Zapraszamy na konferencję: Samorząd powiatowy i wojewódzki – ocena funkcjonowania i wyzwania na przyszłość w dniu 17 grudnia 2018 r.

Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają
na II Konferencję Młodych Naukowców Prawa Administracyjnego:

Samorząd powiatowy i wojewódzki – ocena funkcjonowania i wyzwania na przyszłość

Warszawa, 17 grudnia 2018 r., Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana, ul. Wóycickiego 1/3

W 2018 r. obchodzimy 20. rocznicę wprowadzenia tzw. II etapu reformy samorządowej, związaną
z uchwaleniem dwóch kluczowych aktów regulujących funkcjonowanie samorządu w Polsce, tj. ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Nawiązując do tego wydarzenia, Organizatorzy II Konferencji Młodych Naukowców Prawa Administracyjnego pragną przeprowadzić debatę na temat oceny aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem w Polsce dwóch wskazanych szczebli samorządu terytorialnego. Konferencja, jako forum wymiany poglądów, ma przyczynić się do rozwoju młodych naukowców zainteresowanych tematyką prawa administracyjnego.

Program ramowy konferencji:
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie konferencji
Panel I: Samorząd powiatowy – ocena funkcjonowania  i wyzwania na przyszłość
Przerwa kawowa
Panel II: Samorząd wojewódzki – ocena funkcjonowania  i wyzwania na przyszłość
Podsumowanie konferencji

W ramach każdego z paneli dyskusyjnych przewidziano wystąpienia uczestników –
studentów 4, bądź 5 roku studiów, doktorantów i młodych pracowników naukowych (15 minut) oraz podsumowanie (5 minut).

Formularz zgłoszeniowy dotyczący udziału w panelach dyskusyjnych, wraz z abstraktem wystąpienia, należy przesłać w terminie do 4 listopada 2018 r.: POD TYM LINKIEM

Szczegółowe informacje na temat konferencji: konferencja.samorzad.uksw2018@gmail.com

Informacja dotycząca zakwalifikowania uczestnika konferencji w celu przedstawienia referatu zostanie przesłana na podany przez niego adres poczty elektronicznej w terminie do 15 listopada 2018 r.

 Abstrakty oraz teksty referatów powinny spełniać wymogi określone w formularzu zgłoszeniowym. Pozostali uczestnicy, nie prezentujący wystąpień, proszeni są o przesłanie na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej potwierdzenia udziału w konferencji w terminie do 10 grudnia 2018 r.

W ramach konferencji przewidziano konkurs na najlepszą pracę w poszczególnych panelach,
z nagrodami dla zwycięzców. Ponadto, referaty uczestników zostaną nieodpłatnie opublikowane
w recenzowanym czasopiśmie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W skład komitetu organizacyjnego konferencji wchodzą: dr hab. Irena Lipowicz, prof UKSW,
dr Ziemowit Cieślik, dr Mariusz Szyrski, dr Agnieszka Piskorz-Ryń, dr Sebastian Sikorski, Barbara Hornowska, mgr Maciej Szmigiero, mgr Konrad Kuszel (sekretarz konferencji).

Wymogi dotyczące abstraktów:

  1. Abstrakt powinien być załączony jako część formularza zgłoszeniowego;
  2. Długość tekstu nie powinna przekraczać 1 strony (1800 znaków ze spacjami);
  3. Formatowanie tekstu: font Times New Roman; rozmiar 12; interlinia 1,5; marginesy 1,5;
  4. Forma tekstu ciągłego, bez przypisów.

Wymogi dotyczące tekstu referatów (w sytuacji zakwalifikowania do udziału w konferencji)
Długość tekstu 20 tys. znaków ze spacjami oraz zachowanie zasad publikacji określonych w Kwartalniku Młody Jurysta:
http://wpia.uksw.edu.pl/node/3147


Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *