dr Agnieszka Piskorz-Ryń

Kontakt: a.piskorz.ryn@uksw.edu.pl

Dyżur: środa, 16.30-17.30, s. 1737

niedziela (zjazd administracji): 11.30-12.30, s. 1737

Notka biograficzna:

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, tam również w 2004 roku obroniła pracę doktorską pt. Prawo do informacji publicznej-metody regulacji w polskim porządku prawnym, której promotorem był prof. dr hab. Michał Kulesza. Od 2004 r. jest pracownikiem na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. W latach 2005-2009  była Kierownikiem Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych UKSW. Obecnie prowadzi liczne zajęcia dydaktyczne dobrze oceniane przez studentów.

Jest specjalistą zajmującym się problematyką informacji, w tym informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jest również Autorką licznych publikacji, uczestnikiem projektów badawczych, w tym koordynatorem w projekcie „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”. Jest także autorką opinii na potrzeby podmiotów publicznych, w tym Sejmu RP oraz ministerstw. Uczestniczyła w zespole ekspertów opracowujących zmiany w zakresie geoinformacji; brała udział w konsultacjach dotyczących zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej, była członkiem okrągłego stołu ds. informacji publicznej, członkiem-ekspertem Rady ds. Informacji Publicznej przy Radzie ds. Cyfryzacji. Specjalizuje się również w prawie administracyjnym ustrojowym, w tym przede wszystkim ustroju samorządu terytorialnego i samorządowym prawie pracy. Jest członkiem stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne oraz członkiem rady naukowej pisma „ABI Ekspert”.

Publikacje naukowe:

 • „Jawność wynagrodzeń osób pełniących najwyższe funkcje w organach samorządu terytorialnego a prawo do prywatności”, „Samorząd Terytorialny” 1997 nr 12;
 • „Czy prawo uzyskania informacji od władz administracyjnych jest publicznym prawem podmiotowym? [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, Materiały konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Łódź 2000;
 • Prawo do informacji od podmiotów wykonujących administrację publiczną w polskim porządku prawnym, „Samorząd Terytorialny” 2000 nr 7-8,
 • Prawo pracy w samorządzie terytorialnym” A. Piskorz-Ryń, I. Ślęczkowska, Warszawa 2000, wyd. Municipium;
 • Dostęp do informacji publicznej – zasady konstrukcyjne ustawy, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2002 nr 4
 • Oświadczenia majątkowe i inne obowiązki informacyjne w samorządach terytorialnych” – praca zbiorowa, Municipium SA 2005, ,
 • Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) „Samorząd Terytorialny” 2005 nr 5;
 • Działalność kontrolna rady  gminy i komisji, pod red. Z. Majewskiego, Municipium S.A 2005
 • Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 22 lutego 2006 r. (II SA/Wa 1721/05)  „Samorząd Terytorialny” 2007 nr 3;
 • Nadużywanie prawa do informacji publicznej” w „Biurokracja„ TNOiK, III Międzynarodowa Konferencja Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006,
 • „Ochrona administracyjna prawa do informacji o charakterze publicznym” Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2007 nr 4,
 • A. Piskorz-Ryń, Instrukcje kancelaryjne dla jednostek samorządu terytorialnego – uwagi de lege ferenda [w:] Prawne problemy informatyzacji administracji, Municipium S.A., Warszawa ;
 • A. Piskorz-Ryń, Nadużywanie prawa do informacji publicznej, uwagi de lege lata i de lege ferenda, Kontrola Państwowa nr 6/2008,
 • A. Piskorz-Ryń, Oceny pracowników samorządowych, [w:] Stosunki pracy pracowników samorządowych, pod red. M. Steca, Warszawa 2008 , Wolter&Kluwers,
 • A. Piskorz-Ryń, J. Ćwikła, Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu jednostki samorządu terytorialnego. Partnerstwo lokalne. Organizacja współpracy i jej obszary. Dobre praktyki. Wydawca: Studium Prawa Europejskiego, Warszawa 2008 r.,
 • A. Piskorz-Ryń, Regulacja dostępu do informacji publicznej jako przykład europeizacji polskiego prawa administracyjnego, [w:] „Europeizacja administracji aspekty ustrojowe, proceduralne i materialnoprawne, Warszawa 2008 Wydawnictwo UKSW
 • A. Piskorz-Ryń, I. Ślęczkowska, Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych, Wrocław 2008, Wyd. Prescom,
 • A. Piskorz-Ryń, Regulacja prawa dostępu do informacji publicznej – uwagi de lege ferenda [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego pod red. J. Bocia i A. Chajbowicza, Kolonia Limited 2009;
 • A. Piskorz-Ryń, , Regulacja prawa dostępu do informacji publicznej – uwagi de lege ferenda [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego pod red. J. Bocia i A. Chajbowicza, Kolonia Limited 2009
 •  Status prawny pracowników samorządowych, Kontrola Państwowa 2009 Nr 4,
 • Die Regulierung des Zugangs zu öffentlichen Informationen in den Vorschriften der Europäischen Union und den Empfehlungen des Europarates, PAN Wien 2010,
 • Opłaty za udostępnianie informacji publicznej do ponownego wykorzystania, Kwartalnik Prawa Publicznego 2012 Nr 3,
 • Definicja korupcji w nauce prawa administracyjnego,Kontrola Państwowa 2012  Nr 5,
 • Opłaty za udostępnianie informacji publicznej do ponownego wykorzystania, Kwartalnik Prawa Publicznego 2012 Nr 3,
 • Odeszła Teresa Górzyńska, Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota  2.05.13 r.
 • Ocena dopuszczalnych ograniczeń jawności ze względu na wymagania konstytucyjne, [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. III, Skuteczność regulacji, pod red. Z. Kmieciaka, Warszawa 2013,
 • B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, Wyspecjalizowany organ do spraw dostępu do informacji o charakterze publicznym w wybranych krajach UE, [w:]Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, pod red. G. Sibiga, Warszawa 2014,
 • Opoczątkach kształtowania się prawa do informacji w Szwecji,[w:]Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, pod red. G. Sibiga, Warszawa 2014,
 •  
 • Opłaty za ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Unii Europejskiej, [w:] Internet. Publiczne bazy danych i Big data, pod red. G. Szpor, Warszawa 2014,
 • Jawność działania administracji publicznej z perspektywy otwartego rządu, [w:] Władza – obywatele – informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci prof. Teresy Górzyńskiej, pod red. I. Lipowicz, Warszawa 2014,
 • Problemy  implementacji w polskim porządku prawnym dyrektywy 2013/37/UE zmieniającej dyrektywę w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, [w] Prawo do informacji publicznej – efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, pod red M. Maciejewskiego, Warszawa 2014,
 • Weryfikacja zgodności polskich ograniczeń jawności z konwencją z Tromso[w:] Jawność i jej ograniczenia, t. VI, Struktura tajemnic, pod red. A. Gryszczyńskiej, Warszawa 2014,
 • Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej będącej utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2014 Nr 1,
