dr hab. Mariusz Szyrski, adiunkt

KONTAKT
e-mail: m.szyrski@uksw.edu.pl

Dyżur semestr letni 2020/2021 (MsTeams oraz za pośrednictwem maila): piątki, godz. 14.45-15.45

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8536-4054

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

Doktor habilitowany nauk prawnych. Na WPIA UKSW pracuje od 2008 roku prowadząc zajęcia ze studentami, doktorantami oraz badania naukowe.

Dwukrotnie przebywał na Uniwersytecie w Osnabrueck w Niemczech w ramach programu Erasmus. W latach 2014-2016 Kierownik projektu naukowego pt. „Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – jako sfera gospodarki komunalnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach wyjazdów studyjnych związanych z polityką energetyczną brał udział w spotkaniach naukowo-badawczych w Szwecji, Finlandii, Norwegii oraz na Łotwie.

Obecnie sprawuje funkcję Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Jest także członkiem Senatu UKSW oraz Rady Dyscypliny Naukowej Prawo i Rady Wydziału.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół prawa administracyjnego i gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie prawa energetycznego.

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Prawo administracyjne
 • Ustrój administracji rządowej i samorządowej
 • Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • Wprowadzenie do przygotowywania grantów badawczych
 • Seminaria dyplomowe

PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie:


Artykuły w czasopismach:

 • Mędrzycki R., Szyrski M., Energy Poverty as a European and Polish legal issue, Białostockie Studia Prawnicze Vol 23 Nr 2, s. 125-138.
 • Szyrski M., Bezpieczeństwo energetyczne gospodarstwa domowego, Studia nad Rodziną Nr 46/2018, s.
 • Szyrski M., A New EU Energy Policy: Towards Local Democracy, Zeszyty Prawnicze 18.3, s. 199-219.
 • Szyrski M., Ocena realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości w prawie odnawialnych źródeł energii, Samorząd Terytorialny Nr 5/2018, s. 21-31.
 • Szyrski M. Wątki orzecznicze w sprawach z zakresu realizacji zadań własnych i zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, RPEiS Nr 3/2017, s. 61-72.
 • Szyrski M., Glosa do wyroku NSA z dnia 4 stycznia 2017 r., I OSK 800/16, Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2017/118-124 – glosa.
 • Szyrski M., Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) w samorządzie gminnym – wyniki badań, Samorząd Terytorialny Nr 7-8/2015, s. 5-14. 
 • Szyrski M., Analiza wybranych tajemnic związanych z postępowaniami kontrolnymi, Monitor Prawniczy 18/2014, s. 990-1000.
 • Szyrski M., Mędrzycki R., Obowiązki kierownika podmiotu według nowej instrukcji kancelaryjnej, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka, Nr 1 (34) 2014, s. 112-127.
 • Szyrski M., Musiał K., Prawne aspekty administrowania turystyką, Przegląd Naukowy Disputatio Nr XVII/2014, s. 123-131.
 • Szyrski M., Miasto cud, czyli na co można sobie pozwolić w sferze promocji, Samorząd i Administracja, Gazeta Prawna 18 września 2013 r., Nr 181, s. C6-C7.
 • Szyrski M., Trzeba szanować głos obywateli, a nie zaostrzać kryteria referendów, Samorząd i Administracja, Gazeta Prawna, 10 lipca 2013 r., Nr 132 (3522) s. C2.
 • Szyrski M., Diety radnych, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 5kpaist.uksw.edu.pl2011, s. 20-21.
 • Szyrski M., Funkcjonowanie bibliotek gminnych, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr /2011 s. 16-17.
 • Szyrski M., Kumulacja mandatów wójta i radnego, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 49/2010, s. 28.
 • Ferens A., Kondas R., Matysiak I., Rzeźnik G., Szyrski M., Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie? Zasady i najlepsze praktyki, Warszawa 2010.
 • Szyrski M., Opłata za transport zbiorowy, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 23/2010, s. 24-25.
 • Szyrski M., Pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane przez wójta, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 21/2009, s. 26-27.
 • Szyrski M., Nowe wyzwania w sferze prawodawstwa miejscowego na przykładzie gminy, Zeszyty prawnicze UKSW Nr 9.2/2009, s. 231-257.
 • Szyrski M., Wynagrodzenia pracowników samorządowych, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 17/2009, s. 26-27.
 • Szyrski M., Status radcy prawnego w urzędzie gminy, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego  Nr 45/2008, s. 24-25.
 • Szyrski M., Prowadzenie obrad przez połączone komisje rady, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 41/2008, s. 24-25.
 • Szyrski M., Status jednostki pomocniczej w gminie, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 40/2008, s. 24-25.
 • Szyrski M., Nadzór nad działalnością jednostki pomocniczej, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 31/2008, s. 36.

