy Rzeczpospolita Polska powinna ponownie notyfikować projekt zmian? [w:] M. Taborowski (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, Wolters Kluwer 2016, s. 82-97
 • Księga IV modelu kodeksu postępowania administracyjnego UE: umowy – założenia i cechy regulacji [w:] J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Warszawa, Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2017, s. 363-373
 • Aksjologia stanowienia rozporządzeń wykonawczych [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. 1, Warszawa, Wolters Kluwer 2017, s. 361-375
 • Konstytucyjne podstawy kontraktowych działań administracji publicznej [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 177-189.
 • Standardy regulacyjne dotyczące umów PF2 w Wielkiej Brytanii, Biuletyn PPP 4(7) z 2018, s. 82-88.
 • Spójność regulacji dotyczącej jawności w multicentrycznym systemie prawa [w:] W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Skrzydło-Dobosz (red.), Fenomen prawa administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 128-146.
 • Proceduralne aspekty udziału Sejmu w stanowieniu prawa UE: zakres opiniodawczej działalności sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Zeszyty Prawnicze BAS Nr 4 z 2019, s. 79-91 https://doi.org/10.31268/ZPBAS.2019.65
 • Ausgewählte Aspekte der Umsetzung des EU-Umweltrechts in Polen, In: C. Fraenkel-Haeberle, J. Socher, K.-P. Sommermann (Hrsg.), Praxis der Richtlinienumsetzung im Europäischen Verwaltungsverbund. Die Reichweite der Umgestaltung der nationalen Umwelt- und Energieverwaltung, Duncker & Humblot, Berlin 2020, S. 127-142.
 • Wybrane zagadnienia prawne dotyczące udziału Sejmu w stanowieniu prawa Unii Europejskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2020/2(82), s. 77-90.
 • Bestattungsrecht in Polen, Wirtschaft und Verwaltung (WiVerw), Themenheft zum Gewerbearchiv, 1/2022, S. 30-36. 46.Jahrgang, www.gewerbearchiv.de

 • Formy realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego [w:] I. Lipowicz (red.), System Prawa Samorządu Terytorialnego. Tom 2. Ustrój samorządu terytorialnego, Warszawa 2022, s. 548-638, współautor B. Popowska (ZC: s. 569-594) 

Kompletna lista publikacji dostępna jest na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej

{:}{:en}

e-mail: z.cieslik@uksw.edu.pl 

ORCID 0000-0003-4345-0610

e-mail: z.cieslik@uksw.edu.pl

Dr. Ziemowit Cieślik is an assistant professor at the Faculty of Law and Administration of Cardinal Stefan University in Warsaw. 

After having studied philosophy and law in Lublin and Krakow, he obtained his doctorate in the field of public law. Since 2009 he has been working at the Department of Administrative Law and Self-Government at Cardinal Stefan University in Warsaw. At the same time, he works in the Unit for European & International Law of the Bureau of Research, Chancellery of the Sejm. 

His research focuses on contemporary transformations of the public administration, in particular on the contractual dimension of the exercise of power. He is interested in the constitutional foundations of the functioning of administration and the impact of European integration and globalisation on the relationship that links the individual with the state. Among the specific issues his research covers the legitimisation of contractual activity of public administration, the privatisation of public tasks and the cooperation of administrative bodies in the European Union, including the systemic problems of the European Commission’s notification proceedings.

His publications include two monographs (Administrative Contract in the State governed by Law, Zakamycze 2004; Public-Private Partnership. The public-law issues of contractual forms of action of European administration, Wydawnictwo Sejmowe 2014), and over 60 journal articles and contributions to collective volumes. 

Dr. Cieślik has been actively promoting international academic cooperation for many years. He visited as a researcher the law faculty of the University of Kingston upon Hull (2006), the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg (2007) and the German Research Institute for Public Administration in Speyer (2018). He is a scholarship holder of the Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst from Bonn (2001/02) and the Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund from Tokyo (2006/07). He is also a member of the Societas Iuris Publici Europaei e.V. (SIPE) and the Academic Association of the Law & Informatics Centre, which is based at the UKSW.

His academic activities are linked to expert work for public authorities. In 2016-17, he performed STE (Short Term Expert) tasks within the framework of the European Union Twinning Programme „Further Support to the Kosovo Parliament”. Since 2003, he has been combining his academic work with the work for the Bureau of Research, Chancellery of the Sejm, where he is responsible for providing legal services to the Sejm on matters related to European Union law and international law. 

{:}