Informacje dotyczące sesji egzaminacyjnej

Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów UKSW:

  1. Okresem rozliczeniowym jest rok akademicki. Transfer i akumulacja punktów ECTS dokonuje się w cyklu semestralnym (trymestralnym).
  2. Warunkiem zaliczenia roku jest spełnienie wszystkich wymagań (w tym: zaliczenie zajęć, złożenie egzaminów, odbycie i zaliczenie praktyk określonych w programie studiów dla danego okresu nauki.
  3. Studentowi, który uzyska przed sesją egzaminacyjną zaliczenia zajęć (wpisy) warunkujące przystąpienie do egzaminu i otrzyma na tym egzaminie ocenę niedostateczną, przysługuje prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego.
  4. W przypadku nieuzyskania przed sesją egzaminacyjną zaliczenia zajęć warunkującego dopuszczenie do egzaminu, student przystępuje do tego zaliczenia w sesji poprawkowej i jeśli je uzyska przysługuje mu jeden termin egzaminu w sesji poprawkowej, a jeśli nie uzyska zaliczenia otrzymuje z egzaminu ocenę niedostateczną. Student może zwrócić się do dziekana o wyznaczenie 3 terminu zaliczenia, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w karcie przedmiotu.
  5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w ustalonym terminie, student traci prawo do jednego terminu, nie otrzymując żadnej oceny. Jeśli jest to nieobecność w pierwszym terminie, przysługuje mu termin w sesji poprawkowej.
  6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w obu terminach, student otrzymuje z tego egzaminu ocenę niedostateczną. Dziekan wpisuje ocenę niedostateczną przy rozliczeniu roku.
  7. W razie choroby lub innej usprawiedliwionej przez dziekana nieobecności studenta na egzaminie w pierwszym lub drugim terminie, dziekan w porozumieniu z egzaminatorem wyznacza inny termin, który nie może być wyznaczony wcześniej niż w terminie 7 dni od daty egzaminu i nie później niż w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku przez studenta.
  8. Wniosek o przywrócenie terminu egzaminu należy złożyć do dziekana wraz z dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecność w terminie 7 dni od daty ustania przyczyny nieobecności.