dr Radosław Mędrzycki

Kontakt: r.medrzycki@uksw.edu.pl

Dyżur: poniedziałek, 11.15-12.15, s. 1737
niedziela (zjazdy administracji), 12.20-13.20, s. 1737

Notka biograficzna:
Radosław Mędrzycki to absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UKSW (2008 r.) oraz Podyplomowego Studium Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych (2009 r.).
 
Zainteresowania naukowe: 
Zainteresowania naukowe obejmują tematykę aspektów społecznych stosowania prawa szczególnie z perspektywy osób bezdomnych, zagadnienia związane z przepisami kancelaryjnymi.
 
-----------
Radosław Mędrzycki is a graduate of the Faculty of Law and Administration of UKSW (2008) and the Postgraduate Study of Protection of Classified Information and Personal Data (2009). His scientific interests include the social aspects of law application, especially from the perspective of homeless people, and issues related to law enforcement.
 
Publikacje:
 
 • Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz Warszawa (wyd. 1 – 2010, ss. 238, wyd. 2 – 2012, ss. 240) – współautorstwo I. Lipowicz, M. Szmigiero
 • Patologie związane z dysfunkcją niektórych przepisów instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, w: Patologie w administracji publicznej, red. D.R. Kijowski, red. P. Suwaj, Warszawa 2009, s. 429-440.
 • Uchwały ortograficzne Rady Języka Polskiego w systemie tak zwanych niezorganizowanych źródeł prawa administracyjnego, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2009, nr 3, s. 157-170.
 • Klęska żywiołowa „Wspólnota” 2009, nr 45.Kościół wobec administracji. Źródła prawa z objaśnieniami, Łódź 2010, ss. 735 - współautorstwo M. Szmigiero, P. Szewczyk.
 • Die Begründung von Gesetzentwürfen in Polen – ausgewählte Fragen im Bereich Informationsquelle, w: Perspektiven des deutschen, polnischen und europäischen Informationsrechts. Ergebnisse einer deutsch-polnischen Alexander von Humboldt-Institutspartnerschaft, red. I. Lipowicz, red. J.P. Schneider, Osnabrueck 2011, s. 117-124.
 • SK 31/10, w Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, red. P. Daniluk, red. M. Laskowska, Warszawa 2013, s. 211-220.
 • P 41/11, w: Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, red. P. Daniluk, red. M. Laskowska, Warszawa 2013, s. 475-489.
 • Bezdomność w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – wybrane aspekty, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2013, nr 1, s. 184-198.
 • Obowiązki kierownika podmiotu według nowej instrukcji kancelaryjnej, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2014, nr 1, s. 112-127 – współautorstwo Mariusz Szyrski
 • Analiza gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem partycypacji organizacji pozarządowych, w: Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2014, s. 273-280.Nauka samodzielności ze wsparciem samorządu, „Dziennik Gazeta Prawna” dodatek „Administracja i Samorząd” 9.07.2014, nr 112 s. c8.
 • Młodzieżowe organy konsultacyjne samorządu terytorialnego „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2015, nr 1, s. 67-80.
 • Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, red. I. Lipowicz Warszawa 2015 (wyd. 1(3)), współautorstwo I. Lipowicz, M. Szmigiero, ss. 260.
 • „Zielona fala” na drogach smart city, w: Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart city,  red. G. Szpor, Warszawa 2015 (wydanie 2016), s. 107-116. https://www.ksiegarnia.beck.pl/inne-inne/id14608,Internet-rzeczy.-Bezpieczenstwo-w-Smart-City.html
 • Systemy kancelaryjne w polskiej administracji publicznej - perspektywa historyczna i współczesna, „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift” 2016, nr 1-2, s.47-52. http://www.dpjz.de/dpjz-12016-dpjz-22016/
 • Osoba pod wpływem alkoholu nie zostanie wyrzucona z ogrzewalni ale z noclegowni już tak, „Dziennik Gazeta Prawna” dodatek „Administracja i Samorząd” z 16.03.2016, nr 52, s. c7.
 • Odnawialne źródła energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju – zarys problematyki, w: Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Problemy administracyjno-prawne, Warszawa 2016, s. 9-25, http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1317.
 • Nowe formy działania administracji publicznej i partnerów społecznych w zakresie przeciwdziałania bezdomności, w: Bezdomność – problemy prawne, innowacyjne rozwiązania, Warszawa 2016, s. 62-74.
 • Problem bezdomności w świetle wybranych regulacji prawnych, "Przegląd Legislacyjny" Nr 4/2016, s. 35-45.
 • Wybrane aspekty aksjologii prawa tworzonego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w: Aksjologia prawa administracyjnego t. II, red. J. Zimmermann, Warszawa 2016 s. 433-443.
 • Komitet Regionów wobec problemu bezdomności, "Metropolitan. Przegląd Naukowy" 2017, nr 1, s. 65-78.
 • Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności, Warszawa 2017
 • Przeciwdziałanie narkomanii, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 100-111.
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 82-99.
 • Pomoc społeczna, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 67-81.
 • Funkcje gminnych rad seniorów, RPEIS 3/2017, s. 119-131.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach