Sebastian Sikorski, PhD, Assistant Professor

KONTAKT
e-mail: s.sikorski@uksw.edu.pl

ORCID 0000-0002-7974-9537

Dyżur semestr zimowy 2020/2021 (dyżur w MsTeams oraz za pośrednictwem maila)

studia stacjonarne: czwartek 10.30-11.15 (MS Teems)

adres korespondencyjny:
KPAiST WPIA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17
01-938 Warszawa

NOTA BIOGRAFICZNA

W 2001 r. ukończył studia w ramach indywidualnego toku studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Następnie w latach 2002-2006 odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

W latach 2015-2018 był zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Wykładowca na studiach podyplomowych WPiA UKSW oraz KES, SGH.  Zastępca Redaktora Naczelnego „Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia” – Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. Ekspert w Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia, SGH, Warszawa.

W ramach swojej pracy zawodowej w latach 2003–2007 zajmował m.in. stanowisko naczelnika Wydziału Obsługi Sektora Ochrony Zdrowia w centrali Banku Gospodarstwa Krajowego. W okresie od 2004 r. do 2007 r. delegowany do bezpośredniej współpracy z Ministrem Zdrowia oraz jako ekspert banku w Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP. W roku 2005 r. otrzymał nagrodę Prezesa Zarządu BGK za opracowanie i wdrożenie pożyczek przeznaczonych na restrukturyzację szpitali.

W latach 2007–2009 dyrektor Departamentu Klientów Instytucjonalnych w Invest Bank S.A.

Obecnie wykonuje zawód adwokata, specjalizując się w prawie medycznym. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W 2018 r. otrzymał nagrody II stopnia: Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Rektora SGH w Warszawie.

PROWADZONE ZAJĘCIA

 • Prawo nowych technologii w zakresie ochrony zdrowia i system ochrony zdrowia w Polsce,
 • Prawo administracyjne,
 • Samorząd terytorialny w stosunkach międzynarodowych,
 • Metody i techniki pracy w administracji publicznej,
 • Podstawy przedsiębiorczości w zawodzie prawnika i prowadzeniu kancelarii prawnej.

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

 • Telemedycyna w polskim prawie administracyjnym, S. Sikorski, M. Florczak [w:] Telemedycyna i e-zdrowie. Zagadnienia prawne i informatyczne, red. I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński, Warszawa 2019 r.
 • Cesja umowy z NFZ, a ważność deklaracji wyboru, Gazeta Prawna z 12 lipca 2018 r.
 • Opieka koordynowana / zintegrowana na gruncie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, Studia nad Rodziną nr 46/2018, Warszawa 2018 r.
 • Prawo stwierdzenia zgonu w ratownictwie medycznym – postulaty de lege ferenda, S. Sikorski, M. Florczak- „Casus”, Kraków 2018 r.
 • Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób bezdomnych, Ekonomia Społeczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018 r.
 • Możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w świetle obowiązujących regulacji prawnych, S. Sikorski, M. Szmigiero, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie 2018 r.
 • Czy w obecnym stanie prawnym można wystawić zwolnienie, korzystając z telemedycyny?, Gazeta Prawna, wydanie z dnia 8 marca 2018.
 • Administracja w ochronie zdrowia, Instytucje Materialnego Prawa Administracyjnego. Przegląd regulacji [Administration in health care, Institutions of Substantive Administrative law. Review of regulations] pod red. [Ed.] I. Lipowicz, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.
 • Analiza prawna dopuszczalności udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych przez SPZOZ [Legal analysis of admissibility of providing health services on commercial basis by Independent Health Care Institutions][w/in:] Komercyjne świadczenia usług medycznych przez szpitale publiczne [Commercial providing health services by public hospitals], E. Nojszewska, W. Malinowski, S. Sikorski, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Wybrane problemy związane z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego organem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego [Selected issues relating to operations of an Independent Health Care Institution with a local government unit as an establishing authority, [w:] Finansowanie Zadań Publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych [Providing funds for public service to satisfy needs of local government communities] pod red. [Ed.] A. Zalcewicz, Poltext, Warszawa 2016.
 • Kilka uwag na tle umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej [Remarks about healthcare services contract], Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia [Economics and Law in Health Care], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Efektywność, jako kryterium oceny przy zawieraniu umów między NFZ, a szpitalami [Effectiveness as an assessment criterion at contracting between the National Health Fund and hospitals], E. Nojszewska, S. Sikorski [w:]/[in:] Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw [Sustainable social and economic development of municipalities and provinces], pod red. [Ed.] Eugeniusza Sobczaka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016.
 • Rola Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w systemie finansowania ochrony środowiska [Role of the National Environment and Water Management Fund and provincial environment and water management funds in the system of providing funds to the environment protection] – Białostockie Studia Prawnicze, Białystok 2015.
 • Ubezpieczenia członków organów spółek kapitałowych– D&O [D&O: Insurance for members of capital companies’ bodies] – [w:]/[in:] Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych [Liability of directors and officers in capital companies], Ł. Krupa, M. Kuliński, K. Maćkowska, R. Maćkowski, B. Pęczkowski, S. Sikorski, M. Wawer, A. Zołtar C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Kształtowanie się systemu opieki zdrowotnej w Polsce po przemianach ustrojowych 1989 r.; Problematyka dobrowolnych, dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych [Development of the health care system in Poland after the political system transformation in 1989; Issues of voluntary, additional health insurance], [w:]/[in:] Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce [Health care system conditions in Poland], pod red. [Ed.] T. Mróz, Temida II, Białystok 2012.
 • Determinanty prawne i socjologiczne funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce [Legal and sociological determinants of the health care system operation in Poland] [w:]/ [in:] Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i socjologiczne funkcjonowania wybranych systemów ochrony zdrowia [Legal, economic and sociological conditions of operations of the selected health care systems], pod red. [Ed.] T. Mróz, Wydawnictwo Temida II, Białystok 2011.