prof. dr hab. Irena Lipowicz

Kierownik Katedry

KONTAKT:
e-mail: i.lipowicz@uksw.edu.pl

ORCID 0000-0001-6794-6683

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

Prof. dr hab. Irena Lipowicz, Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, od 1998 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego. Doktor honoris causa uniwersytetu w Osnabrueck, laureatka nagrody: Europy Środkowej IDM w Wiedniu; nagrody Europejskiej Uniwersytetu Viadrina oraz nagrody im. świętej Jadwigi Uniwersytetu Wrocławskiego. Otrzymała również odznaczenie honorowe Uniwersytetu Śląskiego

W latach 2010- 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich, w latach 1991 -2000 poseł na Sejm, m.in. przewodnicząca komisji Samorządu Terytorialnego, członek komisji konstytucyjnej. W latach 2000-2004 ambasador RP w Republice Austrii. Członek zarządu Societas Iuris Publici Europaei, przewodnicząca komisji programowej Stacji PAN w Wiedniu w latach 2018-2022. W latach 2016-2018 Członek Rady Uniwersytetu ONZ.

Autorka monografii: „Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej”, „Samorząd terytorialny XXI wieku” Warszawa 2019, a także licznych artykułów naukowych m.in. :” Dobro wspólne” RPEiS 2017 nr 2017; „Sytuacja prawna człowieka wobec administracji publicznej w poglądach Franciszka Longchamps de Berrier” Państwo i Prawo 2019 nr 5. Punkty ciężkości pracy naukowej dotyczy teorii prawa administracyjnego, innowacji w administracji publicznej, samorządu terytorialnego .

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Prawo administracyjne
 • Samorząd terytorialny w stosunkach międzynarodowych
 • Seminaria dyplomowe
 • Seminarium doktorskie
 • Otwarte Seminarium Prawa Administracyjnego

PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie:

 • Samorząd terytorialny XXI wieku, Warszawa 2019.
 • Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej, Katowice 1991.

Publikacje w czasopismach:

 • Jeszcze o polis idealnej w „Państwie” Platona, Studenckie Zeszyty Prawnicze Nr 5/1976, s. 35-44.
 • Rządowe systemy informatyczne w świetle prawa administracyjnego, Prace Naukowe Uniwersytetu śląskiego w Katowicach. Studia Iuridica Silesiana Nr 6/1979, s. 79-92.
 • Niektóre aspekty prawne informacji firmowej, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego – Wydział Techniki Nr 15/1982, s. 101-106.
 • Instytucjonalizacja sfery wewnętrznej administracji państwowej, Organizacja-Metody-Technika  Nr 2/1983, s.17-21.
 • Administracyjnoprawne zagadnienia obiegu informacji w systemie rad narodowych , Studia Iuridica Silesiana Nr 8/1983, s. 57-67.
 • Nowe technologie informacyjne i administracja, recenzja pracy zbiorowej R. Traunmuller, H. Fiedler, K. Grimmen, H. Reinermann, Organizacja-Metody-Technika Nr 1/1987, s. 47-49.
 • Ewolucja w pojęciu wytycznych w austriackiej nauce prawa administracyjnego w Administracji Państwowej, Organizacja-Metody-Technika, Nr 11-12/1988, s. 64-67.
 • Badania sfery wewnętrznej administracji państwowej, Studia Iuridica Silesiana Nr 15/1990, s. 34-43.
 • Europejski standard samorządu terytorialnego a ustawodawstwo polskie, Samorząd Terytorialny Nr 11/1991, s. 75-83.
 • Stosunki Państwo – Kościół w konstytucjach krajów postkomunistycznych, Więź Nr 3/1997, s. 39-50.
 • Pojęcie „Państwa” w projektach Konstytucji RP, Civitas. Studia z filozofii polityki Nr 1/1997, s. 145-160.
 • Europas Landschaft- politisch größer,demografisch und sozialökonomisch verschiedener [w:] Neue Landschaften, Almanach 2004,Berlin, DASL, s.40-48.
 • Prawo obywatela do dobrej administracji, Kontrola Państwowa, Nr 1/2005 (specjalny) s. 36-53.
 • Stosunki Polski z Niemcami, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2005 s. 88-104.
 • Paradygmat Solidarności a kwestia pojednania, Chrześcijaństwo, Świat, Polityka Nr 1(2)/2007, s. 25-29.
 • Samodzielność samorządu terytorialnego w świetle konstytucji, Przegląd Sejmowy  Nr 4/2007, s. 175-193.
 • 17) Europeizacja administracji publicznej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 1/2008, s. 5-17.
 • Ustrojowe aspekty reformy samorządowej w latach 1990 -1998 w świetle współczesnych wyzwań wobec administracji publicznej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 2/2009, s. 143-160.
 • District vs. Municipality – a Comparison of Systems, Casus Nr Specjalny 2011, s. 20-22.
 • Duch karty i finanse, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego, Nr 27/1991, s. 16.
 • Das Problem des Datenschutzes in Polen im Hinblick auf die ACTA-Debatte, Datenschutz und Datensicherheit 05/2012, s. 305-311.
 • Uwagi o polskim systemie stanowienia prawa, Państwo i Prawo 7/2012, s. 5-19.
 • Godność ludzka w świetle prawa administracyjnego, Przegląd filozoficzno-literacki, Godność ludzka i autonomia, Nr 1-2(33)/2012, s. 101-115.
 • Stan ochrony praw człowieka z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Nr 2/2014, 125-142.
 • Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-1998 – perspektywa administracyjna. Naprawa transformacji ustrojowej, Samorząd Terytorialny Nr 3/2015, s. 6-16.
 • Samorząd terytorialny jako podmiot administracji świadczącej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 3/2015, s. 115-130.
 • Prawne formy działania administracji publicznej – między stabilizacją a potrzebą przełomu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 4/2016, s. 41-55.
 • Dobro wspólne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 3/2017, 17-31.
 • Przeciwdziałanie bezdomności w kontekście dobra wspólnego, Ekonimia Społeczna Nr 2/2017, s. 7-15
 • Lipowicz Irena, Sytuacja prawna człowieka wobec administracji publicznej w poglądach Franciszka Longchampsa de Bérier, Państwo i Prawo 2019/5/56-69
 • Book review: Digitalisation, Immigration and the Welfare State, Volume: 22 issue: 1, page(s): 91-93, Article first published online: March 17, 2020; Issue published: March 1, 2020, https://doi.org/10.1177/1388262720910544.
 • Book review: Technology and the future of work – The impact on labour markets and welfare states, European Journal of Social Security, vol. 21, 4: pp. 393-395. , First Published December 13, 2019, https://doi.org/10.1177/1388262719889206.

Publikacje w dziełach zbiorowych:

 • Prawa i obowiązki użytkowników rządowych systemów informatycznych [w:] Prawne problemy systemów informatycznych: materiały z Konferencji Informatyki Prawniczej, Tom 2, Wrocław 1976.
 • Koordynacja terenowa informatyki [w:] Koordynacja terenowa, red. K. Podgórski, Katowice 1980, s. 97-109.
 • Administracyjnoprawne zagadnienia ustawowej regulacji działalności informacyjnej [w:] Informacja naukowo-techniczna a prawo, red. A. Szewc, Katowice 1984, s. 154-161.
 • I. Lipowicz, E. Knosala, Wpływ zmian strukturalnych w gospodarce narodowej na ewolucję procedury gospodarczej (współautorstwo) [w:] Zagadnienia proceduralne w administracji, red. K. Podgórski, Katowice 1984, s. 142-150.
 • Administracyjnoprawne zagadnienia informatyki: skrypt dla IV i V roku prawa studiów dziennych i zaocznych oraz IV roku studiów administracyjnych, Katowice 1984.
 • Obieg informacji w zakresie zarządzania gospodarką narodową w układzie resortowym [w:] Instytucje – prawne zarządzanie instytucjami gospodarczymi, red. K. Podgórski, Katowice 1985, s. 206-223.
 • Pojęcie administracji świadczącej w doktrynie zachodnioniemieckiej [w:] Regulacja prawna administracji świadczącej, red. K. Podgórski, Katowice 1985, s. 130-155.
 • Nadzór w systemie terenowych organów administracji państwowej [w:] Administracja terenowa po reformie 1983 roku, red. K. Podgórski, Katowice 1987, s. 205-223.
 • Rechtlich-institutionelle Rahmenbedingungen der Selbstverwaltung in Polen [w:] Alle Macht nach unten?, Leykam Buchverlagsgesellschaft m.b.H. Graz, 1992, s.83-92.
 • Przepisy gminne, Zreorganizować przestrzeń publiczną, red. J. Wódz, Katowice 1993, s. 227-232.
 • Statuty jako podstawa prawna organizacji i funkcjonowania gminy [w:] Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego. Pamięci Profesora Waleriana Pańki, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Nr 1381, red.  A. Agopszowicz, T. Kurowska,  M. Pazdan, Katowice 1993, s. 136-142.
 • Zagadnienia prawne obiegu informacji w administracji [w:] Informacja i informatyka w administracji, red. G. Szpor, Katowice 1993, s. 17-23.
 • Województwo – regionalizacja – samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne [w:] Województwo w zmienionej strukturze terytorialno-administracyjnej Polski. Sympozjum w dniu 15 grudnia 1993 w Toruniu: zbiór studiów, red. M. Kallas, Warszawa 1994, s. 50-64.
 • Społeczne skutki restrukturyzacji przemysłu, red. I. Lipowicz, Warszawa 1994 (Social and economic dilemmas of old industrial regions, edytor prof. Irena Lipowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 1996).
 • Administracyjnoprawne aspekty restrukturyzacji przemysłu, Seria: Materiały dydaktyczne dla Uczestników Amerykańsko-Polskiego Studium Podyplomowego z Zakresu Przyjaznej dla Środowiska Restrukturyzacji Przemysłu Ciężkiego, Katowice 1996.
 • Rola prawa publicznego w procesach restrukturyzacji starych regionów przemysłowych [w:]  Dylematy społeczne i gospodarcze starego regionu przemysłowego: wnioski dla parlamentu, red. I. Lipowicz, Warszawa 1996, s. 7-17.
 • A. Agopszowicz, I. Lipowicz, Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym, Glosa do wyroku NSA 19.I.1995 r. : I SA 1326/93 [Dot. pojęcia strony w postępowaniu administracyjnym], Glosa Nr 1/1993, s. 5-8.
 • Znaczenie przekształceń ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego [w:] Edukacja samorządowa, red. B. Jastrzębski, Olsztyn 1997, s. 101-106.
 • Dylematy badawcze nauki prawa administracyjnego [w:] Gospodarka-Administracja-Samorząd, red. H. Olszewski, B. Popowska, Poznań 1997, s. 259-270.
 • Konstytucje Rzeczypospolitej oraz Komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, współautor, Wrocław 1998.
 • Rola demokracji lokalnej w przyśpieszeniu procesów integracyjnych z Unią Europejską, red. dr J. Gierczycka, Katowice 1998. Wyd. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania. Katowice, s. 7-11.
 • Pozycja administracji w strukturach podziału władz w warunkach współczesnych zadań administracji [w:] Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego i planowania przestrzennego. Wstęp T. Rabska, Poznań 1999, s. 143-150.
 • Samorządowa reforma powiatowa i wojewódzka z 1998 r. [w:] Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999, red. W. Kuczyński, Warszawa 2000.
 • NATO a wartości [w:] Suwerenność i integracja europejska: materiały pokonferencyjne, red. W. Czapliński, I. Lipowicz, T. Skoczny, M. Wyrzykowski, Warszawa 1999, s. 211-217.
 • Administracja i prawo administracyjne w kooperacyjnym państwie prawnym [w:] Prawo publiczne na przełomie. Jedenaste Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów. Poznań 2001, s. 167-179.
 • Regulacja praw podstawowych i urzeczywistnienie praw podstawowych w Unii Europejskiej [w:] Ius Publicum Europeum. Dwunaste Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników-Administratywistów (Warszawa, 20-22.IX.2001 r.). Red. H. Bauer, P. M. Huber, Z. Niewiadomski. Warszawa 2003, s. 11-22.
 • Prawo administracyjne. Część ustrojowa, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2002, Rozdziały: II pkt 6, V, VIII.
 • Prawo administracyjne. Część ogólna, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2000, rozdział II, V, VII pkt 2, 3, VIII.
 • Fundamenty stabilności przyszłej Europy [w:] Jedna czy dwie Europy. Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, red. M. Góra, R. Rudnik, Gliwice 2003, s. 95-108.
 • Państwo i Kościół w demokracji [w:] Święty Stanisław patronem ładu społecznego, red. B. Wójcik, Tarnów 2003, s. 175-183.
 • Polen und Österreich – eine lange Geschichte der bilateralen Beziehungen [w:] Partner in Europa: Polen Polnisches Jahr in Österreich 2002, s.1.
 • Sfera wewnętrzna państwa a administracja spraw zagranicznych [w:] Prawda i pojednanie. Księga pamiątkowa ku czci W. Bartoszewskiego, red. J. Barcz, Warszawa 2002, s. 351-359.
 • Verwaltungsrecht angesichts der neuen Chancen und neuen Gefahren [w:] Der Wandel des Staates vor den Herausforderungen der Gegenwart Festschrift für Winfried Brohm zum 70. Geburtstag von Carl-Eugen Eberle, Martin Ibler, Prof. Dr. Dieter Lorenz, München 2002, s. 433-441.
 • Projekt Konstytucji Europejskiej [w:] Dwa Płuca – Jedno Serce. Wartości Duchowe w Zjednoczonej Europie, red. L. Szewczyk, M. Łuczak, Katowice – Piekary Śląskie 2004, s. 169-176.
 • Prawo administracyjne. Część materialna, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004, rozdział II pkt 1-8.
 • Polen ein Jahr in der Europaischen Union. Eine erste Bilanz [w:] Neuer Reichtum – neue Armut. Soziale Umbruche in Mittel – und Osteuropa, Renovabis 2005, s. 64- 71.
 • Wpływ Unii Europejskiej na strukturę administracji państw członkowskich [w:] Administracja pod wpływem Prawa Europejskiego red. B. Dolnicki, J. Jagoda, s. 138-144.
 • Dedykacja i wspomnienia [w:] Funkcje Współczesnej Administracji Gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, Poznań 2006.
 • Dylematy zmian siatki pojęciowej w prawie administracyjnym [w:] Koncepcja sytemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego – Zakopane, 24-27 września 2006 r., red. J. Zimmermann, Kraków 2007, s. 21-42.
 • Polen [w:] Handbuch Ius Publicum Europaeum, Armin von Bogdandy, P. C. Villalon, P. M. Huber, Heidelberg 2007, s. 664-694.
 • Deutschland und Polen: gemeinsam zu neuen Ufern?, I. Lipowicz, Kurt H. Biedenkopf, Monachium 2007.
 • Protestantische Religion und Kultur in Polen – historische und gegenwaertige Beobachtungen [w:] Protestantismus und Europaeische Kultur, Monachium 2007, s. 65-72.
 • Wstęp [w:] Praktyka polskich organów administracji publicznej w kontekście równych szans, praw podstawowych, ochrony praw obywatelskich, realizacja prawa do dobrej administracji, Warszawa 2007, s. 5-10.
 • Europeizacja i modernizacja. Administracyjnoprawne aspekty zmian polskiej administracji publicznej [w:] Europeizacja administracji publicznej, Zbiór studiów., red. I. Lipowicz, Warszawa 2008, 15-35.
 • Konstytucyjne podstawy danych osobowych [w:] Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. Fajgielski, Lublin 2008, s. 45 – 49.
 • Administracja polska wobec europeizacji [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego., red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009, s. 25-36.
 • Im Zeichen der Freiheit: Die Rückkehr allgemeiner Bildung an osteuropäischen Universitäten [w:] Nach Bologna. Allgemeine Bildung an Europas Universitäten, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2009, red. Joachim Klein, s.51-58
 • In the name of freedom: the return of general education in Eastern European universities [w:] Nach Bologna. Allgemeine Bildung an Europas Universitäten, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2009, red. Joachim Klein, s.263-270
 • Tradycje i przyszłość samorządu terytorialnego w świetle nauki prawa administracyjnego [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego – Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Jana Bocia, Wrocław s. 427-438.
 • Im Zeichen der Freiheit: Die Rückkehr allgemeiner Bildung an osteuropäischen Universitäten [w:] Nach Bologna. Allgemeine Bildung an Europas Universitätenkpaist.uksw.edu.plBologna Revisited. General Education at Europe`s Universities, M. Jung, C. Meyer (Hrsg.kpaist.uksw.edu.plEds.), 2009. s. 51-58.
 • Ceremony & Testimonies, Acta of the first Catholic Social days for Europe, Gdansk, 8-11 October 2009, s. 113-115.
 • Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2010.
 • Polska wizja państwa prawa. Dylematy przebudowy państwa według reguł państwa prawa – aspekt publicznoprawny [w:] Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa, red. G. Ulicka, S. Wronkowska, Warszawa, s. 63-85.
 • Verfassungsrechtliche Garantie der Selbststanddigkeit der kommunalen Selbstverwaltung In Polen, Verfassungsentwicklung In Litauen Und Polen im Kontext der Europaisierung, Egidijus Sileikis (Hrsg), s. 89-108.
 • Sprawność państwa i administracji jako płaszczyzna legitymacji demokratycznej [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Mikołajczyk, Katowice-Białystok 2010, s. 1011-1016.
 • Die Europäisierung der öffentlichen Verwaltung: Tagungsband zum gleichnamigen Symposium am Wissenschaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 8.-9. Februar 2008kpaist.uksw.edu.pl Hrsg. von Irena Lipowicz; Wissenschaftliches Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien., Wien 2010, s. 9-22.
 • Debata nad kompleksową reformą ochrony danych osobowych, Dyskusja redakcyjna, A. Adamski, M. Czerniawski, P. Fajgielski, B. Fischer, X. Konarski, M. Krasińska, I. Lipowicz, P. Litwiński, A. Mednis, G. Sibiga, G. Szpor, K. Szymielewicz, M. Świerczyński, P. Waglowski, W. Wiewiórski, Czas Informacji Nr 1kpaist.uksw.edu.pl2011, s. 8-13.
 • Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Wyd. 5, Warszawa 2011, rozdziały: II, V, VII.2, VII.3, XII, XIII.
 • Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych [w:] Internet Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, red. G. Szpor, Warszawa, s. 3-15.
 • Das Problem des Datenschutzes in Polen im Hinblick auf die ACTA-Debatte [w:] Dud 05/2012, s. 305-311.
 • Altersdiskriminierung als Problem? Die polnische Perspektive AM Beispiel des offentlichen Dienstes [w:] Uniongrundrechte Und Diskriminierungsverbote im Verfassungrecht, red. Kischel, Masing, Greifswald 2012, s. 82-94.
 • Przyszość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, red. I. Lipowicz, Z. Kmieciak, Wisła-Czarne 2012.
 • Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2012.
 • Europa sieht Deutschland [w:] Osnabrücker Jahrbuch Frieden und Wissenschaft 19kpaist.uksw.edu.pl2012, red. dr. Henning Buck, V&R unipress GmbH mit Universitätsverlag Osnabrück, 2012, s. 115-124.
 • Die öffentliche Verwaltung in Zeiten der Wirtschaftskrise – neue Herausforderungen des Verwaltungsrechts [w:] Krakauer-Augsburger Rechtsstudien Lex, Warszawa 2012, s. 11-23.
 • Prawne aspekty ochrony godności osoby starszej lub niepełnosprawnej [w:] Wykłady inaugurujące rok akademicki 2013kpaist.uksw.edu.pl2014, Warszawa 2013, s. 101-120.
 • Efektywność polskiego prawa administracyjnego w ochronie najsłabszych grup obywateli [w:] Aequitas sequitur legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego”, Warszawa 2014, s. 261-274.
 • Informacja prawna jako szczególna postać prawa do informacji publicznej [w:] Władza – obywatele – informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci prof. Teresy Górzyńskiej, red. I. Lipowicz, Warszawa 2014, s. 237-247.
 • Ochrona praw osób starszych w szybko zmieniającym się świecie [w:] Polskie społeceństwo potrzebuje seniorów. Wybrane zagadnienia polityki senoralnej i formy aktywizacji społeczje osób starszych, red. M. Lis,Warszawa 2014, s. 19-30.
 • Nowe wyzwania w zakresie ochrony praw obywateli i przedsiębiorców na rynku usług finansowych [w:] Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2015, s. 145.
 • Prawo administracyjne – możliwości i potrzeby lepszej ochrony praw człowieka [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, red M. Boratyńska, Warszawa 2016, s. 39-54.
 • Kilka uwag w kwestii racjonaności w prawie administracyjnym [w:] Racjonalny ustawodawca. Racjonalna administracja. Pamięci Profesora Eugeniusza Smoktunowicza, red. D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Budnik, Białystok 2016, s. 63-72.
 • Polen heute – Gedanken uber ein Land in Aufruhr, Ost-West Europaische Perspektiven, Heft 3kpaist.uksw.edu.pl2016, s. 193-199.
 • Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania – ujęcie aksjologiczne [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, red. R. Budzisz, R. Jaworska-Dębska, Warszawa 2016, s. 3-17.
 • Prawo osób starszych do dobrej administracji [w:] Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie, red. P. Broda-Wysocki, A. Dylus, M. Pawlus, Warszawa 2016, s. 187-200.
 • Powinności prawne a etyczne zawodów regulowanych [w:] Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego, red. Zespół Redakcyjny Wydawnictwa Pokonferencyjnego, Warszawa 2017, s.17-23.
 • Nowe zagrożenia paradygmatu administracji [w:] Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiegos, Warszawa 2018, s. 261.
 • Polska – Niemcy – w poszukiwaniu wspólnych wartości [w:] Wolność. Wieczne wyzwanie, red. B. Rydliński, S. Sowiński, R. Zenderowski, Warszawa 2018, s. 683-692.
 • Siła metropolii, [w:] Dobre praktyki miast Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Warszawa 2020.

{:}{:en}

Head of Department

CONTACT:

e-mail: i.lipowicz@uksw.edu.pl

KPAiST WPIA UKSW
Wóycickiego 1/3, building No 17
01-938 Warsaw (Poland)

PROFESSIONAL BIOGRAPHY

Irena Lipowicz graduated with distinction from the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in 1976. She was subsequently promoted lecturer and associate professor on the Faculty of Law of the University of Silesia. In 1981 she was awarded with degree of the doctor of law. Between 1976 and 1980 she was a member of Polish Teachers’ Union. From 1980 ,she was a member of the Trade Union – “Solidarność” and founding member of Upper Silesian Union. From 1991 to 2000 Irena Lipowicz was an elected deputy to the Polish lower chamber of the parliament – Sejm. She was also a member of the Constitutional Commission of the National Assembly set up to draft Polish Constitution from 1997. She contributed to work of abovementioned Commission especially in the field of local self-governments and personal data protection.

In 1992, she acquired the title of Doctor Habilitatus. From 1997 she was a chairperson of the Parliamentary Commission for Local self-government. She also held the office of the deputy chairperson of the Freedom Union Parliamentary Club and vice-chair of the Parliamentary Assembly of OSCE. She was also a member of Parliamentary Commission for Foreign Affairs. In 2004, she was appointed ambassador of the Republic of Poland to the Austrian Republic. From 2004 to 2006, she was an ambassador – representative of the Minister of Foreign Affairs for Polish-German relations. Between 2008 and 2010, she held the office of managing director of The Foundation for Polish-German Cooperation.

From 2005 to 2010, Irena Lipowicz was elected as a member to the college of the Supreme Chamber of Control. In 2006, she took up the position of Professor of Warsaw School of Social Sciences and Humanities. She served as a member of Committee on Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences for a term 2008-2010. In 2009, she was awarded an Honorary Doctorate from the Osnabruck University. She was decorated with the Grand Decoration of Honour in Gold for the Services to the Republic of Austria, the Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany. She also received decorations from federal states of Germany – Styria and Upper Austria. In 2010, she took up the office of the Polish Commissioner for Citizens’ Rights. Her term came to the an in 2015.

Since 1998, she has been professor of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. At present, she is the Head of Department of Administrative law and Local Government. She is also a member of management board of Societas Iuris Publici Europaei (SIPE), Council of United Nations University (UNU). She was also a member of scientific council of Viadrina University.

Decorated with Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta. She received many awards including “Złoty Paragraf”; Edward Wende award for lawyers, Grzegorz Palka award for merits in the field of local self-government, Saint Jadwiga Prize of University of Wroclaw, Złota Synapsa prize and prize from PSOU for her merits in the field of combating social exclusion.

Her research interest lie in the area of theory of administrative law, local self-government, innovations in the public administration and internal sphere of administration.

UNIVERSITY CLASSES:

 • Administrative law
 • Local government in international relatations
 • Diploma seminars
 • Doctoral seminar
 • Open Seminar of Administrative Law

PUBLICATIONS:

Books:

 • Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej, Katowice 1991.

Articles:

 • Jeszcze o polis idealnej w „Państwie” Platona, Studenckie Zeszyty Prawnicze Nr 5/1976, s. 35-44.
 • Rządowe systemy informatyczne w świetle prawa administracyjnego, Prace Naukowe Uniwersytetu śląskiego w Katowicach. Studia Iuridica Silesiana Nr 6/1979, s. 79-92.
 • Niektóre aspekty prawne informacji firmowej, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego – Wydział Techniki Nr 15/1982, s. 101-106.
 • Instytucjonalizacja sfery wewnętrznej administracji państwowej, Organizacja-Metody-Technika  Nr 2/1983, s.17-21.
 • Administracyjnoprawne zagadnienia obiegu informacji w systemie rad narodowych , Studia Iuridica Silesiana Nr 8/1983, s. 57-67.
 • Nowe technologie informacyjne i administracja, recenzja pracy zbiorowej R. Traunmuller, H. Fiedler, K. Grimmen, H. Reinermann, Organizacja-Metody-Technika Nr 1/1987, s. 47-49.
 • Ewolucja w pojęciu wytycznych w austriackiej nauce prawa administracyjnego w Administracji Państwowej, Organizacja-Metody-Technika, Nr 11-12/1988, s. 64-67.
 • Badania sfery wewnętrznej administracji państwowej, Studia Iuridica Silesiana Nr 15/1990, s. 34-43.
 • Europejski standard samorządu terytorialnego a ustawodawstwo polskie, Samorząd Terytorialny Nr 11/1991, s. 75-83.
 • Stosunki Państwo – Kościół w konstytucjach krajów postkomunistycznych, Więź Nr 3/1997, s. 39-50.
 • Pojęcie „Państwa” w projektach Konstytucji RP, Civitas. Studia z filozofii polityki Nr 1/1997, s. 145-160.
 • Europas Landschaft- politisch größer,demografisch und sozialökonomisch verschiedener [w:] Neue Landschaften, Almanach 2004,Berlin, DASL, s.40-48.
 • Prawo obywatela do dobrej administracji, Kontrola Państwowa, Nr 1/2005 (specjalny) s. 36-53.
 • Stosunki Polski z Niemcami, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2005 s. 88-104.
 • Paradygmat Solidarności a kwestia pojednania, Chrześcijaństwo, Świat, Polityka Nr 1(2)/2007, s. 25-29.
 • Samodzielność samorządu terytorialnego w świetle konstytucji, Przegląd Sejmowy  Nr 4/2007, s. 175-193.
 • 17) Europeizacja administracji publicznej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 1/2008, s. 5-17.
 • Ustrojowe aspekty reformy samorządowej w latach 1990 -1998 w świetle współczesnych wyzwań wobec administracji publicznej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 2/2009, s. 143-160.
 • District vs. Municipality – a Comparison of Systems, Casus Nr Specjalny 2011, s. 20-22.
 • Duch karty i finanse, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego, Nr 27/1991, s. 16.
 • Das Problem des Datenschutzes in Polen im Hinblick auf die ACTA-Debatte, Datenschutz und Datensicherheit 05/2012, s. 305-311.
 • Uwagi o polskim systemie stanowienia prawa, Państwo i Prawo 7/2012, s. 5-19.
 • Godność ludzka w świetle prawa administracyjnego, Przegląd filozoficzno-literacki, Godność ludzka i autonomia, Nr 1-2(33)/2012, s. 101-115.
 • Stan ochrony praw człowieka z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Nr 2/2014, 125-142.
 • Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-1998 – perspektywa administracyjna. Naprawa transformacji ustrojowej, Samorząd Terytorialny Nr 3/2015, s. 6-16.
 • Samorząd terytorialny jako podmiot administracji świadczącej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 3/2015, s. 115-130.
 • Prawne formy działania administracji publicznej – między stabilizacją a potrzebą przełomu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 4/2016, s. 41-55.
 • Dobro wspólne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 3/2017, 17-31.

Chapters:

 • Prawa i obowiązki użytkowników rządowych systemów informatycznych [w:] Prawne problemy systemów informatycznych: materiały z Konferencji Informatyki Prawniczej, Tom 2, Wrocław 1976.
 • Koordynacja terenowa informatyki [w:] Koordynacja terenowa, red. K. Podgórski, Katowice 1980, s. 97-109.
 • Administracyjnoprawne zagadnienia ustawowej regulacji działalności informacyjnej [w:] Informacja naukowo-techniczna a prawo, red. A. Szewc, Katowice 1984, s. 154-161.
 • I. Lipowicz, E. Knosala, Wpływ zmian strukturalnych w gospodarce narodowej na ewolucję procedury gospodarczej (współautorstwo) [w:] Zagadnienia proceduralne w administracji, red. K. Podgórski, Katowice 1984, s. 142-150.
 • Administracyjnoprawne zagadnienia informatyki: skrypt dla IV i V roku prawa studiów dziennych i zaocznych oraz IV roku studiów administracyjnych, Katowice 1984.
 • Obieg informacji w zakresie zarządzania gospodarką narodową w układzie resortowym [w:] Instytucje – prawne zarządzanie instytucjami gospodarczymi, red. K. Podgórski, Katowice 1985, s. 206-223.
 • Pojęcie administracji świadczącej w doktrynie zachodnioniemieckiej [w:] Regulacja prawna administracji świadczącej, red. K. Podgórski, Katowice 1985, s. 130-155.
 • Nadzór w systemie terenowych organów administracji państwowej [w:] Administracja terenowa po reformie 1983 roku, red. K. Podgórski, Katowice 1987, s. 205-223.
 • Rechtlich-institutionelle Rahmenbedingungen der Selbstverwaltung in Polen [w:] Alle Macht nach unten?, Leykam Buchverlagsgesellschaft m.b.H. Graz, 1992, s.83-92.
 • Przepisy gminne, Zreorganizować przestrzeń publiczną, red. J. Wódz, Katowice 1993, s. 227-232.
 • Statuty jako podstawa prawna organizacji i funkcjonowania gminy [w:] Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego. Pamięci Profesora Waleriana Pańki, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Nr 1381, red.  A. Agopszowicz, T. Kurowska,  M. Pazdan, Katowice 1993, s. 136-142.
 • Zagadnienia prawne obiegu informacji w administracji [w:] Informacja i informatyka w administracji, red. G. Szpor, Katowice 1993, s. 17-23.
 • Województwo – regionalizacja – samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne [w:] Województwo w zmienionej strukturze terytorialno-administracyjnej Polski. Sympozjum w dniu 15 grudnia 1993 w Toruniu: zbiór studiów, red. M. Kallas, Warszawa 1994, s. 50-64.
 • Społeczne skutki restrukturyzacji przemysłu, red. I. Lipowicz, Warszawa 1994 (Social and economic dilemmas of old industrial regions, edytor prof. Irena Lipowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 1996).
 • Administracyjnoprawne aspekty restrukturyzacji przemysłu, Seria: Materiały dydaktyczne dla Uczestników Amerykańsko-Polskiego Studium Podyplomowego z Zakresu Przyjaznej dla Środowiska Restrukturyzacji Przemysłu Ciężkiego, Katowice 1996.
 • Rola prawa publicznego w procesach restrukturyzacji starych regionów przemysłowych [w:]  Dylematy społeczne i gospodarcze starego regionu przemysłowego: wnioski dla parlamentu, red. I. Lipowicz, Warszawa 1996, s. 7-17.
 • A. Agopszowicz, I. Lipowicz, Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym, Glosa do wyroku NSA 19.I.1995 r. : I SA 1326/93 [Dot. pojęcia strony w postępowaniu administracyjnym], Glosa Nr 1/1993, s. 5-8.
 • Znaczenie przekształceń ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego [w:] Edukacja samorządowa, red. B. Jastrzębski, Olsztyn 1997, s. 101-106.
 • Dylematy badawcze nauki prawa administracyjnego [w:] Gospodarka-Administracja-Samorząd, red. H. Olszewski, B. Popowska, Poznań 1997, s. 259-270.
 • Konstytucje Rzeczypospolitej oraz Komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, współautor, Wrocław 1998.
 • Rola demokracji lokalnej w przyśpieszeniu procesów integracyjnych z Unią Europejską, red. dr J. Gierczycka, Katowice 1998. Wyd. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania. Katowice, s. 7-11.
 • Pozycja administracji w strukturach podziału władz w warunkach współczesnych zadań administracji [w:] Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego i planowania przestrzennego. Wstęp T. Rabska, Poznań 1999, s. 143-150.
 • Samorządowa reforma powiatowa i wojewódzka z 1998 r. [w:] Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999, red. W. Kuczyński, Warszawa 2000.
 • NATO a wartości [w:] Suwerenność i integracja europejska: materiały pokonferencyjne, red. W. Czapliński, I. Lipowicz, T. Skoczny, M. Wyrzykowski, Warszawa 1999, s. 211-217.
 • Administracja i prawo administracyjne w kooperacyjnym państwie prawnym [w:] Prawo publiczne na przełomie. Jedenaste Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów. Poznań 2001, s. 167-179.
 • Regulacja praw podstawowych i urzeczywistnienie praw podstawowych w Unii Europejskiej [w:] Ius Publicum Europeum. Dwunaste Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników-Administratywistów (Warszawa, 20-22.IX.2001 r.). Red. H. Bauer, P. M. Huber, Z. Niewiadomski. Warszawa 2003, s. 11-22.
 • Prawo administracyjne. Część ustrojowa, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2002, Rozdziały: II pkt 6, V, VIII.
 • Prawo administracyjne. Część ogólna, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2000, rozdział II, V, VII pkt 2, 3, VIII.
 • Fundamenty stabilności przyszłej Europy [w:] Jedna czy dwie Europy. Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, red. M. Góra, R. Rudnik, Gliwice 2003, s. 95-108.
 • Państwo i Kościół w demokracji [w:] Święty Stanisław patronem ładu społecznego, red. B. Wójcik, Tarnów 2003, s. 175-183.
 • Polen und Österreich – eine lange Geschichte der bilateralen Beziehungen [w:] Partner in Europa: Polen Polnisches Jahr in Österreich 2002, s.1.
 • Sfera wewnętrzna państwa a administracja spraw zagranicznych [w:] Prawda i pojednanie. Księga pamiątkowa ku czci W. Bartoszewskiego, red. J. Barcz, Warszawa 2002, s. 351-359.
 • Verwaltungsrecht angesichts der neuen Chancen und neuen Gefahren [w:] Der Wandel des Staates vor den Herausforderungen der Gegenwart Festschrift für Winfried Brohm zum 70. Geburtstag von Carl-Eugen Eberle, Martin Ibler, Prof. Dr. Dieter Lorenz, München 2002, s. 433-441.
 • Projekt Konstytucji Europejskiej [w:] Dwa Płuca – Jedno Serce. Wartości Duchowe w Zjednoczonej Europie, red. L. Szewczyk, M. Łuczak, Katowice – Piekary Śląskie 2004, s. 169-176.
 • Prawo administracyjne. Część materialna, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004, rozdział II pkt 1-8.
 • Prawo obywatela do dobrej administracji [w:] Księga Jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza, Państwo w służbie obywateli, red. R. Hauser, L. Nawacki, Warszawa 2005, s. 111-130.
 • Polen ein Jahr in der Europaischen Union. Eine erste Bilanz [w:] Neuer Reichtum – neue Armut. Soziale Umbruche in Mittel – und Osteuropa, Renovabis 2005, s. 64- 71.
 • Wpływ Unii Europejskiej na strukturę administracji państw członkowskich [w:] Administracja pod wpływem Prawa Europejskiego red. B. Dolnicki, J. Jagoda, s. 138-144.
 • Dedykacja i wspomnienia [w:] Funkcje Współczesnej Administracji Gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, Poznań 2006.
 • Dylematy zmian siatki pojęciowej w prawie administracyjnym [w:] Koncepcja sytemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego – Zakopane, 24-27 września 2006 r., red. J. Zimmermann, Kraków 2007, s. 21-42.
 • Polen [w:] Handbuch Ius Publicum Europaeum, Armin von Bogdandy, P. C. Villalon, P. M. Huber, Heidelberg 2007, s. 664-694.
 • Deutschland und Polen: gemeinsam zu neuen Ufern?, I. Lipowicz, Kurt H. Biedenkopf, Monachium 2007.
 • Protestantische Religion und Kultur in Polen – historische und gegenwaertige Beobachtungen [w:] Protestantismus und Europaeische Kultur, Monachium 2007, s. 65-72.
 • Wstęp [w:] Praktyka polskich organów administracji publicznej w kontekście równych szans, praw podstawowych, ochrony praw obywatelskich, realizacja prawa do dobrej administracji, Warszawa 2007, s. 5-10.
 • Europeizacja i modernizacja. Administracyjnoprawne aspekty zmian polskiej administracji publicznej [w:] Europeizacja administracji publicznej, Zbiór studiów., red. I. Lipowicz, Warszawa 2008, 15-35.
 • Konstytucyjne podstawy danych osobowych [w:] Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. Fajgielski, Lublin 2008, s. 45 – 49.
 • Administracja polska wobec europeizacji [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego., red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009, s. 25-36.
 • Im Zeichen der Freiheit: Die Rückkehr allgemeiner Bildung an osteuropäischen Universitäten [w:] Nach Bologna. Allgemeine Bildung an Europas Universitäten, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2009, red. Joachim Klein, s.51-58
 • In the name of freedom: the return of general education in Eastern European universities [w:] Nach Bologna. Allgemeine Bildung an Europas Universitäten, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2009, red. Joachim Klein, s.263-270
 • Tradycje i przyszłość samorządu terytorialnego w świetle nauki prawa administracyjnego [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego – Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Jana Bocia, Wrocław s. 427-438.
 • Im Zeichen der Freiheit: Die Rückkehr allgemeiner Bildung an osteuropäischen Universitäten [w:] Nach Bologna. Allgemeine Bildung an Europas Universitätenkpaist.uksw.edu.plBologna Revisited. General Education at Europe`s Universities, M. Jung, C. Meyer (Hrsg.kpaist.uksw.edu.plEds.), 2009. s. 51-58.
 • Ceremony & Testimonies, Acta of the first Catholic Social days for Europe, Gdansk, 8-11 October 2009, s. 113-115.
 • Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2010.
 • Polska wizja państwa prawa. Dylematy przebudowy państwa według reguł państwa prawa – aspekt publicznoprawny [w:] Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa, red. G. Ulicka, S. Wronkowska, Warszawa, s. 63-85.
 • Verfassungsrechtliche Garantie der Selbststanddigkeit der kommunalen Selbstverwaltung In Polen, Verfassungsentwicklung In Litauen Und Polen im Kontext der Europaisierung, Egidijus Sileikis (Hrsg), s. 89-108.
 • Sprawność państwa i administracji jako płaszczyzna legitymacji demokratycznej [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Mikołajczyk, Katowice-Białystok 2010, s. 1011-1016.
 • Die Europäisierung der öffentlichen Verwaltung: Tagungsband zum gleichnamigen Symposium am Wissenschaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 8.-9. Februar 2008kpaist.uksw.edu.pl Hrsg. von Irena Lipowicz; Wissenschaftliches Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien., Wien 2010, s. 9-22.
 • Debata nad kompleksową reformą ochrony danych osobowych, Dyskusja redakcyjna, A. Adamski, M. Czerniawski, P. Fajgielski, B. Fischer, X. Konarski, M. Krasińska, I. Lipowicz, P. Litwiński, A. Mednis, G. Sibiga, G. Szpor, K. Szymielewicz, M. Świerczyński, P. Waglowski, W. Wiewiórski, Czas Informacji Nr 1kpaist.uksw.edu.pl2011, s. 8-13.
 • Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Wyd. 5, Warszawa 2011, rozdziały: II, V, VII.2, VII.3, XII, XIII.
 • Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych [w:] Internet Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, red. G. Szpor, Warszawa, s. 3-15.
 • Das Problem des Datenschutzes in Polen im Hinblick auf die ACTA-Debatte [w:] Dud 05/2012, s. 305-311.
 • Altersdiskriminierung als Problem? Die polnische Perspektive AM Beispiel des offentlichen Dienstes [w:] Uniongrundrechte Und Diskriminierungsverbote im Verfassungrecht, red. Kischel, Masing, Greifswald 2012, s. 82-94.
 • Przyszość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, red. I. Lipowicz, Z. Kmieciak, Wisła-Czarne 2012.
 • Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2012.
 • Europa sieht Deutschland [w:] Osnabrücker Jahrbuch Frieden und Wissenschaft 19kpaist.uksw.edu.pl2012, red. dr. Henning Buck, V&R unipress GmbH mit Universitätsverlag Osnabrück, 2012, s. 115-124.
 • Die öffentliche Verwaltung in Zeiten der Wirtschaftskrise – neue Herausforderungen des Verwaltungsrechts [w:] Krakauer-Augsburger Rechtsstudien Lex, Warszawa 2012, s. 11-23.
 • Prawne aspekty ochrony godności osoby starszej lub niepełnosprawnej [w:] Wykłady inaugurujące rok akademicki 2013kpaist.uksw.edu.pl2014, Warszawa 2013, s. 101-120.
 • Efektywność polskiego prawa administracyjnego w ochronie najsłabszych grup obywateli [w:] Aequitas sequitur legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego”, Warszawa 2014, s. 261-274.
 • Informacja prawna jako szczególna postać prawa do informacji publicznej [w:] Władza – obywatele – informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci prof. Teresy Górzyńskiej, red. I. Lipowicz, Warszawa 2014, s. 237-247.
 • Ochrona praw osób starszych w szybko zmieniającym się świecie [w:] Polskie społeceństwo potrzebuje seniorów. Wybrane zagadnienia polityki senoralnej i formy aktywizacji społeczje osób starszych, red. M. Lis,Warszawa 2014, s. 19-30.
 • Nowe wyzwania w zakresie ochrony praw obywateli i przedsiębiorców na rynku usług finansowych [w:] Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2015, s. 145.
 • Prawo administracyjne – możliwości i potrzeby lepszej ochrony praw człowieka [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, red M. Boratyńska, Warszawa 2016, s. 39-54.
 • Kilka uwag w kwestii racjonaności w prawie administracyjnym [w:] Racjonalny ustawodawca. Racjonalna administracja. Pamięci Profesora Eugeniusza Smoktunowicza, red. D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Budnik, Białystok 2016, s. 63-72.
 • Polen heute – Gedanken uber ein Land in Aufruhr, Ost-West Europaische Perspektiven, Heft 3kpaist.uksw.edu.pl2016, s. 193-199.
 • Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania – ujęcie aksjologiczne [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, red. R. Budzisz, R. Jaworska-Dębska, Warszawa 2016, s. 3-17.
 • Prawo osób starszych do dobrej administracji [w:] Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie, red. P. Broda-Wysocki, A. Dylus, M. Pawlus, Warszawa 2016, s. 187-200.
 • Powinności prawne a etyczne zawodów regulowanych [w:] Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego, red. Zespół Redakcyjny Wydawnictwa Pokonferencyjnego, Warszawa 2017, s.17-23.

{:}