dr Radosław Mędrzycki

Kontakt: r.medrzycki@uksw.edu.pl

Dyżur: w okresie sesji oraz w okresie wakacyjnym - po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu drogą mailową

Notka biograficzna:
Radosław Mędrzycki to absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UKSW (2008 r.) oraz Podyplomowego Studium Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych (2009 r.).
 
Zainteresowania naukowe: 
Zainteresowania naukowe obejmują tematykę aspektów społecznych stosowania prawa szczególnie z perspektywy osób bezdomnych, zagadnienia związane z przepisami kancelaryjnymi.
 
Publikacje:
 
 • Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz Warszawa (wyd. 1 – 2010, ss. 238, wyd. 2 – 2012, ss. 240) – współautorstwo I. Lipowicz, M. Szmigiero
 • Patologie związane z dysfunkcją niektórych przepisów instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, w: Patologie w administracji publicznej, red. D.R. Kijowski, red. P. Suwaj, Warszawa 2009, s. 429-440.
 • Uchwały ortograficzne Rady Języka Polskiego w systemie tak zwanych niezorganizowanych źródeł prawa administracyjnego, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2009, nr 3, s. 157-170.
 • Klęska żywiołowa „Wspólnota” 2009, nr 45.Kościół wobec administracji. Źródła prawa z objaśnieniami, Łódź 2010, ss. 735 - współautorstwo M. Szmigiero, P. Szewczyk.
 • Die Begründung von Gesetzentwürfen in Polen – ausgewählte Fragen im Bereich Informationsquelle, w: Perspektiven des deutschen, polnischen und europäischen Informationsrechts. Ergebnisse einer deutsch-polnischen Alexander von Humboldt-Institutspartnerschaft, red. I. Lipowicz, red. J.P. Schneider, Osnabrueck 2011, s. 117-124.
 • SK 31/10, w Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, red. P. Daniluk, red. M. Laskowska, Warszawa 2013, s. 211-220.
 • P 41/11, w: Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, red. P. Daniluk, red. M. Laskowska, Warszawa 2013, s. 475-489.
 • Bezdomność w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – wybrane aspekty, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2013, nr 1, s. 184-198.
 • Obowiązki kierownika podmiotu według nowej instrukcji kancelaryjnej, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2014, nr 1, s. 112-127 – współautorstwo Mariusz Szyrski
 • Analiza gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem partycypacji organizacji pozarządowych, w: Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2014, s. 273-280.Nauka samodzielności ze wsparciem samorządu, „Dziennik Gazeta Prawna” dodatek „Administracja i Samorząd” 9.07.2014, nr 112 s. c8.
 • Młodzieżowe organy konsultacyjne samorządu terytorialnego „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2015, nr 1, s. 67-80.
 • Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, red. I. Lipowicz Warszawa 2015 (wyd. 1(3)), współautorstwo I. Lipowicz, M. Szmigiero, ss. 260.„Zielona fala” na drogach smart city, w: Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart city,  red. G. Szpor, Warszawa 2015 (wydanie 2016), s. 107-116. https://www.ksiegarnia.beck.pl/inne-inne/id14608,Internet-rzeczy.-Bezpieczenstwo-w-Smart-City.html
 • Systemy kancelaryjne w polskiej administracji publicznej - perspektywa historyczna i współczesna, „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift” 2016, nr 1-2, s.47-52. http://www.dpjz.de/dpjz-12016-dpjz-22016/Osoba pod wpływem alkoholu nie zostanie wyrzucona z ogrzewalni ale z noclegowni już tak, „Dziennik Gazeta Prawna” dodatek „Administracja i Samorząd” z 16.03.2016, nr 52, s. c7.
 • Odnawialne źródła energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju – zarys problematyki, w: Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Problemy administracyjno-prawne, Warszawa 2016, s. 9-25, http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1317.
 • Nowe formy działania administracji publicznej i partnerów społecznych w zakresie przeciwdziałania bezdomności, w: Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, Warszawa 2016, s. 62-74.
 • Problem bezdomności w świetle wybranych regulacji prawnych, "Przegląd Legislacyjny" Nr 4/2016, s. 35-45.
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach