Zapraszamy na konferencję: Samorząd powiatowy i wojewódzki – ocena funkcjonowania i wyzwania na przyszłość w dniu 17 grudnia 2018 r.

Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają
na II Konferencję Młodych Naukowców Prawa Administracyjnego:

Samorząd powiatowy i wojewódzki – ocena funkcjonowania i wyzwania na przyszłość

Warszawa, 17 grudnia 2018 r., Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana, ul. Wóycickiego 1/3

W 2018 r. obchodzimy 20. rocznicę wprowadzenia tzw. II etapu reformy samorządowej, związaną
z uchwaleniem dwóch kluczowych aktów regulujących funkcjonowanie samorządu w Polsce, tj. ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Nawiązując do tego wydarzenia, Organizatorzy II Konferencji Młodych Naukowców Prawa Administracyjnego pragną przeprowadzić debatę na temat oceny aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem w Polsce dwóch wskazanych szczebli samorządu terytorialnego. Konferencja, jako forum wymiany poglądów, ma przyczynić się do rozwoju młodych naukowców zainteresowanych tematyką prawa administracyjnego.

PROGRAM KONFERENCJI

9.30-10.00      Rejestracja uczestników

10.00-10.05    Otwarcie konferencji

10.00-11.15    Panel I – Zadania samorządu terytorialnego wzakresie rozwoju regionalnego i ochrony środowiska

10.05-10.20    Weronika Stawińska –Zadania samorządu powiatowego w odniesieniu do rozwoju regionalnego

10.20-10.35    Kamil Plewiński – Zadania samorządu województwa w odniesieniu do rozwoju regionalnego

10.35-10.50    Konrad Kuszel – Zadania samorządu województwa w odniesieniu do ochrony powietrza

10.50-11.05    Mateusz Sasinowski – Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami

11.05-11.15    Podsumowanie i dyskusja

11.15-11.30    Przerwa

11.30-12.40    Panel II – Zadania samorządu terytorialnego w zakresie kultury, sztuki i pomocy prawnej

11.30-11.45    Jerzy Wardęski – Zadania samorząduwojewódzkiego w zakresie kultury a wsparcie dla sztuki

11.45-12.00    Aleksandra Penszyńska – Zadania społecznego opiekuna zabytków w powiecie – analiza funkcjonowania i propozycje zmian

12.00-12.15    Angelika Balcerek – Muzeum Wsi Radomskiej wRadomiu jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

12.15-12.30    Dominika Zawacka-Klonowska – Zadania powiatóww przedmiocie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 2019 r.

12.30-12.40    Podsumowanie i dyskusja

12.40-12.55    Przerwa

12.55-14.20    Panel III – Zadania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, nowych technologii, inne zadania

12.55-13.10    Karolina Chról – Działanie podejmowane przezsamorząd województwa na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju na szczeblu wojewódzkim

13.10-13.25    Bartłomiej Oręziak – Koncepcja Smart City  jako wyzwanie prawne i organizacyjne w miastach na prawach powiatu

13.25-13.40    Piotr Pieńkosz – E-kontrole jako narzędzierozwoju stref płatnego parkowania w miastach na prawach powiatu. Szanse i problemy

13.40-13.55    Bartłomiej Zydel – Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przezsamorząd województwa – przyczynek do zniesienia wojewodów?

13.55-14.10    Wioleta Wasil – Wątpliwa legalność możliwości prowadzenia działalności wydawniczej przez jednostki samorządu terytorialnego

14.10-14.20    Podsumowanie i dyskusja

W ramach każdego z paneli dyskusyjnych przewidziano wystąpienia uczestników –  studentów 4, bądź 5 roku studiów, doktorantów i młodych pracowników naukowych (15 minut) oraz podsumowanie (5 minut).

Formularz zgłoszeniowy dotyczący udziału w panelach dyskusyjnych, wraz z abstraktem wystąpienia, należy przesłać w terminie do 4 listopada 2018 r.: POD TYM LINKIEM

Szczegółowe informacje na temat konferencji: konferencja.samorzad.uksw2018@gmail.com

Informacja dotycząca zakwalifikowania uczestnika konferencji w celu przedstawienia referatu zostanie przesłana na podany przez niego adres poczty elektronicznej w terminie do 15 listopada 2018 r.

Abstrakty oraz teksty referatów powinny spełniać wymogi określone w formularzu zgłoszeniowym.

W ramach konferencji przewidziano konkurs na najlepszą pracę w poszczególnych panelach,
z nagrodami dla zwycięzców. Ponadto, referaty uczestników zostaną nieodpłatnie opublikowane
w recenzowanym czasopiśmie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W skład komitetu organizacyjnego konferencji wchodzą: dr hab. Irena Lipowicz, prof UKSW, dr Ziemowit Cieślik, dr Mariusz Szyrski, dr Agnieszka Piskorz-Ryń, dr Sebastian Sikorski, Barbara Hornowska, mgr Maciej Szmigiero, mgr Konrad Kuszel (sekretarz konferencji).

Wymogi dotyczące abstraktów:

  1. Abstrakt powinien być załączony jako część formularza zgłoszeniowego;
  2. Długość tekstu nie powinna przekraczać 1 strony (1800 znaków ze spacjami);
  3. Formatowanie tekstu: font Times New Roman; rozmiar 12; interlinia 1,5; marginesy 1,5;
  4. Forma tekstu ciągłego, bez przypisów.

Wymogi dotyczące tekstu referatów (w sytuacji zakwalifikowania do udziału w konferencji)
Długość tekstu 20 tys. znaków ze spacjami oraz zachowanie zasad publikacji określonych w Kwartalniku Młody Jurysta:
http://wpia.uksw.edu.pl/node/3147