 • Udostępnianie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania – metodologia i wyniki oceny, w: Jawność, transparentność, partycypacja – czyli w jaki sposób realizowane jest w Polsce prawo do informacji publicznej? pod red. M. Brennek, Raport z badań, Tarnów 2014,
 • Tajemnica pracownika samorządowego- próba weryfikacji, Monitor Prawniczy 2014 Nr 22,
 • Pojęcie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w świetle dyrektywy 2003/98/WE, Samorząd Terytorialny 2015 Nr 4,
 • Prawo dostępu do informacji a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – glosa do wyroku TSUE z 27.10.2011 r. w sprawie C-362/10, Komisja Europejska przeciwko Polsce, Europejski Przegląd Sądowy 2015 Nr 5,
 • Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych [w:]Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red.A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015,
 • Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę bezpieczeństwa publicznego, [w:]Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red.A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015,
 • Przeciwdziałanie nadużyciu prawa do informacji w ustawodawstwach państw europejskich i pozaeuropejskich, [w:]Jawność i jej ograniczenia, tom V,Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015,
 • Propozycje rozwiązań prawnych w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania,[w:]  Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015.
 • Dostęp do publicznych zasobów informacyjnych i ich wykorzystanie. Wnioski końcowe, [w:]  Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2015,
 • Ponowne wykorzystywanie publicznych zasobów informacyjnych w smart cities, [w:] Internet rzecz. Bezpieczeństwo Smart city, pod red. G. Szpor Warszawa 2015
 • Obowiązki informacyjne sądu w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi 2015 nr 5
 • Prawo dostępu do informacji a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – glosa do wyroku TSUE z 27.10.2011 r. w sprawie C-362/10, Komisja Europejska przeciwko Polsce, Europejski Przegląd Sądowy 2015 Nr 5,
 • Kontrola ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej w jednym organie- dylematy instytucjonalne [w:] Prywatność a jawność- bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, pod red. A. Mednisa, Warszawa 2016,
 • P. Drobek, A. Piskorz-Ryń, Prawne problemy ponownego wykorzystania zasobów rejestrowych. Wybrane zagadnienia [w:] Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, pod red A. Gryszczyńskiej, Warszawa 2016,
 • A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska- Frankiewicz, Nadużycie prawa do informacji publicznej w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Jednostka wobec działań administracji, pod red E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny Rzeszów 2016,
 • A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska- Frankiewicz, Zasada zrównoważonego rozwoju z perspektywy nauki prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia w: Społeczna odpowiedzialność jako podstawa zrównoważonego rozwoju, red. O. Kotowska-Wójcik, M. Luty- Michalak, Warszawa 2016
 • A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska- Frankiewicz, Dostęp do informacji publicznej a ochrona informacji niejawnych. Zagadnienia wybrane, ZNSA 2016 nr 4,
 • Pozycja ustrojowa niezależnych organów administracyjnych ds. dostępu do informacji o charakterze publicznym, Misja publiczna | Wspólnota | Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, pod red. A. Mednisa, 2016
 • Jawność funkcjonowania samorządu terytorialnego. Bilans 25-lecia w: 25 lat samorządności w Polsce-bilans decentralizacji władzy i zmiany gospodarczej pod red S.H. Zaręby, P. Komorowskiego, M. Zarzeckiego. Kontrast, Warszawa 2016,
 • Leksykon tajemnic, pod red G. Szpor, A. Gruszczyńskiej, Warszawa 2016 (hasła tajemnica pracownika samorządowego, tajemnica organizacji odzysku, tajemnica bezpieczeństwa muzealiów, tajemnica  osoby trwale lub okresowo doświadczającej trudności z komunikowaniem, tajemnica pracowników i członków rad nadzorczych ZUS, tajemnica świadczenia usług giełdowego obrotu towarowego),
 • Weryfikacja zgodności polskich ograniczeń jawności z konwencją z Tromso [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. VI, Struktura tajemnic, pod red. A. Gryszczyńskiej, Warszawa 2016 (wydanie 2-poprawione),
 • Postulaty zmian w przepisach prawa dotyczących dostępu do informacji i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. XII, Model regulacji, pod red. T. Bąkowskiego, Warszawa 2016,
 • B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, M.  Sakowska-Baryła J. Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, pod red. A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2017,
 • Inteligentne miasta jako wyzwanie dla samorządu terytorialnego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVIII zeszyt 2, 2017 Zarządzanie publiczne. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego,
 • Hybrydowy charakter prawa do ponownego wykorzystywania – wybrane zagadnienia, Samorząd Terytorialny 2017 nr 1-2,

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach