Instytucje materialnego prawa administracyjnego

LINK DO CAŁEJ PUBLIKACJI

Celem niniejszego opracowania jest, z jednej strony, przedstawienie starannie dobranego materiału normatywnego zarówno w obszarze administracji ingerującej, jak i świadczącej, oraz administracji infrastruktury. Może ono stać się – jak mamy nadzieję – częścią dyskusji teoretycznej, pomocnym materiałem dla praktyków, ale także służyć jako podręcznik. Z drugiej strony, przyjęty przez zespół autorów z Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW oraz osób naukowo związanych z Katedrą układ i systematyka wewnętrzna kładą nacisk na możliwość zastosowania wiedzy z zakresu części ogólnej prawa administracyjnego do konkretnego zakresu zagadnień i ukazanie ich ścisłego związku. Z tego względu każdą część rozpoczynają uwagi wprowadzające, do których przywiązywaliśmy szczególną wagę. Mają one przybliżyć podstawowe cele regulacji, tło historyczne i społeczne, np. w przypadku regulacji o obywatelstwie czy o pomocy społecznej, a także syntetyczne tło porównawcze.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *