dr Mariusz Szyrski

Kontakt: m.szyrski@uksw.edu.pl

Dyżur: wtorek, 15.30-16.30, s. 1737
piątek (zjazdy prawa), 15.45-16.45, s. 1737

Notka biograficzna/Biographic note:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (studia ukończone w 2008 roku). Doktorat obroniony w 2013 roku na podstawie rozprawy pt. „Kierownictwo w samorządzie terytorialnym. Analiza administracyjnoprawna”. Od 2013 roku adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPIA UKSW.

Od 2008 roku pracuje na WPIA UKSW jako pracownik naukowo-dydaktyczny. W latach 2008-2010 prawnik w Biurze Prawnym Urzędu m.st. Warszawy, a w latach 2011-2012 asystent Rzecznika Praw Obywatelskich. Dwukrotnie przebywał na Uniwersytecie w Osnabrueck w Niemczech w ramach programu Erasmus dla pracowników naukowych. W latach 2014-2016 kierownik projektu naukowego pt. „Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – jako sfera gospodarki komunalnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Obecnie jest prezesem Fundacji Didactics – Ośrodek Badań nad Nowymi Metodami Dydaktyki Prawa Publicznego oraz członkiem Stowarzyszenia Centrum Prawno-Informatyczne. Jest także członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

--------------------------------------

Mariusz Szyrski, PhD graduated from the Faculty of Law and Administration at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (UKSW) - completed in 2008. He made his PhD thesis defense in 2013 on the basis of the book “Management in local government. Administrative analysis”. Since 2013 a lecturer at the Department of Administrative and Local Government Law at Faculty of Law and Administration at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.

Since 2008 he has been working at UKSW as a researcher. In 2008-2010 a lawyer in the City Hall of Warsaw, in 2011-2012 an assistant of the polish Ombudsman. He has stayed twice at the University of Osnabrueck in Germany as part of the Erasmus Scholar Program for Researchers. In 2014-2016 the leader of the research project "Creating and using renewable energy – as a field of municipal economy" funded by the National Science Center.

Currently he is a President of the Didactics Foundation - Center for Research on New Methods of Public Law Teaching and a member of the Law and IT Center Association. He is also a member of the Council of the Faculty of Law and Administration of the UKSW.

Zainteresowania naukowe/Scientific interests:
 
Prawo energetyczne (prawo odnawialnych źródeł energii), samorząd terytorialny, teoria prawa administracyjnego, nauka o administracji publicznej,
-------------------------------------
Energy law (renewable energy sources), local government, theory of administrative law, public administration.
 
 
Publikacje/Publications:
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach