dr Ziemowit Cieślik, adiunkt

e-mail: z.cieslik@uksw.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4345-0610

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

Jestem absolwentem studiów filozoficznych i prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończyłem broniąc prace napisane w pod kierunkiem Prof. Jana Woleńskiego (Przyczynowość w prawie. Koncepcja przyczynowości Władysława Woltera, Katedra Filozofii Analitycznej Instytutu Filozofii UJ, 2001 r.) oraz Prof. Jana Zimmermanna (Umowa administracyjna w państwie prawa, Katedra Prawa Administracyjnego WPiA UJ, 2002 r.). Zdobyłem również dyplom Szkoły Prawa Niemieckiego przy Uniwersytetach Jagiellońskim, Ruprechta-Karla w Heidelbergu i Jana Gutenberga w Moguncji (2001 r.). W 2010 r., po ukończeniu studiów doktoranckich w Krakowie, obroniłem rozprawę z zakresu nauki prawa administracyjnego pt. Partnerstwo publiczno-prywatne. Publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej. Promotorem tej rozprawy był Prof. Jan Zimmermann.

Od 2009 r. pracuję na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego.

Moje badania koncentrują się na współczesnych przekształceniach form działania administracji publicznej, w szczególności na kontraktowym wymiarze sprawowania władzy. Interesują mnie normatywne założenia regulacji prawa administracyjnego – konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji i wpływ integracji europejskiej oraz globalizacji na relację, która łączy jednostkę z państwem. Do kwestii szczegółowych, które podejmuję w badaniach, należą: legitymizacja kontraktowej działalności administracji publicznej, prywatyzacja zadań publicznych i jej granice oraz współpraca organów administracyjnych w Unii Europejskiej, w tym problematyka ustrojowa postępowań notyfikacyjnych Komisji Europejskiej.

Od lat angażuję się w międzynarodową współpracę akademicką. Odbyłem staże badawcze w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w Szkole Prawa Uniwersytetu Kingston upon Hull (2006), Instytucie Maxa Plancka Prawa Publicznego Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu (2007) i Niemieckim Instytucie Badawczym Administracji Publicznej w Spirze (2018). Jestem stypendystą Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst z Bonn (2001/02) i The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund z Tokio (2006/07).

Moja działalność naukowa wiąże się z działalnością ekspercką na rzecz organów władzy publicznej. W latach 2016-17 wykonywałem zadania STE (Short Term Expert) w ramach programu twinningowego Unii Europejskiej „Dalsze wsparcie dla Parlamentu Kosowa”. Od 2003 r. łączę pracę naukową z pracą w Biurze Analiz Sejmowych, gdzie odpowiadam za obsługę prawną Sejmu w zakresie spraw związanych z prawem Unii Europejskiej i prawem międzynarodowym. Posiadam uprawnienia radcy prawnego.

Od 2012 r. jestem przewodniczącym Rady Programowej Zeszytów Prawniczych Biura Analiz Sejmowych, od 2015 r. znajduję się na liście recenzentów czasopisma Radca Prawny Zeszyty Naukowe. Należę także do Stowarzyszenia Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego, które działa przy UKSW.

PROWADZONE ZAJĘCIA

  • Prawo administracyjne
  • Kontrola administracyjna
  • Gospodarka komunalna
  • Ustrój administracji rządowej i samorządowej
  • Seminaria dyplomowe

PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie:

  • Umowa administracyjna w państwie prawa, Kraków, Zakamycze 2004, seria: Monografie Zakamycza, ss. 124
  • Partnerstwo publiczno-prywatne. Publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe 2014, ss. 563

Redakcja tomów zbiorowych:

Artykuły w czasopismach:

Kompletna lista publikacji dostępna jest na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej