Zaproszenie na konferencję „Recepcja nowej nauki prawa administracyjnego w Niemczech i w Polsce”

Koncepcja nowej nauki prawa administracyjnego jest od ponad 25 lat przedmiotem różnorodnych i owocnych dyskusji w niemieckiej i europejskiej nauce prawa. Wybitni uczeni, tacy jak Eberhard Schmidt-Aßmann, profesor prawa konstytucyjnego i administracyjnego z Heidelbergu, opowiadają się za reorientacją nauki prawa administracyjnego, która powinna odejść od tradycyjnego ukierunkowania na perspektywę ochrony prawnej, która jest również podstawą edukacji prawniczej. Zamiast tego, wzywają do otwarcia studiów nad prawem administracyjnym w kierunku większej interdyscyplinarności i międzynarodowości, aby uchwycić formujący i kontrolny charakter działań administracyjnych w całej ich różnorodności. Perspektywa społeczna, ekonomiczna i ekologiczna powinna zostać włączona do nauki prawa administracyjnego, aby zbadać złożoną rzeczywistość wzajemnych powiązań między państwami członkowskimi. Wśród przedstawicieli nauki prawa w kraju i za granicą koncepcja ta spotkała się z szerokim zainteresowaniem, ale także z krytyką.


Spotkanie zaplanowane jest jako rozmowa Pani Prof. Ireny Lipowicz (UKSW, Warszawa) i Pana Prof. Stefana Haacka (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt nad Odrą), którzy odniosą się do recepcji wskazanych koncepcji w Polsce i RFN. Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie (j. pol. – j. niem.).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!