dr Maciej Szmigiero, adiunkt

e-mail: m.szmigiero@uksw.edu.pl

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

Ukończyłem studia na Wydziale Prawa oraz na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa oraz tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego. Ukończyłem ponadto studia podyplomowe na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej pn. „Eksploatacja i zarządzanie portami lotniczymi”.

W latach 2004-2011 byłem zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Prawa UKSW w Katedrze Prawa Administracyjnego. Prowadziłem zajęcia dydaktyczne z zakresu  m.in. prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej, prawa komunalnego. Pełniłem także funkcję sekretarza katedry oraz opiekuna koła naukowego.
W lutym 2017 r. ponownie zostałem zatrudniony na UKSW na stanowisku asystenta. Od lutego 2018 r. pracuję w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego. Na UKSW prowadzę ćwiczenia, wykłady, konwersatoria oraz seminaria m.in. z zakresu prawa administracyjnego, prawa nowych technologii (w tym prawa dronów) oraz technologii informacyjnych i prawniczych systemów wyszukiwawczych.

Brałem udział w licznych konferencjach naukowych, w tym w organizowanej przez Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu oraz Zjazdach Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, w których publikacjach pokonferencyjnych publikowałem artykuły naukowe. Byłem także uczestnikiem międzynarodowego, polsko-niemiecko-holenderskiego projektu badawczego koordynowanego przez Uniwersytet w Osnabrück.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach materialnego prawa administracyjnego, gospodarce komunalnej, administracji lotnictwa cywilnego, wsparciu innowacyjności oraz prawie nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem regulacji użytkowania bezzałogowych statków powietrznych oraz rozwoju elektromobilności.

Poza pracą na uczelni pełniłem także funkcję dyrektora departamentu legislacyjnego w Ministerstwie Finansów, członka Komisji Nadzoru Bankowego – przedstawiciela Ministra Finansów oraz zastępcy dyrektora generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Prowadziłem także szkolenia dla urzędników gminnych z zakresu dostępu do informacji publicznej, w tym Biuletynu Informacji Publicznej. Będąc radcą prawnym doradzałem podmiotom publicznym i prywatnym.

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Prawo administracyjne
 • Prawo administracyjne materialne
 • Prawo nowych technologii – drony, elektromobilność
 • Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze
 • Ustrój administracji rządowej i samorządowe

PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie:

 • M. Ostrihansky, M. Szmigiero, Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej oraz krajowym, Warszawa 2020
 • I. Lipowicz (red.), R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015
 • I. Lipowicz (red.), R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010, 2012
 • M.Szmigiero (red.), R. Mędrzycki, P. Szewczyk, Kościół wobec administracji. Źródła prawa z komentarzem, Łódź 2010

Rozdziały w tomach zbiorowych:

 • M. Ostrihansky, M. Szmigiero, Certyfikat operatora lekkiego bezzałogowego statku powietrznego (LUC) – zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne aspekty zastosowania rozporządzenia wykonawczego 2019/947 [in] A. Konert, Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, Warszawa 2021
 • F. Elżanowski, M. Szmigiero, Legal framework for the development of electromobility: the assessment of legislative solutions supporting innovation [w:] W. Drożdż, Electromobility as megatrend of contemporary economy, Warszawa 2021
 • M. Szmigiero, Loty bezzałogowymi statkami powietrznymi poza zasięgiem wzroku jako nowa forma ich wykorzystywania w ochronie zdrowia [in:] E. Nojszewska, I. Lipowicz, S. Sikorski, Innowacje w ochronie zdrowia: aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Warszawa 2020
 • P. Czekalski, M. Szmigiero, Zadania podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności. Zagadnienia wybrane [w:] I. Lipowicz (red.), Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji. Tom 2, Warszawa 2020
 • I. Lipowicz, M. Szmigiero, Pojęcie innowacji prawnych i ekonomicznych w ochronie zdrowia. Zarys problematyki [w:] E. Nojszewska, I. Lipowicz, S. Sikorski, Innowacje w ochronie zdrowia: aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Warszawa 2020
 • I. Lipowicz, M. Szmigiero, Unmanned Aerial Vehicles in Geospatial Information [in:] 26th Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2019” Conference proceedings, 2019
 • Gospodarowanie odpadami w procesie inwestycyjno-budowlanym (współautorstwo) [w:] M. Cherka, et al. (red.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 • Instytucja europejskie i krajowe w procesie tworzenia Jednolitej Przestrzeni Powietrznej [w:] Europeizacja Administracji Publicznej. Zbiór studiów pod redakcją Ireny Lipowicz, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Działalność Organizacji międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego [w:] J. Boć, A. Chajbowicz, Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Kolonia Limited, Wrocław 2009
 • Sicherheitsmanagement in der Zivilluftfahrt, Publikacja pokonferencyjna, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, Wiedeń 2009

Artykuły w czasopismach:

 • J. Dowejko, W. Drożdż, M. Szmigiero, Use of municipal real estate for the construction of public electric vehicle charging stations: legal and economic issues [w:]  Nieruchomości@: Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości, 2/2020
 • S. Sikorski, M. Szmigiero, Możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w świetle obowiązujących regulacji prawnych [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 167/2018