Doktoranci i współpracownicy

DOKTORANCI W KATEDRZE

mgr Marek Brzeski

Temat rozprawy doktorskiej:

Zainteresowania naukowo-badawcze:

Wybrane publikacje:

mgr Joanna Łukasiewicz

Temat rozprawy doktorskiej: Władztwo w administracji sądowej

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo administracyjne, administracja sądowa, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

mgr Aneta Wójcik

Temat rozprawy doktorskiej: energetyka odnawialna

Zainteresowania naukowo-badawcze: sektor energetyczny, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnych technologii oraz innowacyjności, w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski.

 

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z KATEDRĄ

mgr Konrad Kuszel

Temat rozprawy doktorskiej: Zadania samorządu terytorialnego w Polsce i w Anglii w ujęciu prawnoporównawczym

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo administracyjne, w tym zadania administracji i legislacja administracyjna, dostęp do informacji publicznej, prawo Unii Europejskiej, w tym rola parlamentów narodowych w UE

Wybrane publikacje:

 • K. Kuszel, D. Olejniczak, Opinia na temat obowiązku wprowadzenia przez Polskę do sprzedaży aptecznej bez recepty produktu leczniczego ellaOne, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2015, Nr 1(45)
 • C. Mik, K. Kuszel, M. Zreda, Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015
 • K. Kuszel, Analiza pojmowania i działania zasady jawności oraz jej ograniczeń z perspektywy prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki [w:] C. Mik (red.), Jawność i jej ograniczenia. Standardy europejskie. Tom. 11, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016

mgr Mateusz Kruczkowski

Temat rozprawy doktorskiej:Sytuacja administracyjnoprawna człowieka w stanie terminalnym w świetle zasady godności ludzkiej.

Zainteresowania naukowo-badawcze: aksjologia prawa administracyjnego, zasady ogólne prawa administracyjnego, zasada pomocniczości, zasada godności ludzkiej, stan terminalny, prawo do dobrej śmierci

Wybrane publikacje:

 • Zasada pomocniczości w prawie publicznym Włoch, [w:] Zeszyty prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2014/1, s. 48-62.

mgr Patryk Jankowski

Temat rozprawy doktorskiej: Ewolucja pozycji prawnej obywatela w związku z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania terroryzmowi.

Zainteresowania naukowo-badawcze: bezpieczeństwo wewnętrzne, terroryzm, wojna hybrydowa, prawa człowieka

dr Bartosz Marcinkowski

Temat rozprawy doktorskiej: Administracynoprawne zagadnienia odpowiedniści poziomu ochrony danych osobowych na przykładzie amerykańskiego prawa federalnego

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo administracyjne, ochrona danych osobowych

Wybrane publikacje:

 • Privacy and data protection – Poland, the EU and the USA, Polish Market Review No 4 July – August 1999
 • Prawo ochrony konsumenta, EU Alert Wiadomości europejskie.
 • Nowości negocjacyjne. EU Alert Wiadomości europejskie, Marzec 1999
 • Inability to Act as Company Management Board Member due to Acts of God, w: “Understanding Modern Company Law”, red. G. Domański, Warszawa 2005,
 • „Kodeks spółek handlowych – komentarz”, Warszawa 2006,
 • Sprawozdanie z konferencji „10 lat ochrony danych osobowych w Polsce” (KUL, 5 listopada 2007 r.), w: „Kwartalnik Prawa Publicznego” nr 3, Warszawa 2007,
 • Ochrona danych osobowych w Irlandii”, w: „Zeszyty Prawnicze UKSW” nr 8.2, Warszawa 2008,
 • „Wpływ prawodawstwa unijnego na polską regulację ochrony danych osobowych”, w: „Europeizacja administracji publicznej”, red. I. Lipowicz, Warszawa 2008,
 • „Efektywna ochrona danych osobowych”, w: „Harvard Business Review Polska”, 2008,
 • referat poświęcony kontroli transgranicznego transferu danych osobowych wygłoszony podczas konferencji naukowej „Ochrona danych osobowych – skuteczność regulacji”, Obory k. Konstancina, 19 – 20 listopada 2008 (wzmiankowany przez P. Fajgielskiego w miesięczniku Państwo i Prawo 4/2009, s. 127),
 • The Mergers & Acquisitions Review. Third Edition, red. Simon Robinson, Law Business research Ltd, Chapter 46. Poland, 2009
 • „Kontrola transgranicznego transferu danych osobowych”, w: „Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji“, red. G. Szpor, Warszawa 2009,
 • „Jeszcze o przekazywaniu danych osobowych za granicę”, Rzeczpospolita, 23 lipca 2009,
 • „Die Ubermittlung personenbezogener Daten aus Polen in die Drittlerlander (unter Berucksichtung des spezifischen Datenverkehrs in die Vereinigten Staaten) – ausgewahlte Rechtsfragen“, w: „Die Europaisierung der offentlichen Verwaltung“, red. I. Lipowicz, Wien 2010,
 • „Dane osobowe w Intranecie”, w raporcie: „Intranet a prawo”, Warszawa 2010,
 • udział w programie badawczym dot. programów cookies; raport z badania zatytułowany „The cookie opt-in rule: how the EU is reacting so far” został opublikowany przez W. Long, G. Scali, w: „Data protection law & policy”, 2011,
 • „Globalna wizja ochrony prywatności a transfery finansowe”, Rzeczpospolita z 9 maja 2011,
 • referat poświęcony analizie projektu federalnego amerykańskiego aktu „Commercial Privacy Bill of Rights Act of 2011”, wygłoszony podczas III Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo w Internecie, Warszawa, 8 – 9 czerwca 2011 roku,
 • eferat zatytułowany "Aktualnie obowiązujące regulacje prawa energetycznego i ustawy o ochronie danych osobowych a możliwości wdrażania smart meteringu" wygłoszony podczas seminarium "Uwarunkowania wdrażania smart meteringu – problemy prawne, technologiczne, społeczne" (odrębny referat podczas tego samego seminarium wygłosił m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
 • rozdział podręcznika prawa administracyjnego materialnego, zatytułowany: „Regulacja dziedziny ochrony danych osobowych w prawie polskim”
 • Ochrona danych osobowych w branży hotelarskiej, Poradnik Inwestora Hotelowego 2012
 • Privacy Paradox(es): In Search of a Transatlantic Data Protection Standard, Ohio State Law Journal, Vol. 74:6publikacja dla Ohio State Law Journal dotycząca tematyki globalizacji regulacji ochrony prywatności (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2672973). Referat na ten temat mgr Marcinkowski wygłosi 16 listopada 2012 roku w Columbus, USA, podczas sympozjum organizowanego przez Ohio State University na temat „The Second Wave of Global Privacy Protection”.
 • Incydent czy znak czasu?, Rzeczpospolita daily, 14 Marca 2013
 • Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Warszawa 2013
 • Czy rząd rozwieje frustracje w sektorze OZE?, www.wnp.pl, 3 kwietnia 2013
 • Polskie firmy chcą kupować zagraniczne spółki, ThinkTank, 1/2014
 • Ominąć punkty krytyczne, ThinkTank, 2/2014
 • Polscy producenci przy eksporcie powinni stawiać na efekt skali i konsolidację, portalspozywczy.pl, 19 października 2014
 • Południowo-wschodnia Europa obszarem szans dla polskich firm, www.wnp.pl, 17 marca 2015
 • Raport "Prawne aspekty usług chmurowych", listopad 2015
 • Co od lutego, gdy wygaśnie Safe Harbor, Dziennik Gazeta Prawna, styczeń 2016
 • Jak się upewnić, że usunięcie pliku z chmury jest skuteczne, Dziennik Gazeta Prawna marzec 2016
 • Polish companies are willing and able to buy foreign companies, BPCC Contact Magazine, 25 (120) 2016
 • Internet: dane osobowe będą lepiej chronione, Rzeczpospolita, 27 września 2016
 • Biznes nie zna granic. Jak podbić świat?, Poradnik. Praktycy dla praktyków, 2016
 • Jak kupić zagraniczną spółkę lub jej aktywa, Private Banking – Gazeta Bankowości Prywatnej, 101/2016
 • Raport „Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych”, 2016
 • RODO – wymogi, sankcje, case study – prelekcja w redakcji dziennika Rzeczpospolita, 11 kwietnia 2017
 • Can the United States provide a higher standard of personal data protection than the EU? Some comments on selected state regulations, Datenschutz & Datensicherheit Munchen, planowana data publikacji: czerwiec 2017
 • GDPR and the impact on countries outside the EU, including data transfer to the third countries (e.g. the USA, China or India) – prelekcja podczas międzynarodowego seminarium "Countdown to the GDPR: Mitigating the Potential Risk” organizowanego przez: Chambers sand Partners, Meritas Law Firms Worldwide oraz Institue of Directors, Londyn, 22 czerwca 2017.
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach