Sieć naukowa ds. prawa energetycznego i OZE

Członkowie Sieci naukowej:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Badań Strukturalnych

Związek Powiatów Polskich

Cele działania Sieci:

Celem członków sieci są wzajemne, stałe kontakty naukowe, w tym wspólne organizowanie konferencji oraz występowanie o granty naukowe w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.