M. Szyrski, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii

W monografii przedstawiono problematykę odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego. Analizie poddano przede wszystkim zadania i uprawnienia gminy w tym zakresie.

W publikacji omówiono m.in.:
podstawowe regulacje prawne w sferze OZE,
problematykę rozwoju globalnej regulacji prawnej związanej ze sferą OZE oraz jej wpływ na wskaźnik tworzenia i wykorzystania energii w krajach UE,
siatkę podmiotów administrujących oraz ich zadania w sferze OZE,
rolę gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju OZE,
wpływ zasad związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody na rozwój OZE.

Add a Comment