Mariusz Szyrski, PhD, Assistant Professor

CONTACT:
e-mail: m.szyrski@uksw.edu.pl
consultations: Monday: 17.30-18.30, room 1737

KPAiST WPIA UKSW
Wóycickiego 1/3, building No 17
01-938 Warsaw (Poland)

PROFESSIONAL BIOGRAPHY:

Mariusz Szyrski, PhD graduated from the Faculty of Law and Administration at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (UKSW) – completed in 2008. He made his PhD thesis defense in 2013 on the basis of the book “Management in local government. Administrative analysis”. Since 2013 a lecturer at the Department of Administrative and Local Government Law at Faculty of Law and Administration at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.

Since 2008 he has been working at UKSW as a researcher. In 2008-2010 a lawyer in the City Hall of Warsaw, in 2011-2012 an assistant of the polish Ombudsman. He has stayed twice at the University of Osnabrueck in Germany as part of the Erasmus Scholar Program for Researchers. In 2014-2016 the leader of the research project “Creating and using renewable energy – as a field of municipal economy” funded by the National Science Center. As a part of the research-tours of energy policy, he participated in meetings in Sweden, Finland, Norway and Latvia.

In 2014-2017 President of the Didactics Foundation – Center for Research on New Methods of Public Law Teaching and a member of the Law and IT Center Association. Currently he is also a member of the Council of the Faculty of Law and Administration of the Cardinal Stefan Wyszyński University.

UNIVERSITY CLASSES:

 • Administrative law
 • System of government and self-government administration
 • Methodology of teaching
 • Introduction to the preparation of research grants
 • Diploma seminars

PUBLICATIONS:

Books:

Chapters:

 • Szyrski M., Charakter prawny planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (oraz jego założeń) przygotowywanego przez organy gminy [w:] Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018, s. 736-742.
 • Szyrski M., Prawo o zgromadzeniach [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 132-145.
 • Szyrski M., Prawo energetyczne z uwzględnieniem prawa odnawialnych źródeł energii [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 224-239.
 • Szyrski M., Zadania samorządu terytorialnego w przestrzeni energetyki odnawialnej – potrzeba legislacyjnych zmian [w:] Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, red. M. Stec, S. Płażek, Warszawa 2017, s. 348.
 • Komentarz do art. 226-232 ustawy o finansach publicznych, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. A. Mikos-Sitek, R. Bucholski, BeckOK 2017, Legalis.
 • Szyrski M. Aksjologiczne podstawy prawa sfery wewnętrznej administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, Tom I, red. J. Zimmermann, Warszawa 2017, s. 713-722.
 • Szyrski M., Teoretyczne zasady podziału zadań i kompetencji organów właściwych w sprawach jawności i jej ograniczeń [w:] Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje, red. Cz. Martysz, Warszawa 2015, s. 1-39.
 • Szyrski M., Prawo administracyjne jako regulator dóbr chronionych – głos w dyskusji w sprawie problemu racjonalności w stanowieniu prawa [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, Łódź 2014, s. 63-72.
 • Szyrski M., Wpływ teorii organizacji i zarządzania na teorię prawa administracyjnego [w:] Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji, red. E. Jasiuk, G.P. Maj, K. Sikora, S. Wrzosek, Radom 2013, s. 211-218.
 • Szyrski M., W sprawie zjawiska przenikania się prawa administracyjnego i prawa cywilnego w nowoczesnym państwie prawa [w:] Kryzys prawa administracyjnego? Tom III Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, red. A. Doliwa, S. Prutis, Warszawa 2012, s. 297-307.
 • Szyrski M., Jakość życia mieszkańca gminy – badanie zabezpieczeń normatywnych [w:] Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa – wybrane aspekty prawne i społeczne, red. E. Jasiuk, Radom 2012, s. 147-154.
 • Szyrski M. Procesy związane z globalizacją w samorządzie terytorialnym na przykładzie dużych miast [w:] Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa, red. S. Sagan, Rzeszów 2011, 304-313.
 • Szyrski M., Staatliche und private Datenverarbeitung in Polen im Lichte des Rechts auf Privatsphäre [w:] Perspektiven des deutschen, polnischen und europäischen Informationsrechts Ergebnisse einer deutsch-polnischen Alexander von Humboldt-Institutspartnerschaft, red. I. Lipowicz, J. P. Schneider, Osnabrueck 2011, s. 111-116.
 • Bąkiewicz M., Szyrski M., Legislacja w samorządzie. Monitorowanie prawa miejscowego przez przedstawicieli społeczności lokalnych, Warszawa 2010.
 • Szyrski M., Procesy związane z globalizacją w samorządzie terytorialnym na przykładzie dużych miast, Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga Jubileuszowa, Rzeszów 2011, s. 304-313.

Articles:

 • Szyrski M., Ocena realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości w prawie odnawialnych źródeł energii, Samorząd Terytorialny Nr 5/2018, s. 21-31.
 • Szyrski M. Wątki orzecznicze w sprawach z zakresu realizacji zadań własnych i zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, RPEiS Nr 3/2017, s. 61-72.
 • Szyrski M., Glosa do wyroku NSA z dnia 4 stycznia 2017 r., I OSK 800/16, Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2017/118-124 – glosa.
 • Szyrski M., Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) w samorządzie gminnym – wyniki badań, Samorząd Terytorialny Nr 7-8/2015, s. 5-14. 
 • Szyrski M., Analiza wybranych tajemnic związanych z postępowaniami kontrolnymi, Monitor Prawniczy 18/2014, s. 990-1000.
 • Szyrski M., Mędrzycki R., Obowiązki kierownika podmiotu według nowej instrukcji kancelaryjnej, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka, Nr 1 (34) 2014, s. 112-127.
 • Szyrski M., Musiał K., Prawne aspekty administrowania turystyką, Przegląd Naukowy Disputatio Nr XVII/2014, s. 123-131.
 • Szyrski M., Miasto cud, czyli na co można sobie pozwolić w sferze promocji, Samorząd i Administracja, Gazeta Prawna 18 września 2013 r., Nr 181, s. C6-C7.
 • Szyrski M., Trzeba szanować głos obywateli, a nie zaostrzać kryteria referendów, Samorząd i Administracja, Gazeta Prawna, 10 lipca 2013 r., Nr 132 (3522) s. C2.
 • Szyrski M., Diety radnych, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 5kpaist.uksw.edu.pl2011, s. 20-21.
 • Szyrski M., Funkcjonowanie bibliotek gminnych, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr /2011 s. 16-17.
 • Szyrski M., Kumulacja mandatów wójta i radnego, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 49/2010, s. 28.
 • Ferens A., Kondas R., Matysiak I., Rzeźnik G., Szyrski M., Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie? Zasady i najlepsze praktyki, Warszawa 2010.
 • Szyrski M., Opłata za transport zbiorowy, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 23/2010, s. 24-25.
 • Szyrski M., Pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane przez wójta, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 21/2009, s. 26-27.
 • Szyrski M., Nowe wyzwania w sferze prawodawstwa miejscowego na przykładzie gminy, Zeszyty prawnicze UKSW Nr 9.2/2009, s. 231-257.
 • Szyrski M., Wynagrodzenia pracowników samorządowych, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 17/2009, s. 26-27.
 • Szyrski M., Status radcy prawnego w urzędzie gminy, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego  Nr 45/2008, s. 24-25.
 • Szyrski M., Prowadzenie obrad przez połączone komisje rady, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 41/2008, s. 24-25.
 • Szyrski M., Status jednostki pomocniczej w gminie, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 40/2008, s. 24-25.
 • Szyrski M., Nadzór nad działalnością jednostki pomocniczej, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 31/2008, s. 36.