Referat Karoliny Chról: „Prawo energetyczne a partycypacja obywatela w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego”

W dniu 22 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo i społeczeństwo w obliczu zmian systemowych”.

Głównym tematem konferencji były relacje pomiędzy wspomnianymi przeobrażeniami życia społecznego a prawem i jego wewnętrzną dynamiką. Celem konferencji była wymiana wiedzy i dyskusja na temat wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwem oraz prawem w związku z globalnymi zmianami w gospodarce, w tym kryzysem modelu liberalnego i ponownym wzrostem ekonomicznej roli państwa, polaryzacją polityczną, nasileniem tendencji populistycznych, gwałtownymi zmianami technologicznymi, w tym rewolucją informatyczną (nowymi kanałami dostępu do informacji i nowymi formami komunikowania się), zmianami demograficznymi i masowymi migracjami oraz przemianami w sferze publicznej. Podczas konferencji Karolina Chról – członek Zespołu ds. prawa energetycznego wygłosiła referat pt. „Prawo energetyczne a partycypacja obywatela w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego”.