dr Maciej Szmigiero, asystent

e-mail: m.szmigiero@uksw.edu.pl

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

Ukończyłem studia na Wydziale Prawa oraz na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa oraz tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego. Ukończyłem ponadto studia podyplomowe na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej pn. „Eksploatacja i zarządzanie portami lotniczymi”.

W latach 2004-2011 byłem zatrudniony w charakterze asystenta na Wydziale Prawa UKSW w Katedrze Prawa Administracyjnego. Prowadziłem zajęcia dydaktyczne z zakresu m.in. prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej, prawa komunalnego. Pełniłem także funkcję sekretarza katedry oraz opiekuna koła naukowego.
W lutym 2017 r. ponownie zostałem zatrudniony na UKSW na stanowisku asystenta. Od lutego 2018 r. pracuję w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego. Prowadzę ćwiczenia z Prawa administracyjnego oraz Technologii informacyjnych i prawniczych systemów wyszukiwawczych.

Brałem udział w licznych konferencjach naukowych, w tym w organizowanej przez Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu oraz Zjazdach Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, w których publikacjach pokonferencyjnych publikowałem artykuły naukowe. Byłem także uczestnikiem międzynarodowego, polsko-niemiecko-holenderskiego projektu badawczego koordynowanego przez Uniwersytet w Osnabrück.
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach materialnego prawa administracyjnego, gospodarce komunalnej, administracji lotnictwa cywilnego oraz regulacji użytkowania bezzałogowych statków powietrznych.

Poza pracą na uczelni pełniłem także funkcje dyrektora departamentu legislacyjnego w Ministerstwie Finansów, członka Komisji Nadzoru Bankowego – przedstawiciela Ministra Finansów oraz zastępcy dyrektora generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Prowadziłem także szkolenia dla urzędników gminnych z zakresu dostępu do informacji publicznej, w tym Biuletynu Informacji Publicznej.

PROWADZONE ZAJĘCIA

  • Prawo administracyjne
  • Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze

PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie:

Kościół wobec administracji. Źródła prawa z komentarzem, Praca zbiorowa pod redakcją M. Szmigiero, Pa-Res Publishing, Łódź 2010;

Rozdziały w tomach zbiorowych:

  • Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, redakcja naukowa Irena Lipowicz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015
  • Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, I. Lipowicz (red.), R. Mędrzycki, M. Szmigiero, LexisNexis, Warszawa 2010, 2012;

Artykuły w czasopismach:

  • Gospodarowanie odpadami w procesie inwestycyjno-budowlanym (współautorstwo) [w:] M. Cherka, et al. (red.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
  • Instytucja europejskie i krajowe w procesie tworzenia Jednolitej Przestrzeni Powietrznej [w:] Europeizacja Administracji Publicznej. Zbiór studiów pod redakcją Ireny Lipowicz, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Działalność Organizacji międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego [w:] J. Boć, A. Chajbowicz, Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Kolonia Limited, Wrocław 2009
  • Sicherheitsmanagement in der Zivilluftfahrt, Publikacja pokonferencyjna, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, Wiedeń 2009