Rozdziały w tomach zbiorowych:

 • M. Szyrski, Komentarz do art. 2 pkt 15a, art. 2 pkt 27a, art. 2 pkt 33a, art. 4-18, art. 212, art. 215 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [w:] Prawo energetyczne, Ustawa o odnawialnych źródłach energii, Ustawa o rynku mocy. Komentarz, red. M. Czarnecka, T. Ogłódek, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019.
 • M. Szyrski, Komentarz do art. 1, 2, 9, 11-13, 16-18 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych [w:] Prawo energetyczne, Ustawa o odnawialnych źródłach energii, Ustawa o rynku mocy. Komentarz, red. M. Czarnecka, T. Ogłódek, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019.
 • M. Szyrski, K. Chról, Wykorzystanie telemedycyny w centrach bezpieczeństwa energetycznego [w:] Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, red. I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor, Warszawa 2019, s. 243-259.
 • Szyrski M., Szlufik M., Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w świetle zadań i kompetencji podmiotów administrujących w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2018, s. 337-352.
 • Szyrski M., Charakter prawny planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (oraz jego założeń) przygotowywanego przez organy gminy [w:] Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018, s. 736-742.
 • Szyrski M., Prawo o zgromadzeniach [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 132-145.
 • Szyrski M., Prawo energetyczne z uwzględnieniem prawa odnawialnych źródeł energii [w:] Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Warszawa 2017, s. 224-239.
 • Szyrski M., Zadania samorządu terytorialnego w przestrzeni energetyki odnawialnej – potrzeba legislacyjnych zmian [w:] Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, red. M. Stec, S. Płażek, Warszawa 2017, s. 348.
 • Komentarz do art. 226-232 ustawy o finansach publicznych, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. A. Mikos-Sitek, R. Bucholski, BeckOK 2017, Legalis.
 • Szyrski M. Aksjologiczne podstawy prawa sfery wewnętrznej administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, Tom I, red. J. Zimmermann, Warszawa 2017, s. 713-722.
 • Szyrski M., Teoretyczne zasady podziału zadań i kompetencji organów właściwych w sprawach jawności i jej ograniczeń [w:] Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje, red. Cz. Martysz, Warszawa 2015, s. 1-39.
 • Szyrski M., Prawo administracyjne jako regulator dóbr chronionych – głos w dyskusji w sprawie problemu racjonalności w stanowieniu prawa [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, Łódź 2014, s. 63-72.
 • Szyrski M., Wpływ teorii organizacji i zarządzania na teorię prawa administracyjnego [w:] Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji, red. E. Jasiuk, G.P. Maj, K. Sikora, S. Wrzosek, Radom 2013, s. 211-218.
 • Szyrski M., W sprawie zjawiska przenikania się prawa administracyjnego i prawa cywilnego w nowoczesnym państwie prawa [w:] Kryzys prawa administracyjnego? Tom III Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, red. A. Doliwa, S. Prutis, Warszawa 2012, s. 297-307.
 • Szyrski M., Jakość życia mieszkańca gminy – badanie zabezpieczeń normatywnych [w:] Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa – wybrane aspekty prawne i społeczne, red. E. Jasiuk, Radom 2012, s. 147-154.
 • Szyrski M. Procesy związane z globalizacją w samorządzie terytorialnym na przykładzie dużych miast [w:] Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa, red. S. Sagan, Rzeszów 2011, 304-313.
 • Szyrski M., Staatliche und private Datenverarbeitung in Polen im Lichte des Rechts auf Privatsphäre [w:] Perspektiven des deutschen, polnischen und europäischen Informationsrechts Ergebnisse einer deutsch-polnischen Alexander von Humboldt-Institutspartnerschaft, red. I. Lipowicz, J. P. Schneider, Osnabrueck 2011, s. 111-116.
 • Bąkiewicz M., Szyrski M., Legislacja w samorządzie. Monitorowanie prawa miejscowego przez przedstawicieli społeczności lokalnych, Warszawa 2010.
 • Szyrski M., Procesy związane z globalizacją w samorządzie terytorialnym na przykładzie dużych miast, Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga Jubileuszowa, Rzeszów 2011, s. 304-313.