dr Ziemowit Cieślik, adiunkt

e-mail: z.cieslik@uksw.edu.pl

dyżur: poniedziałki, godz. 20, pok. 1737;
soboty (zjazd administracji), godz. 12.10, pok. 1737

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

Jestem absolwentem studiów filozoficznych i prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończyłem broniąc prace napisane w pod kierunkiem Prof. Jana Woleńskiego (Przyczynowość w prawie. Koncepcja przyczynowości Władysława Woltera, Katedra Filozofii Analitycznej Instytutu Filozofii UJ, 2001 r.) oraz Prof. Jana Zimmermanna (Umowa administracyjna w państwie prawa, Katedra Prawa Administracyjnego WPiA UJ, 2002 r.). Zdobyłem również dyplom Szkoły Prawa Niemieckiego przy Uniwersytetach Jagiellońskim, Ruprechta-Karla w Heidelbergu i Jana Gutenberga w Moguncji (2001 r.). W 2010 r., po ukończeniu studiów doktoranckich w Krakowie, obroniłem rozprawę z zakresu nauki prawa administracyjnego pt. Partnerstwo publiczno-prywatne. Publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej. Promotorem tej rozprawy był Prof. Jan Zimmermann.

Od 2009 r. pracuję na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego.

Moje badania koncentrują się na współczesnych przekształceniach form działania administracji publicznej, w szczególności na kontraktowym wymiarze sprawowania władzy. Interesują mnie normatywne założenia regulacji prawa administracyjnego – konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji i wpływ integracji europejskiej oraz globalizacji na relację, która łączy jednostkę z państwem. Do kwestii szczegółowych, które podejmuję w badaniach, należą: legitymizacja kontraktowej działalności administracji publicznej, prywatyzacja zadań publicznych i jej granice oraz współpraca organów administracyjnych w Unii Europejskiej, w tym problematyka ustrojowa postępowań notyfikacyjnych Komisji Europejskiej.

Od lat angażuję się w międzynarodową współpracę akademicką. Odbyłem staże badawcze w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w Szkole Prawa Uniwersytetu Kingston upon Hull (2006), Instytucie Maxa Plancka Prawa Publicznego Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu (2007) i Niemieckim Instytucie Badawczym Administracji Publicznej w Spirze (2018). Jestem stypendystą Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst z Bonn (2001/02) i The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund z Tokio (2006/07).

Moja działalność naukowa wiąże się z działalnością ekspercką na rzecz organów władzy publicznej. W latach 2016-17 wykonywałem zadania STE (Short Term Expert) w ramach programu twinningowego Unii Europejskiej „Dalsze wsparcie dla Parlamentu Kosowa”. Od 2003 r. łączę pracę naukową z pracą w Biurze Analiz Sejmowych, gdzie odpowiadam za obsługę prawną Sejmu w zakresie spraw związanych z prawem Unii Europejskiej i prawem międzynarodowym. Posiadam uprawnienia radcy prawnego.

Od 2012 r. jestem przewodniczącym Rady Programowej Zeszytów Prawniczych Biura Analiz Sejmowych, od 2015 r. znajduję się na liście recenzentów czasopisma Radca Prawny Zeszyty Naukowe. Należę także do Stowarzyszenia Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego, które działa przy UKSW.

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Prawo administracyjne
 • Kontrola administracyjna
 • Gospodarka komunalna
 • Ustrój administracji rządowej i samorządowej
 • Seminaria dyplomowe

PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie:

 • Umowa administracyjna w państwie prawa, Kraków, Zakamycze 2004, seria: Monografie Zakamycza, ss. 124
 • Partnerstwo publiczno-prywatne. Publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe 2014, ss. 563

Redakcja tomów zbiorowych:

 • Mandat posła na Sejm VI Kadencji. Sesja wprowadzająca. Materiały konferencyjne, Warszawa, 03-05.11.2007 r. (Współredakcja z P. Chybalskim), Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe 2007, ss. 95
 • Status posła do Parlamentu Europejskiego, Warszawa Wydawnictwo Sejmowe 2008; Studia BAS nr 13, ss. 218

Artykuły w czasospismach:

 • Komentarz do niektórych przepisów ustawy Prawo budowlane, LEX/el. 2003 oraz LEX/el. 2005
 • Problem niepołączalności mandatu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, Przegląd Sejmowy Nr 4 z 2008, s. 135-147
 • Kontraktowy wymiar kooperacji administracyjnej w Unii Europejskiej [w:] I. Lipowicz (red.), Europeizacja administracji publicznej w Unii Europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo UKSW 2008, s. 59 i n.
 • Rola Sejmu w stanowieniu prawa Unii Europejskiej [w:] B. Pawłowski (red.), Prawo europejskie w pracach parlamentarnych, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe 2011, s. 55-69
 • Konstytucjonalizacja wystąpienia Polski z Unii Europejskiej [w:] S. Dudzik, N. Półtorak (red.), Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Warszawa, Wolters Kluwer 2013, s. 109-121
 • Notyfikacja w pracach Sejmu [w:] A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy. Tom I – 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Lublin, Wydawnictwo KUL 2014, s. 39-58
 • Skutki prawne procedur notyfikacyjnych z perspektywy prawa Unii Europejskiej, Przegląd Sejmowy Nr 5 z 2014 r., s. 29-54
 • Wpływ unijnych postępowań notyfikacyjnych na administracyjne tworzenie prawa [w:] J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom I, Wrocław, PRESSCOM 2014, s. 67-85
 • Jawność i jej ograniczenia w prawie Republiki Federalnej Niemiec [w:] C. Mik (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom XI. Standardy europejskie, Warszawa, C.H. Beck 2016, s. 95-125
 • Kwestie terminologiczne jawności i jej ograniczeń z perspektywy prawno-porównawczej [w:] A. Gryszczyńska (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom VI. Struktura tajemnic. Wyd. 2. Warszawa, C.H. Beck 2016, s. 79-116
 • Ocena zmian wprowadzonych do ustawy o grach hazardowych po dokonaniu ostatniej notyfikacji zawierającej art. 14 ust. 1 ugh. – czy Rzeczpospolita Polska powinna ponownie notyfikować projekt zmian? [w:] M. Taborowski (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, Wolters Kluwer 2016, s. 82-97
 • Księga IV modelu kodeksu postępowania administracyjnego UE: umowy – założenia i cechy regulacji [w:] J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Warszawa, Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2017, s. 363-373
 • Aksjologia stanowienia rozporządzeń wykonawczych [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. 1, Warszawa, Wolters Kluwer 2017, s. 361-375
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne [w:] I. Lipowicz, Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, Warszawa, Wydawnictwo UKSW 2017, s. 195-223

Kompletna lista publikacji dostępna jest na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej